Autorizācija

Veikala kategorijas

Kontakti

Latvija, Ķeguma novads, Rembates pagasts
Rembate, Dārza iela 1
tel.: 29430912

Grāmatas Veikals VVM.LV

symbol

VIŅA VĀRDS MANĪ kalpošana

Viņa Vārds Manī ir kristīgas kalpošanas veids uz SIA statūtu bāzes, pašreizējā laika posmā par pamatu liekot grāmatu un dažādu izdevumu publicēšanu latviešu valodā - ar mērķi celt lasītāju garīgumu un veicināt Svētā Gara vadītas atmodas iestāšanos mūsu zemē.

Mēs esam kristīgās atmodas izdevniecība, kas piedāvā plaša satura aktuālu informāciju un pārdomu materiālu par cilvēka garīgajai eksistencei svarīgām tēmām un mūžības jautājumiem. Iedziļinieties mūsu piedāvāto grāmatu un rakstu tematos un smeliet sev visvajadzīgāko!

Jūsu Miervaldis Zeltiņš, direktors,
Viņa Vārds Manī

on-line.lv
 

Jaunākās grāmatas

Cena: 6.65 6.00 eur
Cena: 4.95 4.50 eur
Cena: 8.10 7.30 eur
Cena: 4.95 4.50 eur
Cena: 5.90 5.35 eur
Cena: 8.10 7.30 eur
Cena: 7.30 6.55 eur
Cena: 7.10 6.40 eur
Cena: 5.60 eur
Cena: 12.05 10.00 eur
Cena: 12.05 7.00 eur
Cena: 5.65 5.10 eur
Cena: 3.30 2.95 eur

Grāmatu veikala jaunumi

JEŠUA ir Viņa īstais vārds!

Publicējam jauno Dominikas Bīrmanes grāmatu. Līdzko šī vēsts aiziet līdz kaulu smadzenēm, tūlīt pat nožēlojat savus un Baznīcas grēkus.
04.05.2012

  JEŠUA IR VIŅA ĪSTAIS VĀRDS! 

Cik svarīgi ir atjaunot Mesijas īsto vārdu

Bīskape Dr.Dominika Bīrmane

ATJAUNOTĀ TERMINOLOĢIJA

Iesākumā man gribas jūs iepazīstināt ar dažiem terminiem, ko es lietošu šajā grāmatā un kas tālāk netiks izskaidroti:

JAHVEH

JAHVEH ir tā Kunga VĀRDS kā atklāts Mozum un lietots pravie­tiskajos rakstos. Tas nozīmē ES ESMU un Mūžīgi klātesošais Dievs. Šis  VĀRDS  tiek bieži lietots saistībā ar VĀRDU ELOHIM, kas ir Dieva- Radītāja VĀRDS .

JAHVEH ELOHIM

"ES ESMU, kas ir Radītājs."

Dieva patiesais vārds ir YAH vai JAH, kā tas izpaužas HA­LE­LUYAH. Un tā, es daudzas reizes lietoju VĀRDU  YAH vār­da DIEVS vietā.

"Sataisiet ceļu Viņam, kas pa tuksnešiem brauc,- JAHS ir Viņa vārds (YAH- ebrejiski)."

Psalmi 68:5

TORA

"Tāpēc ka Ābrahāms Manai balsij paklausīja un turēja Manus norādījumus un Manas Pavēles, Manus likumus un Manu baus­lību."

1.Mozus 26:5

Lūdzu ievērojiet, ka pat pirms TORAS pasniegšanas Sinaja kalnā Ābrahāms jau staigāja un paklausīja tai, jo dzīvā YAHa dotā TORA ir MŪŽĪGA.

Tora ir ebreju vārds instrukcijai taisnībā, ko nosauc par bauslī­bu. Toras grāmata atklāj Yahveh bauslību piecās Mozus grāmatās vai kur tā tiek pielietota Bībelē. Šajā grāmatā vārds "Tora" neattiecas uz kādiem rabīniskiem liku­miem vai cilvēku izveidotām tradīcijām. Visur, kur es pie­mi­nēšu rabīniskās tradīcijas, es tās tā arī nosaukšu.

Svarīga piezīme: Tora sevī ietver trīs bauslības virzienus:

1. Pavēles

2. Likumus vai Sodus

3. Bauslības piemērošanu vai Piemērus

"Tāpēc ka Ābrahāms Manai balsij paklausīja un turēja Manus norādījumus un Manas pavēles, Manus likumus un Manu baus­lību."

1.Mozus 26:5

(l) Pavēles ir mūžīgas kā tās ir pasniegtas Desmit Baušļos.

(l) Likumi arī ir mūžīgi, un tie ir saistīti ar svētumu un pie­lūgs­mi. Sekojot likumiem, kas ir saistībā ar Templi, pielūgsme pieprasa vairāk zināšanu par tās būtību un arī Svētā Gara dotus izskaidrojumus, kā to veikt šodien Gara vadībā, kas atraisa dzī­vību, jo mēs tagad atrodamies Svētā Gara templī.

(l) Piemēri ir ārēja kalpošanas kārtība, kaut gan faktiski in­strukcijas bija dotas uz laiku, būdamas nesaistošas un atkarībā no situācijas, kad un kā tās tika sniegtas. Tā šodien mēs turam par svarīgiem kādus principus un pielietojam tos mūsu dienās. Kad staigājam ar YAHa Svēto Garu, Viņš pastāvīgi mums sniedz darbošanās piemērus mūsu ikdienā!

Biļete uz panākumiem un labklājību dzīvē:

Lai tava mute nepamet šo Bauslības grāmatu, bet apdomā die­nām un naktīm, ka tu vari turēt un darīt visu, kas tur ir raks­tīts, tad tavi ceļi tev labi izdosies un tad tev laimēsies.

Jozuas 1:8

Ābrahāms, ticības tēvs, to saprata un staigāja tā gaismā, kas viņam bija dots. Šajos Beigu laikos YAHs atjauno Draudzi, lai tā tiktu svētīta, gūtu panākumus un uzplauktu, un Toru, kā tā mums atklāta caur Svēto Garu. Kad mēs meditēsim par Yaha svētajām pavēlēm, likumiem un paraugiem, Vārds mūsos kļūs par miesu un radīs paklausības augli. Bet paklausība atnesīs svētību pilnumu.

Y'SHUA, YESHUA vai YAHSHUA (Tālāk šajā grāmatā lietosim šī vārda latvisko transkripciju Ješua- grāmatas tulkotājs

Ješua vai Jašua, ko sauc par Jēzu Kristu, ir reāls ebreju vārds, kas apzīmē jūdu Mesiju. Ješua nozīmē- YAH-Dievs ir mūsu Pestīšana, un tas sevī ietver Pestīšanu, Atbrīvošanu un Atpirkšanu. Viscaur šajā grāmatā es lietošu tikai Viņa īsto ebreju vārdu.

Ješua ir Dzīvā Tora vai Tora, kas darīta par miesu. Kad jūs sekojat Viņam un Viņa Ruah HaKodesh, Viņa Svētajam Garam, Viņš jūs vadīs visā PATIESĪBĀ.

"Un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs BRĪVUS."

Jāņa 8:32

“Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Mesijā Ješua, kas, Elohima veidā būdams, neturēja par laupījumu līdzināties Elohimam, bet Sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs; un, cilvēka kārtā būdams, Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei! Tāpēc arī Elohims Viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis Viņam vārdu pāri visiem vārdiem, lai JEŠUA vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē un visas mēles apliecinātu, ka Ješua Mesija ir Kungs Elohimam Tēvam par godu.”

Filipiešiem 2:5-11

   PIRMĀ NODAĻA  

   CIK TAS IR SVARĪGI ???  

Tāpēc nožēlojiet savus grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki tiek izdeldēti un Yahveh liktu nākt atspirgšanas laikiem un sūtītu jums izredzēto Ješua Mesiju, kas debesīm jāuzņem līdz tam laikam, kad viss būs panākts, par ko Elohim jau kopš seniem laikiem runājis ar svēto praviešu muti.

Apustuļu d.3:19-21

Tas ir tik vienkārši saprotams, kā tas ir pateikts augstāk esošajos pantos: Ješua neatgriezīsies, kamēr visas lietas netiks atkalatjaunotas to pirmatnējā izskatā. “Visu lietu” starpā viena no pašām svarīgākajām, ja ne VIS svarīgākā ir Viņa patiesā vārda atjaunošana. Viņa patiesais vārds tika atstāts un pazaudēts caur Aizvietošanas teoloģiju, kas tika pieņemta kā Baznīcas doktrīna Nikejas koncila laikā. Koncils atdalīja Baznīcu no visa jūdaiskā un tāpat arī no patiesā jūdu Mesijas vārda. Pirms Ješua atgriešanās visām lietām ir jātiek atjaunotām to pirmatnējā kārtībā. Tas ietver ticības atgriešanos pie sava jūdaiskā pamata Mesijā un tāpat Mesijas īstā vārda atjaunošanu. Tā kā Viņš nepiedzima kā grieķis, bet kā ebrejs, Viņa identitātei kā jūdam tāpat kā Viņa izcelsmei un mūžīgajam vārdam ir būtiski svarīga loma pie NEATLIEKAMĀS beigu laiku visu lietu atjaunošanas to pirmatnējā izskatā.

Tas nav viegli atrisināms jautājums, tāpēc Radītājs mums pavēl iesākumā visam NOŽĒLOT GRĒKUS, pirms visas lietas var tikt atkalatjaunotas. Savās iepriekšējās grāmatās kopš 1996.gada esmu vadījusi Eklēziju nožēlot grēkus par pieķeršanos Aizvietošanas teoloģijai, pagānu svētku svinēšanu, Toras (bauslības) atstāšanu un antimesiānismu visos veidos, pēc izskata vai formas. Tagad ir laiks NOŽĒLOT GRĒKUS, ka esam nosaukuši Viņu kādā citā vārdā, nevis Viņa īstajā vārdā. Nožēlot grēkus nozīmē griezties apkārt un doties atpakaļ pa Yaha ceļu, atsakoties no saviem grēcīgajiem ceļiem, ieskaitot dēmonu un cilvēku mācības, ar ko esam sasaistījušies.

Nav absolūti nekāda Rakstu pamata, kas apstiprinātu Viņa vārda izmainīšanas nepieciešamību, nepareizu iztulkošanu vai literārās formas izmainīšanu. Tieši pretēji, ir vairāk nekā pietiekošs Rakstu pamats, lai Viņa vārds paliktu neizmainīts un tiktu godāts tāds, KĀDS TAS IR. Aizvietošanas teoloģija izmainīja Viņa vārdu, nosaucot par Jēzu Kristu, un šai mācībai ir jātiek atceltai, ja mēs vēlamies patikt Tēvam. Nevēlēšanās nožēlot grēkus šajā lietā demonstrē nopietnu PIRMĀ baušļa pārkāpumu.

Un tev būs Yahveh savu Elohim mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, un no visa sava prāta, un no visa sava spēka. (Tas ir pirmais bauslis)

Marka 12:30

JA mēs mīlam Viņu ar VISU savu būtni, mēs gribēsim nožēlot grēkus un izmainīt savus ceļus, padarot tos par Viņa ceļiem. Ja tu patiesi Viņu mīli, tev nebūs grūti Viņa dēļ atcelt katru no doktrīnām (dēmonu un cilvēku mācības) un sadedzināt visas savas tradīcijas “svētās govis.” Savukārt, ja tu domā, ka tas ir “pārāk radikāli,” tev tikai nedaudz jāpagaida, līdz tu sastapsies ar jūdu Mesiju personīgā veidā! Tad visas “saldsvinīgās” kristīgās mācības pazaudēs savu vērtību un tiks sadedzinātas pelnos caur Viņa atnākšanas uguni.

Lukturu vidū kādu Cilvēka Dēlam līdzīgu, ieģērbtu garos svārkos un apjoztu ar zelta jostu ap krūtīm. Bet Viņa galva un mati bija kā sniegbalta vilna, Viņa acis kā uguns liesmas, Viņa kājas līdzīgas zelta metālam, krāsnī kausētam, un Viņa balss kā lielu ūdeņu balss. Viņam bija labajā rokā septiņas zvaigznes, no Viņa mutes izgāja zobens, abās pusēs ass, un Viņa vaigs spīdēja kā saule savā spēkā. Un, kad es redzēju Viņu, es nokritu pie Viņa kājām kā miris, bet Viņš man uzlika Savu labo roku, sacīdams: nebīsties! Es esmu Pirmais un Pēdējais un Dzīvais.

Atklāsme 1:13-17

Viņš nav aicinājis mūs RELIĢIJAI, bet gan PAKLAUSĪBAI Viņa Likumiem un Pavēlēm. Katrā brīdī, kad mēs godājam TRADĪCIJAS vai CILVĒKUS vairāk nekā mēs godājam Viņu, mēs kļūstam par elku pielūdzējiem. Viņš svēto savu Līgavu, un svētošana ir iespējama vienīgi caur paklausību PATIESĪBAI.

Svētī tos patiesībā; Tavi vārdi ir patiesība.

Jāņa 17:17

Ja tu mīli PATIESĪBU, tu Viņu mīlēsi. Jēzus Kristus NAV Viņa PATIESAIS vārds. Ja tu Viņu mīli, tu mīlēsi Viņa PATIESO vārdu Ješua, un sauksi Viņu Viņa īstajā vārdā. Bet ja tu mīli cilvēku atzīšanu vairāk nekā Viņu, tas pār tevi ir slazda valgs! BAILES NO CILVĒKIEM ir slazda valgs! Es pazīstu lielus kalpotājus, kas zina patiesību par Ješua vārdu un tomēr nevēlas to pielietot bailēs no cilvēku reakcijas. Tas ir slazda valgs un cits ELKKALPĪBAS paveids. Lūdzu, nesauc to par “gudrību.”

Jo šīs pasaules gudrība ir Elohima priekšā ģeķība. Jo ir rakstīts: Viņš satver gudros viņu viltībā.

1.Korintiešiem 3:19

Pirms dažiem gadiem man bija privilēģija vienā no apmācību tūrēm svētajā Izraēla zemē vadīt bīskapu no Ekvadoras. Šis cilvēks bija tik ārkārtīgi spēcīgi aizskarts no atziņas par Yahveh iegūšanu, ka viņš devās atpakaļ uz dzimto zemi, pilns degsmes pielietot savā kalpošanā visu, ko bija iemācījies Svētajā zemē. Viņš devās pie savas denominācijas arhibīskapa un pastāstīja viņam par kristīgās ticības jūdu Saknēm un visu par Viņa īsto vārdu. Viņš prasīja šim arhibīskapam: “Vai jūs ziniet, kāds ir Mesijas ĪSTAIS vārds?” Šis cilvēks atbildēja: “Jā, es zinu, tas ir JEŠUA.” Pārteigtais bīskaps viņam pavaicāja: “Tad kāpēc jūs mums nemācījāt PATIESĪBU?” Arhibīskaps atbildēja: “Jo tas nav POPULĀRI!” Viņš pavēlēja bīskapam nestāstīt par to viņa draudzes apmeklētājiem, tāpat nepielietot neko no zinībām, ko viņš bija iemācījies! Slava Yaham, ka šis dārgais bīskaps bija patiess Visaugstākā kalps un nebaidījās no cilvēkiem. Pēc kāda laika viņš tika izslēgts no savas denominācijas, jo viņš ATTEICĀS pretoties PATIESĪBAI.

Baidīšanās no ļaudīm noved pie pazušanas, bet, kas paļaujas uz Yahveh, tiek pasargāts.

Sālamana pam. 29:25

Un kā ir ar tevi? Vai tu esi PATIESAIS YAHa kalps, vai arī vairāk uztraucies par savu popularitāti? Ja tu baidies, tev ir JĀNOŽĒLO GRĒKI! Sods jau ir iesācies pagāniskajā Dieva namā! Visas lietas tiks atjaunotas to pirmatnējā izskatā, un tad Ješua atgriezīsies. Jo ātrāk, jo labāk priekš mums!

Jo noliktais laiks ir klāt, ka sods sākas pie Elohima nama. Bet, ja papriekš pie mums, kāds gals būs tiem, kas neklausa Elohima evaņģēlijam? Un, ja taisnais tikko tiek izglābts, kur nonāks bezdievis un grēcinieks? Tātad lai arī tie, kas cieš pēc Elohima gribas, labu darot, nodod savas dvēseles uzticīgajam Radītājam.

1.Pētera 4:17-19

Daudz ticīgo zina, ka Mesijas īstais vārds ir Ješua, bet viņi nesaprot, cik svarīgi ir nožēlot grēkus un atjaunot Viņa svēto vārdu. Tas ir dzīvības un nāves jautājums. Šī grāmata dos tev jaunu izpratni, un tad tev piederēs IZVĒLE:

Patikt CILVĒKAM vai patikt YAHVEM

   OTRĀ NODAĻA  

   VIŅA VĀRDU BŪS SAUKT JEŠUA  

Viņa dzemdēs Dēlu, un Tā vārdu tev būs saukt Ješua, jo Viņš atpestīs Savu tautu no viņas grēkiem. Bet viss tas ir noticis, lai piepildītos, ko Tas Kungs runājis caur pravieša muti.

Mateja 1:21-22

Kad eņģelis Gabriels apciemoja Ješua māti Mirijamu, viņa bija jūdu jaunava no Nācaretes. Pēc tam eņģelis apciemoja Jozefu, viņas iecerēto, un atklāja viņam Svētā Bērna vārdu, kas atradās Mirijamas klēpī. Eņģelis pateica, ka Viņa vārds būs JEŠUA, jo caur Viņu Jehova IZGLĀBS savus ļaudis no viņu grēkiem. Tas tiek pateikts saistībā ar Izraēla pestīšanu, Viņa ļaužu pestīšanu! Viņi netiks izglābti nevienā citā vārdā kā tikai Viņa PATIESAJĀ VĀRDĀ. Sātans to labi zina, tāpēc viņš ir piedāvājis Baznīcai IZMAINĪT šo vārdu par grieķu valodas vārdu ar pagāniskām saknēm, ko tā ir laipni pieņēmusi. Šim jaunvārdam NAV ebreju oriģinālās nozīmes, un patiesībā tas nemaz nenozīmē PESTĪŠANU. Tas tiek atvasināts no grieķu dieva Zeva vārda; tādi ir arī visi citi atvasinājumi no šī paša dieva Iaso vai Iesu.

C.J.Kostera grāmatā “Izeita no viņas, Mana tauta” mēs atrodam ļoti vērtīgu pētījumu par Jēzus vārda vai Iesous vārda saknēm. Lai gan Kosters (nebūdams jūds un nepazīdams ebreju Svētos Rakstus to oriģinālā) nespēj pareizi iztulkot (caur burtu un oriģinālo ebreju zīmju nozīmes pazīšanas spēju) to ebrejisko nozīmi un pareizi izprast vārda “Mesija” pielietojumu, viņa pētījums par grieķu valodas vārdu “Jesus” atklāj mums daudz.

“Neskatoties uz centieniem attaisnot Tēva un Viņa Dēla vārdu ‘tulkojumu,’ fakts paliek fakts: personvārdi nedrīkst tikt izmainīti! Tā nekad netiek darīts! Katras personas vārds uz zemes paliek tāds pats visās valodās. Neviens nebūs tik stulbs, ka mēģinās Džuzepes Verdi vārdu tulkot citā valodā, nosaucot to par Jāzepu Zaļo, lai gan Džuzepe nozīmē Jāzeps un Verdi nozīmē “zaļais.” Sātana vārds paliek tāds pats visās valodās. Viņš ir gādājis, lai viņa vārds netiktu izmainīts!

Tomēr iesim tālāk un izpētīsim Ieso (Iaso) un Iesous vārdus. Saskaņā ar seno grieķu mitoloģiju Apollo, viņu lielajai Saules dievībai, piedzima dēls vārdā Asklēpijs (Asclepius), dziedināšanas dievība, arī identificēts ar Sauli. Šim Asklēpijam bija meitas, un viena no tām bija Iaso (Iwso), grieķu dziedināšanas dievība. Saskaņā ar sava tēva un vectēva identitātēm kā Saules dievībām arī viņa ieguva to pašu Saules dievības ģimeni. Tāpēc Iesous vārds, kas ir atvasinājums no Ieso, var tikt vērsts atpakaļ pie Saules pielūgsmes.

Mēs atrodam arī citus ar to saistītus vārdus; tie visi ir tā paša vārda Iasus atvasinājumi- Iasion, Iasius senajā grieķu reliģijā kā Zeus (Zeva) dēli. Pat Indijā mēs varam atrast līdzīgus vārdus Issa vai Issi kā viņu dievības Šiva pamatvārdus. Tikai daži pētnieki ir pamanījuši līdzību starp Indijas Issa vai Issi vārdiem, ēģiptiešu Isis un grieķu Iaso.

Savos pētījumos par dievību Isis mēs esam ieguvuši divus būtiski svarīgus atklājumus. Viens bija tāds, ka kāds Isis dēlu nosauca par Isu. Tomēr otrais atklājums sniedza vēl tālāku gaismu: ēģiptiešu reliģiju pētnieks Hanss Bonets atklāja mums savā “Real lexikon der agyptischen Religionsgeschichte,” 326.lpp, ka Isis vārds parādās ēģiptiešu hieroglifos kā ESU vai ES. Tāpēc nav jābrīnās, ka tur ir sniegts šāds paziņojums: “Starp Isis un Jesus var rasties sajaukums. Isis arī bija bērns, ko kādi nosauca par Isu. Šis Isu vai Esu skanēja precīzi tāpat kā “Jēzus,” ko mēs atrodam nosauktu par Pestītāju Svēto Rakstu tulkojumos daudzās valodās, t.sk. pat daudzās Āfrikas cilšu valodās.” (C.J.Kosters: “Izeita no viņas, Mana tauta,” 63.lpp.)

Ješua nepiedzima kā pagāns. Nē, Viņš piedzima kā jūds jūdu derības ar Jahu ietvaros un runāja ebreju valodā; tā ir Svēto Rakstu oriģinālā valoda! Šai atklāsmei vienai pašai būtu jābūt pietiekoši spēcīgai, lai katrs viens uzmanīgs lasītājs tagad nožēlotu grēkus, atgrieztos un sevi izmainītu attiecībā pret Viņa īsto svēto vārdu Ješua. Faktiski šeit manai grāmatai arī būtu jāpieliek punkts! Tomēr es turpināšu, lai jums atņemtu jebkādu turpmākās ŠAUBĪŠANĀS iespēju!

Viens no visspēcīgākajiem pretargumentiem, ko, diemžēl, es dzirdu, skan šādi: “Manā Bībelē ir minēts Jēzus, un Bībele ir Dieva Vārds.” Esmu šādus vārdus pati dzirdējusi no MĀCĪTĀJIEM! Ir pienācis mums visiem laiks nedaudz PADOMĀT! Bībeles Jaunās Derības daļa, Otrie Raksti tika oriģināli sarakstīta ebreju un/vai grieķu valodā. Eņģelis parādījās Jozefam, kas bija jūds. Kādā valodā, jums šķiet, Gabriels runāja ar Jozefu? Protams, ebreju! Un kādu vārdu, pēc jūsu domām, Viņš iedeva viņam, lai šis Svētais Bērns tiktu nosaukts? Ziniet, šī vārda ebrejiskā nozīme ir PESTĪŠANA (jo Viņš IZGLĀBS savu tautu no viņas grēkiem).

“Viņa dzemdēs Dēlu, un Viņa vārdu tev būs saukt Ješua, jo Viņš atpestīs Savu tautu no viņas grēkiem. Bet viss tas ir noticis, lai piepildītos, ko Tas Kungs runājis caur pravieša muti.”

Mateja 1:21-22

JEŠUA ir Tas Vārds, kura ebrejiskā nozīme ir “Glābšana” un kas tiek atvasināta no ebreju cilmes vārda YESHA. Visiem ebreju vārdiem ir TRĪS pamatburtu SAKNE.

...

JESUS ir grieķu vārds, un tas nenozīmē pestīšanu! ORIĢINĀLAIS VĀRDS TIKA DOTS EBREJIEM, un tā nozīme bija PESTĪŠANA! Nevienam nav TIESĪBAS izmainīt paša Elohima pasniegto vārdu, kas tika pasludināts caur Viņa sūtīto vēstnesi Gabrielu. Jahve ir Tēvs, un šādi Viņš nosauca Savu Dēlu! Kā tev patiktos, ja kāds patvarīgi IZMAINĪTU tava dēla vārdu, ko tu viņam esi piešķīris? Iedomājies, kā tagad JŪTAS Tēvs, kad VIŅA DĒLA SVĒTAIS VĀRDS IR IZMAINĪTS un Viņš tagad ir padarīts par nesvētu? Viņš patiešām par to nav priecīgs. Līdz šim Viņš cilvēku NEZINĀŠANAS dēļ ir to pieļāvis, bet tagad, pēdējās dienās, Viņš atklāj Patiesību, Viņš tagad PAVĒL VISIEM cilvēkiem NOŽĒLOT GRĒKUS un atgriezties!

Kāds cits ļoti pazīstams pretarguments, ko esmu dzirdējusi, skan šādi:

“Labi, nesāksim jau nu tagad kārtējo reizi visu apgriezt kājām gaisā un nekļūsim pārāk “reliģiozi” attiecībā uz šo vārdu! Mēs taču visi zinām, ko tas sevī ietver!”

Bet 21.gs. kristiešu vairums ir sajaukuši kopā “vienā ķīselī” SVĒTUMU, TAISNĪBU un PATIESĪBU, šo virumu nosaucot par reliģiju. Vairumu draudžu stāvoklis tieši SVĒTUMA jomā ir šausmīgs! “Brīvās gribas” un cilvēkam dotās “brīvības” aizsegā, ko it kā apsedzot žēlastība un mīlestība, tiek apzināti pieļauts darboties grēkam- praktiski neierobežoti. Grēka savaldīšana notiek reti, JA VISPĀR, jo draudžu garīgumu uzņemas pārraudzīt, koriģēt un izdalīt mūsdienu modernie mācītāji. Daudzās draudzēs viscaur ASV un citās vietās tiek instalēta vispārēja “draudzīguma” attieksme. Mūsdienu draudze nevēlas “pievērsties kādiem tēviem” un soli pa solim attālinās no Mesijas. Evaņģēlijs tiek padarīts ļoti triviāls, viegls un racionāls tā, ka daudzi pat nevēlas dzirdēt un nosaukt (kaut vai) Jēzus Kristus vārdu, jo jau no paša sākuma izjūt naidīgu attieksmi pret to.

Kādu dienu es apmeklēju veselīgās pārtikas tirdziņu Dalasā, Teksasā. Es nostājos rindā, lai samaksātu par izvēlētajiem produktiem, un savā priekšā ieraudzīju kādu vīrieti, kristieti, kas centās “liecināt” kasierei. Viņa bija jauna sieviete, notetovējusies no augšas līdz apakšai. Kādi no viņas tetovējumiem bija ar dēmonisku dabu, ieskaitot pūķus, austrumu zīmes, pentagrammas un čūskas. Kad viņa izdzirda Jēzus Kristus vārdu, tā momentā “aizvērās,” nocietinājusi savu sirdi. Viņa aizliedza viņam kaut ko tālāk stāstīt. Kad pienāca mana kārta maksāt, es viņai teicu: “Es vēlētos no savas puses apstiprināt to stāstu, ko jums pateica jaunais cilvēks, izņemot vienu lietu. Man gribas jums pateikt Jēzus ĪSTO vārdu. Viņš bija jūds, viņš piedzima jūdu zemē, un Viņa PATIESAIS VĀRDS ir pavisam cits. Tas ir JEŠUA. Un tas nozīmē glābšanu, atbrīvošanu un dziedināšanu!” To dzirdot, šī sieviete momentā atslābinājās, ATVIEGLOTI nopūtās un pateica: “Paldies jums, tas JAU SKAN DAUDZ LABĀK!”

Vai JEŠUA svētais vārds TEV NESKAN DAUDZ LABĀK? Un vai pagāniem tagad nav jāsāk mācīt kristiešus, ka JEŠUA ir Viņa ĪSTAIS VĀRDS un ka ir pienācis LAIKS to ATJAUNOT un PIE TĀ ATGRIEZTIES?

“Tāpēc arī Elohims Viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis Viņam vārdu pāri visiem vārdiem, lai JEŠUA vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē un visas mēles apliecinātu, ka Ješua Mesija ir Kungs Elohimam par godu.

Filipiešiem 2:9-11

   TREŠĀ NODAĻA  

   KAS TO IZMAINĪJA?   

Nekas nevar tikt sasniegts, ja pašā sākumā netiek noņemti visi iespējamie šķēršļi, kas ved uz progresu.”

Semjuels Džonsons

Man pašai jāatzīstas, ka, kad es pati sāku apzināties Ješua vārda atjaunošanas svarīgumu, es vēl kādu laiku kavējos ķerties pie šīs lietas, jo nevēlējos saņemt citu apsmieklu. Man jau pietika ar visu pārējo, kad es centos pievērst Ješua Miesu Torai, Svētumam un oriģinālo ebreju svētku svinēšanai. Faktiski man bija “hutspah”- un es Visuvarenajam teicu: “Kad Tu beigsi atbildēt uz manām lūgšanām, kas tiek izteiktas Jēzus vārdā, un es to zināšu, es pievērsīšos Tavam īstajam Vārdam.” Esmu daudzreiz tik ļoti pārsteigta,- cik Viņš ir laipns un mīlīgs, ka joprojām nereaģē uz mūsu apzināto stulbumu! Kā gan es varu Viņam to prasīt? Kas tad es tāda esmu? Kad sludināju nākošajā sapulcē, es sevi atradu sludinām IZŠĶIRĪGI un IZLĒMĪGI par Viņa Svētā vārda atjaunošanas SVARĪGUMU. Tas viss iesākās tikai pirms dažiem gadiem! Tieši tagad es jūtu, ka ir radusies STEIDZĪGA NEPIECIEŠAMĪBA to darīt un ka neviens no mums vairāk nedrīkst to nepieņemt. Jo Viņš vēlas DRĪZ AGRIEZTIES un noslēgt rēķinus ar cilvēci, bet pirms šīm VISĀM beigu lietām iesākumā visam ir jātiek atjaunotam to oriģinālajā izskatā!

Sāku izdarīt savus pašas pētījumus šajā sakarā. Tā kā Viņš apstiprina savu Vārdu ar līdzejošām zīmēm, brīnumiem un vareniem darbiem, es sāku PĀRBAUDĪT, un KATRU reizi, kad es tā darīju, Viņš man atbildēja ar brīnumainām dziedināšanām, atbrīvošanām un/vai izglābšanu. Es ticu, ka pavisam drīz jūs paši pārliecināsities, ka jūsu Jēzus vārdā izdarītās lūgšanas strauji pazaudēs savu spēku un nespēs vairs efektīvi izdzīt Beigu laika dēmonus. Es to sapratu, kad kalpoju draudzes sapulcē Čibā, Japānā 2006.gada janvārī! Biju nonākusi pie sapulces slēgšanas, kalpotāju grupa vēl kalpoja ar atbrīvošanu pie kādas filipīniešu sievietes.

Viņa rēca, pūta un vaidēja un tā arī nekļuva brīva. Tas tā turpinājās kādu laiku. Kalpotāju grupa tikai pavēlēja: “Jēzus Kristus vārdā tu, ļaunais gars, izej ārā no viņas!” Šī sieviete, kā liekas, bija kāda atkritusi kristiete. Pēc kāda laika, kad tas jau sāka atkārtoties un nekas nenotika, es sapratu, ka velnam ir pietiekoši daudz “jaudas” pretoties. Tad es pavēlēju tiem APSTĀTIES un visu IZBEIGT un atvest viņu pie manis. Es viņai liku pilnībā APKLUST un skatīties man acīs. “Un tagad atkārtojiet aiz manis: ‘JEŠUA.’” “JEŠUA,” viņa izteica, un, kad viņa tā vairākas reizes bija atkārtojusi Viņa svēto, vareno, mūžīgo vārdu, viņa pēkšņi sāka LĒKĀT no PRIEKA. Viņa sauca, kliedza un raudāja, jo tika šī vārda satriekta! “Ješua, Ješua, mans Kungs, mans Mesija, es Tevi mīlu, es Tevi mīlu, šis ir Tavs ĪSTAIS vārds, Mesijas vārds!” Nav lieki sacīt, ka velns viņu atstāja un šī sieviete kļuva BRĪVA!

Tā bija tikai Viņa svētā vārda atjaunošanas svarīguma demonstrācija! Vēlāk es minēšu kādus citus gadījumus, kuriem esmu bijusi par liecību.

CIK SVARĪGI IR PASLUDINĀT

Vai es šeit saku, ka Viņš nav atbildējis, ja lūgšana ir izteikta JĒZUS vārdā? Ja tu esi uz to koncentrējies un neko citu neredzi, tu kļūdies! Es ticu, ka daudz ļaužu ir tikuši izglābti Jēzus vārdā, ka daudzi ir dziedināti un atbrīvoti Viņa grieķu vārdā! Tomēr tāpat daudzi ir tikuši vajāti, ir cietuši un noslepkavoti tajā pašā Jēzus Kristus vārdā. Viss jūdu tautas genocīds, iesākot no Nikejas koncila laika, ejot cauri Viduslaikiem, tad Krusta kariem, spāņu inkvizīcijai un nacistu holokaustam, ir noticis Jēzus Kristus vārdā! Hitlera laikā jūdu vajāšanas Vācijā sākās ar krusta pacelšanu savā priekšā un Jēzus Kristus vārdā pasludinot: “Juden Raus” vai: “Jūdi, ārā!,” jo jūs, lūk, esat nogalinājuši mūsu dārgo Jēzu Kristu. Neskaitāmi daudz ļaužu, vairumā gadījumu jūdi, bet arī Āfrikas iedzimtie un pat musulmaņu ciltis NEATSAUCĀS Jēzus Kristus vārdam, kas ir plaši pielietots kā segvārds, lai Viņa vārdā slepkavotu Viņa paša ļaudis!

Un TAGAD beidzot Viņš vēlas, lai steidzami tiek atjaunots Viņa Svētais oriģinālais vārds! Ješua vārds ir ticis pasargāts tieši tādam laikam kā šis! Pasaule neatceras, ka Ješua skaistajā vārdā būtu notikusi kāda nogalināšana vai iznīcināšana. Slava JAHAM! Jahve ir Ješua Tēva vārds, un tas nozīmē:

ES ESMU

Nevis “Es biju” vai “Es būšu”! Nē, Viņš ir ES ESMU, un Viņš TAGAD dara visu JAUNU (visu atjauno). Viņš tagad atjauno visas lietas, ieskaitot Ješua vārdu. Ja tu atsakies ieiet šajā Beigu laiku atjaunotnē, tā neesmu es, ko tu tagad atstum, bet gan Viņš. Es esmu tikai Viņa līdzeklis, jo tā ir Viņa paša ideja! Kad Viņš pasaulē atjaunoja MĒLES un DZIEDINĀŠANU, daudz ļaužu pretojās šai kustībai, atkrita un garīgi nomira. Viņi domāja, ka ir LABI palikt dzīvot PAGĀTNĒ. Bet nav LABI palikt neziņā. Kad Godības mākonis (kā Izraēlam Sinaja tuksnesī) pārvietojas, mums vajadzīgs PĀRVIETOTIES kopā ar to. Ja mēs to nedarīsim, mēs atkritīsim un nomirsim garīgajā tuksnesī, kas sastāv no pagātnes piedzīvojumiem, no senām atmiņām, un tur arī paliksim, smirdēdami pēc reliģijas maitas!

“Redzi, agrākie pavēstījumi ir piepildīti, Es jums dodu jaunus, un, pirms tie piepildās, Es jums tos pasludinu."

Jesajas 42:9

   CETURTĀ NODAĻA  

   TĀ KUNGA TRIMDAS LAIKS IR BEIDZIES  

Kādu dienu mēs pie Jeruzālemes sienas lūdzāmies kopā ar kalpotāju komandu, kas bija atsaukusies Jesajas 62:6,7 aicinājumam.

Pār taviem mūriem, Jeruzāleme, Es iecēlu sargus, tie necietīs klusu ne dienu, ne nakti." Jūs, kam jādomā par Jahvi, neliecieties mierā un nemitieties Viņam atgādināt, kamēr Viņš neizveido Jeruzālemi un nepadara to slavenu virs zemes.

Kad mēs tā lūdzāmies, grupas līderis man līdzdalīja kādas domas:

“Draudzei ir jāapzinās, ka JEŠUA izraisīja Aliju un ka Viņš tieši tagad spēcīgi darbojas savā Dzimtajā zemē.”

“Veikt Aliju” nozīmē atgriezties un kāpt augšā Ciānas kalnā. Šis termins attiecas uz tiem jūdu ļaudīm, kas ir atgriezušies savā dzimtenē pēc 2000 gadu ilgā trimdas laika. Es “veicu savu Aliju” pirms 36 gadiem no Čīles; daudz jūdu tā ir atgriezušies mājās no visas pasaules. “JĒZUS,” protams, ir jūds, kā ka arī Viņam ir JĀATGRIEŽAS savā tēvzemē! Tas, ko šis brālis domāja saistībā ar Aliju, ir, ka Draudzei vajadzīgs izmainīt savu vērsumu no ROMAS uz JERUZĀLEMI. Kristietība, tāda, kādu mēs to pazīstam šodien, ir dzimusi Romā zem romiešu impērijas varas. Tas bija Austrumromas imperators Konstantīns, kas kristietību padarīja par valsts reliģiju, kas atšķīra no tās jūdus un visu to, kas bija jūdaisks. (Skatīt pielikumu “Atteikšanās no Nikejas koncila sekām”)

Šajā kontekstā Mesijas grieķu valodas vārds tika kanonizēts, bet ORIĢINĀLAIS ebreju vārds ar likumu AIZLIEGTS. Kad Tā Kunga miesa tiek aicināta “atgriezties mājās”- uz Jeruzālemi balstītā ticībā un pie oriģinālā jūdu Evaņģēlija, kas uzrakstīts Ciānā- atjaunot oriģinālo un vienīgo patieso ticības pamatu, kas ir jūdu pamats, tā tiek aicināta atjaunot oriģinālo Mesijas vārdu arī uz savām lūpām. Senajos laikos bija tradīcija, kur pagānu tautu valdnieki izmainīja TRIMDĀ dzīvojošo ievērojamāko jūdu vārdus. Tā notika ar Jāzepu un Daniēlu, kas kļuva pazīstams kā Belcazars, līdzīgi trīs ebreju zēni Mishaels, Azarja un Chananijahs kļuva par Meshaku, Sedrahu un Abednego. Šie jaunie vārdi bija svešu dievu pagāniskie nosaukumi. Tā viņus, pazīstamos jūdus, kam bija Visaugstākā Dieva spēks, godāja visapkārt trimdā. Viņu svētie ebreju vārdi tika izmainīti par nesvētiem. Līdzīgi kad Ješua pēc Tempļa sagraušanas Jeruzālemē 70.g. uz laiku “atrodas TRIMDĀ” un jūdu ticīgie tika izklīdināti pa visu Romas impēriju, pagāni, kas sāka ticēt Viņam, meklēja kādu Viņu apzīmējošu vārdu, ko ļaužu masas pieņemtu un demonstrētu, cik Viņš ir svarīgs. Un tā, viņi neatrada nevienu citu vārdu kā vienīgi IESOUS, kas etimoloģiski sevī nes grieķu dieva vārdu. Jāzepa (Yoseph) gadījumā viņa vārds tika izmainīts ēģiptieša dieva vārdā un Jāzeps (Yoseph) apprecēja pagānu priestera meitu.

“Un faraons nosauca Jāzepu par Saphenatu-paneahu un deva tam Onas priestera Potifara meitu Asnāti par sievu.”

1.Mozus 41:45

Ikviens Ēģiptē, ieskaitot viņa paša ēģiptiešu sievu, sauca viņu parSaphenatu-paneahu. Viņš atsaucās uz šo vārdu. Tomēr tas tā gāja tikai līdz laikam, kad VISAS LIETAS TIKA ATJAUNOTAS. Kad pie viņa ieradās viņa brāļi, viņa vārds atkal pārtapa par YOSEPH! Pēc tam, kad viņa ģimene viņam tika atgriezta, viņš atkal kļuva Jāzeps (Yoseph), un pat faraons viņu nosauca par Yoseph (Ebreju valodā nav burta J! Tāpēc tas bija Yoseph un nevis Jāzeps)! Tā bija laika ĪSTENOŠANĀS, Jāzepa (Yoseph) sapņa īstenošanās. Tādā pašā veidā tagad ir pienācis laika PILNUMS vai laiks īstenoties Yeshua sapnim, kad Viņa jūdu ģimene beidzot atzīs Viņu un zemosies Viņa priekšā!

PIRMĀ lieta, ko Yoseph darīja, lai atklātu sevi saviem brāļiem, bija IZTEIKT savu ĪSTO VĀRDU! Līdz tam mirklim viņš tika iepazīstināts kā Ēģiptes valdnieks Saphenats-paneahs, un viņa brāļi viņu nepazina! Līdzīgi jūdu ļaudis neatpazīst savu lielo Brāli un Mesiju, kad Viņš tiem tiek iepazīstināts kā Jēzus Kristus- kristiešu Dievs.

Tad Jāzeps nespēja vairs valdīties to priekšā, kas ap viņu stāvēja, un viņš sauca: "Lai aiziet visi, kas pie manis!" Tad neviena vairs nebija pie viņa, kad Jāzeps devās pazīstams saviem brāļiem. Un viņš pacēla savu balsi un sāka raudāt, tā ka to dzirdēja ēģiptieši un to dzirdēja faraona nams. Un Jāzeps sacīja saviem brāļiem: "Es esmu Jāzeps! Vai mans tēvs vēl ir dzīvs?" Bet viņa brāļi nespēja atbildēt, jo tik iztrūkušies tie bija, viņa priekšā stāvot.

1.Mozus 45:1-3

Ješua tagad atrodas debesīs, bet Viņa Līgava paliek uz zemes. Vienīgais veids, kā Viņš var sevi atklāt Izraēlam, ir caur sirds apgraizīšanu saņēmušo Līgavu, kas izpauž Evaņģēlija jūdaiskumu un sevī nes JEŠUA un nevis Jēzus Kristus vārdu!

Ja tu domā, ka es tevi tagad “jūdaiskoju,” tad padomā vēl īsu brīdi un tad izšķiries: kādam Dievam tu kalposi? Kādu Evaņģēliju tu sludināsi? Kādu Bībeli tu tālāk lasīsi? Ja tas nav jūdu Mesijas, jūdu Evaņģēlijs un tā nav jūdiem rakstītā Bībele, tad tu esi nāvīgi pievilts un Aizvietošanas teoloģija ir bijusi tava reliģija un tavs garīgais ēdiens (Lūdzu, izlasi pielikumu šīs grāmatas beigās). Tev vajag NOŽĒLOT GRĒKUS tieši tagad, kamēr Viņš vēl ir ceļā pie savas Līgavas, kas ir šķīsta un svēta, kādam arī ir jābūt garīgajam jūdam:

“Viņš mani aiznesa garā uz lielu, augstu kalnu un rādīja man svēto pilsētu Jeruzālemi nokāpjam no debesīm no Elohima. Tā bija dievišķā godībā; tās spožums bija kā visdārgākā akmens spožums, kā kristāldzidrs jaspids. Tai bija liels, augsts mūris ar divpadsmit vārtiem un uz vārtiem divpadsmit eņģeļu; tur bija uzrakstīti divpadsmit vārdi, tie ir Israēla divpadsmit cilšu vārdi; trīs vārti uz austrumiem, trīs uz ziemeļiem, trīs uz dienvidiem un trīs uz rietumiem. Pilsētas mūrim pamatā bija divpadsmit akmeņi un uz tiem rakstīti divpadsmit vārdi. Jēra divpadsmit apustuļu vārdi.”

Atklāsme 21:10-14

Jaunajā Jeruzālemē ir 12 pamatakmeņi, kas ir Jēra 12 JŪDU APUSTUĻI. Tai ir 12 vārti, un uz tiem ir rakstīti 12 IZRAĒLA CILŠU VĀRDI. Tas Jērs ir Lauva, jūdu Lauva:

Te viens no vecajiem saka man: "Neraudi! Redzi, uzvarējis ir lauva no Jūdas cilts, Dāvida sakne, lai atvērtu grāmatu un tās septiņus zīmogus."

Atklāsme 5:5

Viņa zemes brāļi jūdi atkal saņem izglābšanu. Izraēls atkal tiek nostiprināts savā zemē, un pasaules tautu laiks tuvojas savam NOSLĒGUMAM. Tas notiks tad, kad VISS Izraēls tiks izglābts.

“Es jūs, brāļi, negribu atstāt neziņā par šo noslēpumu, lai jūs nekļūtu pašgudri, proti, ka vienai Israēla daļai sirds tikusi nocietināta, līdz kamēr pasaules tautas visā pilnībā būs iegājušas. Un tā viss Israēls tiktu glābts, jo ir rakstīts: no Ciānas nāk Glābējs, Viņš novērsīs bezdievību no Jēkaba. Un šī būs Mana derība ar viņiem, kad Es dzēsīšu viņu grēkus.”

Romiešiem 11:25-27

Mesija ir JŪDS, Viņa Evaņģēlijs ir pirmkārt, JŪDIEM pasludinātais Evaņģēlijs, un Viņa vārds ir JŪDU vārds; un tas ir:

YESHUA (JEŠUA)

Tu, iepējams, tagad steidzīgi sev uzdod jautājumu, vai tad tas ir “grēcīgi”- nosaukt Viņu par Jēzu Kristu- tagad, kad es zinu Viņa ĪSTO VĀRDU? Mana atbilde tev ir šāda: kāpēc tu tā vēlies turpināt Viņu saukt pagānu vārdā, kad tu zini kaut ko daudz labāku par to?

“Tad tanī dienā, saka Yahveh, tu Mani sauksi: mans Ishi, un nesauksi Mani vairs: mans Baāls” Jo Es gribu piespiest viņas muti un lūpas nekad vairs nelietot Baāla dievību vārdus, tā ka lai neviens tos nekad vairs neatcerētos.”

Hozejas 2:16,17

Vairums no grieķu dievu vārdiem ir kādi Baāla dieva nosaukumu atvasinājumi, kura nozīme ir “kungs.” Senajos laikos izraēlieši mēdza saukt Yahveh svešos vārdos, domādami, ka tie pielūdz Viņu. Viena no visbrīnišķīgākajām YAHA piedošanas un atjaunošanas pazīmēm ir Viņa vēlēšanās iegūt attiecību tuvību ar mums kā VĪRAM ar savu sievu. Ebreju valodā vārds ISHI ir MANS VĪRS! Tas ir iespējams vienīgi caur Ješua, kas ir mūsu ISHI. Kad mēs saucam Viņu par Jēzu Kristu, mēs joprojām saucam Viņu Baāla vārdā, kas ir grieķu vārds ar pagānisku izcelsmi. Izraēlā šodien cilvēki ir tik ļoti attālinājušies no Viņa, ka lieto BAĀLA vārdu, nosaucot savu vīru. Ir ļoti reti sastopams, ka kāda persona savu vīru nosauktu ISHI vārdā. PIEDOŠANAS un ŽĒLASTĪBAS pazīme ir TUVĪBAS atjaunošana ar mūsu debesu Līgavaini, kas ir mūsu ISHI caur savu svēto vārdu YESHUA!

Tad kāpēc gan kādam par to būtu jāapvainojas? Mesijas PATIESĀ Līgava kļūst iepriecināta, ka spēj nosaukt Viņu atkal par ISHI- par YESHUA! Sāc saukt Viņu Viņa īstajā vārdā tieši tagad un baudi Viņa klātbūtnes saldmi. PAMĒĢINI TO DARĪT TIEŠI TAGAD! Viņš apstiprinās savu vārdu ar līdzejošām zīmēm!

“Nāc, Yeshua, Ishi, un atklāj man sevi caur savu Svēto vārdu.”

   PIEKTĀ NODAĻA  

   VIŅA VĀRDA SPĒKS  

“Un mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos, bet Gara un spēka izpausmē.”

1.Korintiešiem 2:4

Viņa vārda atjaunošana atnesīs neaptveramu ATMODU- izglābšanu, dziedināšanu un atbrīvošanu daudzām ļaužu grupām, kas agrāk ir bijuši aizslēgti Evaņģēlijam. Es redzēju evaņģelizācijas spēku, kas notiek Yeshua vārdā, kad Yahs sūtīja mani un manu komandu uz Kusko pilsētu Peru, kur atrodas Makčupikču drupas. Šī pilsēta atrodas attālā vietā augstu kalnos. 99.9% tās iedzīvotāju ir katoļi. Es iesāku savu darbu Limā, Peru, no kurienes Tēvs man lika lidot uz Kusko. Kad es biju sagatavojusies atstāt galvaspilsētu, kādi labi zināmi kristieši mani brīdināja, ka Kusko nav iespējams evaņģelizēt, jo viņi nepieņem misionārus un ir pilnīgi aizvērti Evaņģēlijam. Pateicos šiem svētajiem un tiem sacīju, ka neviena vieta nav par grūtu, ja tevi tur sūta Visuvarenais. Tā mēs devāmies ceļā.

Kad vēl biju ceļā, man atausa atmiņā doma, ka vairums no šiem katoļiem šeit atrodas tāpēc, ka viņu senči- katoļi ir bēguši uz šo pavisam attālo vietu spāņu inkvizīcijas laikā. Peru notika šausmīga inkvizīcija, un visi jūdi, kas bija konvertējušies katolicismā, atradās lielās briesmās. Inkvizīcijas muzejā Limā man tika teikts, ka pāri par 80% no noslepkavotajiem inkvizīcijas laikā Peru bija jūdi! Pie sevis domāju, ka liels skaits jūdu, kas bija konvertējušies katolicismā, vairoties no nāves, iespējams, nolēma bēgt cik vien iespējams tālu no galvaspilsētas kalnu apgabalos. Kur gan būtu vēl labāka slēptuve kā šī attālā un visai grūti aizsniedzamā vieta Kusko? Ja tā bija taisnība, tad viņi patiešām būs pilnīgi noslēgušies Jēzus Kristus evaņģēlijam, bet pilnīgi atvērti Yeshua HaMashiaha evaņģēlijam! Man bija “jāeksperimentē” šajā vārdā!

Pēc ierašanās Kusko lidostā mēs sastapām cilvēku, kas nodarbojās ar tūristu apavu tirdzniecību. Mēs iegādājāmies vilciena biļetes, lai kopā ar viņu dotos kalnos un apmeklētu ļoti interesantās Makčupikču drupas. Beigās mēs kļuvām ar viņu labi draugi. Kad mēs tā sarunājāmies par garīgiem jautājumiem, viņš kļuva īpaši ieintriģēts un vadīja mūs pārgājienā, lai mums parādītu pilsētiņas apkārtni. Kad nonācām pie beidzamā jautājuma: “Vai jūs vēlaties uzzināt Jēzus Kristus ĪSTO vārdu?,” viņa acis nekavējoties cerībā pacēlās augšup un viņš apstiprinoši pamāja. Es teicu: “Ebreju valodā, jo Viņš bija jūds, Viņš ir Yešua HaMašiahs, un šis vārds nozīmē atpestīšanu, dziedināšanu un atbrīvošanu.” Viņš atkārtoja šo vārdu, it kā noglāstot katru tā burtu, bet viņa acis pildījās asarām. “Vai vēlaties Viņu pieņemt savā dzīvē par savu Kungu un Viņam tālāk kalpot?” es pajautāju, uz ko viņš apstiprinoši pamāja. Es vadīju viņu izglābšanas pieņemšanas lūgšanā, un viņš piedzima no jauna! Tas nāca tik viegli! Viņš nekavējoties sāka man uzdot jautājumus par elkkalpību un par vajadzību no tās atbrīvoties. Īstas jaunpiedzimšanas PATIESAIS auglis ir nekavējoša vēlēšanās atteikties no visa veida grēka!

Man ir bijuši daudzi spēcīgi piedzīvojumi ar Ješua vārdu tieši katoļu vidū. Pirms dažiem gadiem es sludināju Dāvida Hercoga Pashā Godības konferencē, un kāds mans brālis, viens no vissvaidītākajiem mūsu laika evaņģēlistiem, aicināja ļaudis nākt pie altāra, nožēlot grēkus un pieņemt Jēzu. Neviens pat nepakustējās, kad tika izteikts Jēzus Kristus vārds. Tad jutu, ka ir laiks “pielietot īsto vārdu.” Es teicu: “Nāciet pie Ješua un tiekat Viņa izglābti, jo Viņš ir jūdu Mesija.Viņš jūs mīl un gaida uz jums...” Piepeši zāles kreisajā pusē KĀ VIENS VESELS piecēlās liela ļaužu grupa un izskrēja pie altāra. Viņi VISI bija katoļi! Kāda godības raža mums bija tajā dienā! Bet viņi atsaucās tikai tad, kad tika nosaukts Ješua vārds!

Citā reizē, kad biju Peru, mani palīgi mani svētīja ar masāžu lauku klubā. Kad es tur gulēju uz liela galda un baudīju masāžu, kas man patiešām bija vajadzīga, masāžiste sāka man stāstīt par visiem saviem piedzīvojumiem ar jaunavu Mariju. O, mans Dievs! UN es vēlējos relaksēties! Viņa man stāstīja, cik daudz sveču ir iedegusi un cik daudz lūgšanu ir lūgusi. Tā viņa runāja un runāja. Es pa to laiku lūdzu pie sevis mēlēs. Beidzot pēc tam, kad viņa bija pus stundu tā “izlādējusies,” es viņai uzdevu vienkāršu jautājumu: “Vai vēlaties zināt Jēzus Kristus PATIESO ebreju vārdu?” Viņa kā pārsteigta maza meitene iesaucās; “Jā, lūdzu, pasakiet!” Un es pateicu, ka tas ir YESHUA un ka šis vārds nozīmē izglābšanu, dziedināšanu un atbrīvošanu. Viņas turpmākā reakcija bija neaprakstāma! Nākošajā pusstundā viņa visu laiku burtoja Ješua vārdu, turpinādama mani masēt! Viņai bija jāizsaka Viņa vārds vismaz simts reižu! Kad masāža beidzās, ieskatījos viņas acīs un palūdzu, vai viņa nevēlētos pieņemt šo Ješua savā dzīvē par Vadoni? Kad viņa savu vēlēšanos apstiprināja ar JĀ, es vadīju viņu grēku nožēlas lūgšanā, liekot viņai atzīties visā elkkalpībā, ar ko nodarbojas katoļi. Viņa tika nekavējoties piepildīta ar Svēto Garu un lūdza godības mēlēs! Tā bija VISLABĀKĀ masāža, kāda man jebkad ir bijusi!

Ne visai sen es biju ieradusies Filipīnās mācīt par Mesijas patiesā vārda atjaunošanas svarīgumu. Es teicu: “Atvediet man kādu, kas ir slims. Es nelūgšu par viņu, tikai pasludināšu Ješua svēto vārdu; un Viņš pats nodemonstrēs sava vārda spēku.” Viņi atveda man kurlmēmu sievieti. Es tikai pasludināju YESHUA!!! Un viņas ausis nekavējoties atvērās un viņa pirmo reizi dzīvē spēja dzirdēt. Viņa tūlīt pat sāka pielūgt Ješua!

Šādi momentāli brīnumi un dziedināšanas notika, vienkārši pasludinot Viņa vārdu, demonstrējot, cik svarīgi ir to atjaunot un padarīt atkal par normu ticīgo vidū. Es ticu, ka brīnumi pieaugs un pārtaps pavisam neparastās zīmēs un brīnumos. Viņa svētais ebreju vārds visu laiku ir ticis turēts noslēpumā un glabāts pielietošanai tādam laikam kā šis. Tas kopā ar mūsu ticību ir visspēcīgākais beigu laiku ierocis, kas nonāk Draudzes īpašumā! Vēlos šeit piebilst, ka visi šie brīnumi notika manas sludināšanas kontekstā, mācot un atklājot cilvēkiem Viņa oriģinālo vārdu, tie nāca tiešā sakarā ar manis sludināto tematu! Viņam patīk apstiprināt savu vārdu ar līdzejošām zīmēm!

“Un tāpēc, ka šis, ko jūs redzat un pazīstat, ir ticējis Viņa vārdam, Ješua vārds to ir dziedinājis, un ticība, kas ar To nāk, tam devusi veselību jūsu visu priekšā.”

Apustuļu d.3:16

Jāņa 17:6 Ješua saka, ka Viņš ir “darījis zināmu cilvēkiem Jahves vārdu.” Citiem vārdiem, Viņš bija demonstrējis cilvēkiem sava vārda nozīmi un spēku. Viņš bija iedzīvinājis sava vārda spēku, kad dziedināja slimos, izdzina velnus, atvēra aklo acis, pabaroja ļauzu pulkus. Tikai viena Ješua vārda nozīme IZGLĀBŠANA ebreju valodā sevī ietver:

1.Pestīšanu no grēka

2.Izglābšanu no slimībām

3.Izglābšanu no ienaidniekiem (ieskaitot dēmonus!)

4.Izglābšanu (atbrīvošanu) no nabadzības

Viņš nodemonstrēja visu sava vārda pilnību savā zemišķajā kalpošanā. Mūs atstājis, Viņš mums piešķīra savu vārdu lietošanai- lai mēs darītu to pašu ko Viņš!

“Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi: Manā Vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās, tie ar rokām pacels čūskas, un, kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli.”

Marka 16:17-18

   SESTĀ NODAĻA  

   VIŅA VĀRDS IR MŪŽĪGS VĀRDS  

Bet Mozus sacīja uz Dievu: "Redzi, kad es nākšu pie Israēla bērniem un viņiem sacīšu: jūsu tēvu Dievs mani pie jums ir sūtījis, - tad tie jautās: kā Viņu sauc? - Ko tad lai es viņiem saku?" Dievs sacīja uz Mozu: "ES ESMU, kas ES ESMU." Viņš sacīja: "Tā tev jārunā ar Israēla bērniem: ES ESMU - tas mani sūtījis pie jums." Un Dievs vēl sacīja uz Mozu: "Tā tu saki Israēla bērniem: Tas Kungs, jūsu tēvu Dievs, Ābrahāma Dievs, Īzāka Dievs un Jēkaba Dievs mani ir sūtījis pie jums - tas ir Mans Vārds mūžīgi, to atcerieties uz audžu audzēm."

2.Mozus 3:13-15

Tēva vārds ir YAHVEH, un pirmo reizi tas tiek atklāts Mozum. Yahveh ir vārds, kura vadībā Izraēla ļaudis tika atbrīvoti no verdzības; tas ir vārds, kura darbības ietekmē ēģptieši tika noslaucīti un atvērās Sarkanā jūra! Tas ir varens un spēcīgs vārds! Viņš teica, ka šis būs Viņa vārds MŪŽĪGI un šo VĀRDU IR JĀIEGAUMĒ VISĀM paaudzēm! Citiem vārdiem, to nedrīkst izmainīt, pārfrāzēt un nekādā ziņā to nedrīkst aizmirst! Kristieši pa lielākajai daļai nezina šo vārdu, kad tie nosauc Viņu visparastākajā veidā par To Kungu, kas nav vārds, bet tikai varas apzīmējums, tituls. To var pielietot, lai apzīmētu kuru katru kungu, ieskaitot sātanu! Jūdi pa lielākajai daļai baidās paņemt šo vārdu lietošanai, tāpēc Viņu nosauc par “Hashem,” kas nozīmē “Vārds.” Tomēr abu šo vārdu lietotāji pazaudē atbalsta vietu un sekojoši Svētā Gara spēku. Viņš teica:

ŠIS UZ MŪŽIEM IR MANS VĀRDS.

Nesauciet Mani kāda citā vārdā vai kādā titulā. Nepārtulkojiet to citās valodās un nepārveidojiet to!

TAS IR VĀRDS, KAS PIEMINĀMS VISĀM PAAUDZĒM.

Es vēlos, lai ļaudis PIEMINĒTU Manu vārdu, nevis titulu, kādā jūs Mani dēvējat!

Ir laiks nosaukt Tēvu Viņa īstajā vārdā YAHVEH (JAHVE).

Viņa vārds sevī ietver Viņa spēku un Viņa autoritāti. Tas ir brīnišķīgs vārds, kāds tas arī ir!

91.psalmā mums tiek teikts par lielo algu, kas sagaida tos, kas pazīst Viņa vārdu:

“Tādēļ, ka viņš Man stipri pieķēries, Es viņu izglābšu; Es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst Manu Vārdu. Kad viņš Mani piesauks, tad Es viņu paklausīšu; Es viņam esmu klāt bēdās, Es viņu izraušu no tām un celšu godā. Es viņam došu ilgu mūžu un parādīšu viņam Savu pestīšanu!”

Psalmi 91:14-16

Ir tieša saikne starp Yahveh MĪLĒŠANU un Viņa vārda PAZĪŠANU! Un Viņa patiesā vārda zināšanā ietverto svētību saraksts ir ļoti iespaidīgs!

1.Es tevi atbrīvošu.

2.Es tev sniegšu drošību AUGSTUMOS.

3.Es tev atbildēšu.

4.Es būšu ar tevi tavās bēdās.

5.Es tevi izglābšu.

6.Es tevi godāšu.

7.Es tevi iepriecināšu ar ilgu dzīvi!

8.Es pie tevis nodemonstrēšu un īstenošu savu pestīšanu.

Yahveh vārda pazīšana ved mūs iepazīt un piedzīvot YESHUA PILNĪBU, kas ir ebreju vārds un pamatā apzīmē pestīšanu! Tas mūs vadīs pie atklāsmes par Viņa pestīšanas pilnību, par Viņa labajiem plāniem attiecībā uz mani.

Viņš ir greizsirdīgs attiecībā uz savu vārdu un nevēlas, lai tas kaut kā tiktu izmainīts, aizsegts vai aizmirsts. Līdzīgi Viņš ir greizsirdīgs uz sava Dēla vārdu! Kāds Tēvs, tāds Dēls! Viņš sūtīja eņģeli Gabrielu pasniegt Jāzepam Viņa vārdu, kas sevī ietvers Viņa atnākšanas MĒRĶI, kas pamatā ir PESTĪŠANA. Kad šis vārds tika pasludināts, visi spēki un varas padebesī satrūkās. Viņi pazīst šī vārda spēku, tāpēc tik ļoti baidās no Viņa PATIESĀ vārda. Tādēļ sātans ir centies izdarīt visu iespējamo, lai to noslēptu, atceltu un izmainītu caur Svēto Rakstu pārtulkošanu citās valodās un citādi. Visi citi Ješua vārdi NENOZĪMĒ PESTĪŠANU un tāpēc neietver sevī spēku. Elohims radīja visu pasauli ar sava izteiktā vārda spēku. Viens vienīgs vārds, kas radīja GAISMU, bija YEHI OR! Katrs izteiktais vārds 1.Mozus 1.nodaļā atraisīja tajā ietverto spēku un radīja rezultātu. Vārds, kas pasludināja GAISMU, atbrīvoja pasaulē GAISMU. Kad tika pasludināts vārds KOKI, tas radīja KOKUS, un, kad tika pasludināts ĀDAMS, tas radīja ĀDAMU. Līdzīgi šodien- kad tiek pasludināts YESHUA vārds, tas atbrīvo PESTĪŠANU (YESHUA ebreju valodā)- pēc visdziļākās būtības. Tajā ir ietverta vara demonstrēt šajā vārdā iemiesoto realitāti!

Un Elohims sacīja: "Lai top gaisma." Un gaisma tapa.

1.Mozus 1:3

Nāves un dzīvības spēks atrodas mēles galā, tāpēc tu vari radīt labu vai sliktu atmosfēru un katru realitāti, pielietojot vārdus vai mēli!

“Nāve un dzīvība stāv mēles varā; kas mīl savas mēles māku, tas baudīs no tās augļiem.”

Sālamana pam.18:21

Pasludinot lietas caur muti, var radīt pilnīgi jaunu realitāti. Tāds ir izteikto vārdu spēks!

“Ja kādu nodomu tu uzsāksi, tad tas tev izdosies, un pār taviem ceļiem spīdēs gaisma.”

Ījaba 22:28

Tāpēc Raksti mums saka atkal un atkal no jauna, ka tie, kas piesauks Yahveh VĀRDU, tiks izglābti. Yahveh deva vārdu savam Dēlam, un Viņa vārds ir PESTĪŠANA (YESHUA). Viņš ir PESTĪŠANA PATI PAR SEVI, un cilvēkiem nav dots neviens cits vārds, kurā viņi var tikt izglābti!

“Nav pestīšanas nevienā citā; jo nav neviens cits vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana."

Apustuļu d.4:12

NAV pestīšanas vai nav YESHUA nevienā citā vārdā; un arī NAV neviena cita cilvēkiem dota vārda, pat nevienas šī vārda atvasinātas formas. Atceries, ka vārds “Jēzus” NAV tulkojums. Ja tas būtu tulkojums, tad tu nosauktu Viņu par PESTĪŠANU un NEVIS par Jēzu! Viņš ir dzirdējis lūgšanas un izglābis daudz ļaužu līdz šim, kas ir piesaukuši savu pašpieņemto vārdu Viņa apzīmēšanai, bet Viņš neatgriezīsies ātrāk, kamēr VISAS lietas nebūs atjaunotas līdz to pirmatnējam izskatam, īpaši tas attiecas uz Viņa svēto vārdu!

“Tāpēc nožēlojiet savus grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki tiek izdeldēti un Yahveh liktu nākt atspirgšanas laikiem un sūtītu jums izredzēto Yeshua Mesiju, kas debesīm jāuzņem līdz tam laikam, kad viss būs panākts, par ko Elohim jau kopš seniem laikiem runājis ar svēto praviešu muti.”

Apustuļu d.3:19-21

Un tagad visa izlasītā kontekstā: kāpēc tu vēl joprojām gribi Viņu saukt citā vārdā, nevis Viņa īstajā vārdā YESHUA (JEŠUA)?

“Tāpēc arī Elohim Viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis Viņam Vārdu pāri visiem vārdiem, lai Yeshua vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē un visas mēles apliecinātu, ka Yeshua Mesija ir Kungs Elohim Tēvam par godu.”

Filipiešiem 2:9-11

DZĪVI IZMAINOŠA LŪGŠANA

Tēvs, pateicos Tev, ka Tu man atklāji sava Dēla patieso vārdu. Dārgais Ješua, es ņemu Tavu svēto vārdu atpakaļ! Izpaud man savu vārdu visā tā auglīgumā. Āmen.

Un tagad sāc pielūgt Viņu Viņa svētajā vārdā. Atkārto to vairākas reizes un apzinies tā nozīmi: pestīšana, dziedināšana un atbrīvošana. Pasludini to savā dzīvē, savā ģimenē un savās finansēs...

Lai DZĪVO YESHUA!!!

   PIELIKUMS I  

   DIVAS KĀZAS UN VIENA ŠĶIRŠANĀS  

   KĀPĒC IR TIK SVARĪGI SNIEGT SEKOJOŠU INFORMĀCIJU?  

1. Yahveh ir SVĒTS DIEVS.

2. Antisemītisms izraisās visā pasaulē BRIESMĪGĀ ātrumā.

3. Sātans vēlas iznīcināt Izraēlu caur palestīniešu jautājumu.

4. Bīskape Dominika Tā Kunga uzdevumā apmeklēja Čīli, kur Viņš tai parādīja, ka pēc 2000 Evaņģēlija darbības gadiem pa­sau­lē nav NEVIENAS tauta, ko Viņš saskaņā ar Mateja 25:32 varētu nosaukt par "avju tautu."

5. Sātans vēlas iznīcināt visas tautas, tās ietekmējot ienīst Die­va Toru un ienīst jūdu ļaudis un Izraēla valsti. (Skatīt Jesajas 34; Obadjas; Caharijas 12; Psalmi 83)

6. Draudzei ir dots uzdevums disciplinēt un mācīt TAUTAS. Mateja 28:19.

7. Draudzei ir JĀIZMAINĀS savā būtībā un JĀATGRIEŽAS pie jūdu bībeliskajām SAKNĒM un jāatgūst tas EVAŅĢĒLIJS, ko sludināja jūdu apustuļi un kas ir nozagts.

LENSA LAMBERTA PRAVIETOJUMS:

"Manas dusmas ceļas, saka Tas Kungs, pret tautām, jo tās saārda Manu zemi un visādi tīko, kā iznīcināt Manu mantoju­mu. Manas ugunīgās dusmas ir kā vārošs katls pret tām šķieta­mi varenajām valstīm, kas ir izraisījušas šīs traģēdijas un kas ar varas spiedienu un visādām manipulācijām meklē tās no jauna izraisīt. Tagad Es pats kļūšu par viņu ienaidnieku, saka Tas Kungs, un Es sodīšu tās ar dabas katastrofām, nelaimēm, ar uguni un ūdeni, ar zemestrīcēm un ar vulkānu izvirdumiem. Es pieskaršos jūrām, atmosfērai, zemei un visam, kas saistās ar tām. Vēl vairāk, Es pieskaršos tiem viņu visneaizsargātā­ka­jās vietās, kur tiem visvairāk sāpēs, jo esmu nolēmis viņiem at­ņemt varu un izlaupīt viņu bagātības. Es iznīcināšu viņu lab­klā­jības un neatkarības pamatus. Es noslaucīšu gar zemi visu viņu plaukstošo ekonomiku, saka Tas Kungs. Un Es visu apgriezīšu otrādi, apgriezīšu otrādi un apgriezīšu otrādi, lai viņi beidzot varētu atzīt, ka Es esmu Tas Kungs."

Mihaels Makgerijs

"Holokausts un kristīgā pasaule" (Ritners, Smits un Štein­feldts)

"Daudz kristiešu, kad sastopas ar Shoa (nacistu holokaustu), brīnās, it kā kādi svešinieki būtu nolaidušies uz mūsu zemes, no­saukuši sevi par "nacistiem" un nolēmuši nogalināt jūdus. Viņi attiecas pret šādu briesmīgu darbu veicējiem kā nākušiem no kādas citas planētas, jo šie viņiem tik līdzīgie cilvēki neap­skāva savus bērnus, neraudāja savu vecāku nāves priekšā, vi­ņiem ne mazākā mērā nesāpēja, kad tie tika ievainoti- citiem vārdiem, viņi bija kā cilvēciski radījumi bez apziņas, kā kāda ļoti ļauna konstruktora radīti mehānismi. Bet Shoa (holokausts) nav stāsts par svešinieku grupu; drīzāk tie bija cilvēki. Un viņi, mums jāatzīst, bija kristieši, kas nāca no lielas luteriskās un katoliskās tradīciju vides. Kaut kā viņi bija pazaudējuši to, kas tos bija radījis par Jēzus sekotājiem; vai arī viņi paši bija izvēlējušies no tā atteikties savā velnišķīgajā tieksmē iznīcināt jūdus."

Sekojošs stāsts izskaidros, kāpēc kristieši bija ietverti spāņu inkvizīcijas, krustnešu un nacistu holokausta miesā. Yahveh-Dievs skatās uz Baznīcu, lai tā atgrieztos un lai tā tālāk spēj ietekmēt tautas, un lai tā īsteno Mateja 28:19 sniegti mandā­tu- "Eita un dariet mācekļus visās tautās."

Divas kāzas un viena šķiršanās

Pirmā laulība

Pirmā un oriģinālā Draudze tika apprecināta ar jūdu Vīru, vārdā Y'shua Mesija un ietverta Viņa ģimenē, kas sastāvēja no jūdu ļaudīm (Efeziešiem 2:14 un Romiešiem 11). Kāzu cere­mo­nija notika Jeruzālemē. Tā tika ratificēta un apzīmogota ar šī Vīra izlietajām asinīm un ar Viņa miesas salaušanu (Lūkas 22:15-20). Šīs laulības laiks bija svētais bībeliskais Pashā svētku mielasts. Šo brīnišķīgo kāzu auglis bija tūkstošiem un tūkstošiem cilvēku, kā jūdu, tā pagānu, kas tika izglābti un dziedināti. Pat šīs svētās Līgavas ēna dziedināja slimos, bet zīmes un brīnumi tai sekoja visur, kur tā devās sava Vīra Y'shua vārdā.

Šī laulība izraisīja Līgavai lielas ciešanas. Daudzi pasaulē ne­mī­lēja viņas Vīru un centās viņu nogalināt, vajājot to un pat metot to lauvu krātiņos Romas impērijas valdīšanas laikā. Tie bija smagi gadi. Pēc daudz ciešanu gadiem Y'shua sieva ļoti nogura. Viņš bija aizgājis tikai uz brīdi, lai sagatavotu tai vietu, bet vēl nebija atgriezies. Viņa sāka nogurt no sava dzīvesveida, it kā viņa būtu izmesta, vajāta, un uz viņu tika mērķēts visos stūros. Viņa ilgojās pēc miera par katru cenu. Viņa ilgojās pēc sava Vīra siltajiem apskāvieniem, kas viņai nodrošinātu miera un drošības apziņu šeit pat virs zemes... Viņas visvājākajā brīdī uzradās kāds zemišķais ķēniņš. (Mateja 10:34; Jāņa 14:27; Jeremijas 8:11)

Šis zemišķais ķēniņš bija visai ietekmīga un spēcīga persona saskaņā ar zemišķajiem standartiem. Viņš varēja apturēt noga­li­nāšanu un visa veida vajāšanas, kas cēlās pret viņu. Viņš varēja tai sniegt drošību, pēc kā viņa tik ļoti ilgojās... JA tikai viņa piekristu IZŠĶIRTIES ar šo jūdu Vīru un PILNĪGI ATDALĪ­TOS no Viņa Izraēla ģimenes un no GRĀMATAS, ko viņa turēja sev par tik ļoti dārgu, jo tur Viņš tai bija atstājis ieraks­tītas visas Savas instrukcijas un pilnvaras, kā rīkoties Viņa vārdā.

Spēcīgais ķēniņš izskatījās kā ļoti garīgs cilvēks. Viņš paslu­dināja, ka viņas jūdu Vīrs ir tam parādījies sapnī un uzticējis Romas impērijas kroni. Viņa apburošais šarms un vēršanās ma­nie­res tajā laikā tik ļoti nogurdināto Mesijas Līgavu pievilka tā, ka viņa pakļāvās. Tomēr viss vēl nebija sabojāts un pievilts. Tur bija kāda daļa no Līgavas/Draudzes/Eklēzijas, kas netika APMUĻĶOTA un PIEVILTA no šī viltīgā ķēniņa šarma. Tie bija tā laika mesiāniskie jūdi. Viņi bija PIETIEKOŠI IESAK­ŅO­JUŠIES Svētās Grāmatas rakstos un senajos ebreju rokraks­tos, lai nevarētu tikt pievilti. Bet ticīgo vairums tajā laikā bija pagāni, un tie vairāk negribēja ciešanas šīs Grāmatas, tās Autora un dzīves ticībā dēļ. Viss, ko viņi vēlējās, bija iegūt brī­vī­bu un mieru- par katru cenu.

Spēcīgais Konstantīns nodziedāja dziesmu par mieru un drošī­bu un sagatavoja veselu klājumu ar rozēm... Un tā pagānu Baznīcas lielākā daļa pārgulēja ar viņu. Tie iekrita ļaunā laulī­bas pārkāpšanā, dziļi ievainodama sava debesu jūdu Līga­vaiņa sirdi. Lai remdētu sirdsapziņas balsi par laulības pārkāp­šanu, ko veikusi Baznīca, Konstantīns nolēma legalizēt šo nesvē­to savienību. 325.gadā viņš noslēdza kāzu ceremoniju, ko nosauca par "Nikejas koncilu," un noslēdza bezdievīgu un nelegālu laulī­bas līgumu, ko nosauca par NIKEJAS APLIECĪBU.

Viņš izmantoja savu pasaulīgo ietekmi, lai visus pagānus pie­rak­s­tītu pie jaunās pagāniskās Baznīcas tēviem, kas pa lielāka­jai daļai bija antisemītiski noskaņoti un ienīda savas jūdu sak­nes. Šiem ieceltajiem Baznīcas tēviem bija jābūt šīs šausmīgās vienpusīgās šķiršanās un jaunās nelikumīgās laulības starp tajā laikā dominējošo pagānu Baznīcu un CITU JĒZU, kas bija Konstantīna gara auglis, lieciniekiem.

Šis alternatīvais Pestītājs nāca citā ģimenē, ar citu grāmatu (pil­nī­gi atdalītu no senajiem ebreju Rakstiem), citām parašām, liku­miem, svētkiem, tradīcijām un citu laika atskaites sistēmu.

Zinot, ka viņa jaunajai sievai patīk pielūgt Dievu, viņš tai noorganizēja tādu dievu, kas viņai pilnīgi atbilstu- kas no viņas nepieprasīs svētumu. Miera un līdzjūtības dievs bija iecietīgs visa pagāniskā un svētā sajaukumam. VISU SEVĪ IETVEROŠAIS dievs atzina visas tradīcijas un tās visas ietvēra sevī.

Tagad Peisaha un Pirmo augļu, Y'shua augšāmcelšanās svētki kļuva par Išhtara svētkiem, kas ir auglības dievība un ko piemin Lieldienās;šo svētku atribūtika ir zaķi un Lieldienu olas. (Tajā laikā olas tika iemērktas to mazuļu asinīs, kas tika upurēti tā saucamajai dievībai; tā radusies tradīcija krāsot olas.)

Tālāk, pielūgsmes diena tika izmainīta no Šabata uz svētdienu lai paceltu augstākā pakāpē saules dievu, ko tagad nosauca par JĒZU- tas patiešām bija cits Jēzus patiešām nebija Y'shua, jūdu Mesija.

Tālāk, ziemas saulgriežu diena, kad visapkārt notika burša­nās, laimes liešana un bluķa vilkšana, ko sauca par Satur­nā­liju vai Paganāliju un ko Romas impērijā svinēja 25.de­cem­b­rī, pēkšņi ieguva jaunu vārdu- Ziemassvētki-; un tieši tajā nolēma svinēt šī viltus Mesijas dzimšanas dienu. (Patiesais Mesija ir dzimis svētā bībeliskā Būdiņu svētku laikā un saskaņā ar ebreju bībelisko kalendāru un nevis pēc romiešu laiku atskaites sistēmas!) (Daniēla 7:25-27) (Skatīt Jeremijas 10:2-4 par Ziemassvētku egli)

Senajai ebreju Rakstu svētajai grāmatai bija jākļūst atmestai un tās likumiem atceltiem. Tā vietā Konstantīns sastādīja apustu­lisko Rakstu, Pāvila vēstuļu un citu materiālu jaunu sakopoju­mu un izveidoja jaunu svēto grāmatu, ko nosauca par Jauno De­rī­bu. Viņš pasniedza šai svētajai grāmatai savu paša perverso izskaidrojumu- pilnīgi ŠĶIRTI no ebreju Rakstu pamata, ko viņš un viņa sekotāji nosauca par "Veco Derību" (Mateja 5:17-21).

Atsakoties no viņu tradīcijām, mēs varētu nodot saviem pēctečiem daudz pieņemamāmu Lieldienu svinēšanas kārtību... Mums tāpēc turpmāk nevajadzētu neko kopēju ar jūdiem, jo Pestītājs mums ir norādījis daudz labāku ceļu; mūsu pielūgsmei ir jānotiek pa daudz leģitimitīvāku un ērtāku ceļu saskaņā ar nedēļas dienu kalendāru. Pieņemot šo kārtību bez ierunām, mēs, dārgie brāļi, ceram sevi atdalīt no nepaciešamās jūdu sabiedrības. (Izvilkums no Nikejas dekrēta, 325.gads, atrasts Eusēbija bibliotēkā Vita Const. Lib III 18-20)

Šim dekrētam un tā instrukcijām vēl arvien seko VAIRUMS šodienas kristiešu, svinot Lieldienas, Ziemas­svēt­kus, Šabatu aizvietojot ar svētdienu un atmetot Dieva likumus un pavēles.

Patiešām bija dzimusi JAUNA RELIĢIJA, kristīgā reliģija. Tai bija atrasts pagānu dievs, vārdā Jēzus Kristus, un apustulis vārdā Konstantīns. Tai bija radīta jauna grāmata- Jaunā Derība (lai gan tā tika sastādīta no apustuliskajiem Rakstiem, ka bija pilnībā YAHa inspirēti, tie tomēr tika viltīgi interpretētipagāniskajai domāšanai un pagānu teologiem). Tad vēl klāt nāca jaunas tradīcijas un nesvēti svētki, tādi kā Lieldienas, Ziemas­svētki, svētdiena un Helovīni.

Un KAS VISSVARĪGĀKAIS... TUR NEBIJA VIETAS JŪDIEM!.. Nē, pat viņu Mesijam.

Kādas bija sekas šai svētās laulības patvarīgajai pārkāpšanai un jaunas viltus laulības noslēgšanai?

"Padarait koku labu, tad arī viņa augļi būs labi, vai padarait koku nelabu, tad arī viņa augļi būs nelabi, jo koku pazīst no viņa augļiem."

Mateja 12:33

Pirmās svētās laulības auglis bija pestīšana un dziedināšana.

Otrās, nesvētās, bezdievīgās un pagāniskās laulības auglis bija šķelšanās, nesaticība un tieksme nogalināt, jā, Y'shua Mesijas tautas pilnīga iznīcināšana viltus Jēzus Kristus dieva vārdā, ko izveidoja Konstantīns.

Tas bija Dievs, kas saskaņā ar Konstantīna Nikejas apliecību mums bija parādījis CITU CEĻU. Kas bija šis cits ceļš? Ienai­da, greizsirdības, nogalināšanas, iznīcības un netaisnības ceļš. Šausmīgi tā saucamie kristiešu pasākumi, tādi kā masu ebreju slaktiņi, "svētā" inkvizīcija un holokausts sākās drīz pēc šīs bezdievīgās 4.gadsimta laulības noslēgšanas un viltus reliģijas radīšanas.

Ienaida vilnis, kas iesākās līdz ar Nikejas koncila laiku pret jūdiem un visu jūdaisko, ieskaitot Toru, ir turpinājis velties cauri lielajai Protestantu reformācijai 16.gadsimtā, un tas ietek­mē kristiešus līdz pat šodienai.

Tālāk seko izvilkums no Mihaela Brauna grāmatas"Our Hands are Stained with Blood," kur viņš publicē citātus tieši no Mārtiņa Lutera rakstiem.

Sekojošo materiālu bija rakstījis Luters pēc tam, kad bija no­vests izmisumā, cenšoties jūdus piespiest ticēt Jēzum Kristum. Būdams vecs un slims, viņš rakstīja:

"Ko mums, kristiešiem, darīt ar šo ellei nolemto atmesto jūdu cilti? Pirmkārt, viņu sinagogām jātiek nodedzinātām ar uguni. Otrkārt, viņu ģimenēm ir līdzīgā veidā jātiek iznīcinātām. Treš­kārt, viņiem ir jāatņem viņu lūgšanu grāmatas un Talmuds. Ceturtkārt, viņu rabīniem ir jāpiedraud ar nāvi, ja viņi vēlēsies sludināt. Piektkārt, jūdiem nedrīkst piederēt pilnīgi nekādu ceļo­ša­nas dokumentu vai pasu... Apkopojot visu šo, dārgie diž­cil­tīgie, jūs, kuru pārvaldīšanā atrodas kādi jūdi, ja šis mans padoms jums nav pieņemams, tad atrodiet ko labāku. Dariet tā, lai jūs un mēs visi varam kļūt brīvi no šīs neciešamās velniš­ķīgās nastas- jūdiem." Hitlers pedantiski sekoja Lutera in­struk­cijām un citēja tās, darot savu darbu. Auglis? Pāri par seši miljonu jūdu tika aizvesti uz nāves nometnēm un ievietoti gāzes kamerās, bet daži izdzīvojušie baidījās tālāk dzīvot.

PRAVIETISKS AICINĀJUMS:

"Pēc divām dienām Viņš mūs darīs jauna dzīvības spēka pilnus; trešajā dienā Viņš liks mums piecelties, lai mēs dzīvo­tu Viņa vaiga priekšā. Tad mēs veltīsim visu savu uz­ma­nību un neatlaidīgi centīsimies, lai atzītu To Kungu. Jo Viņš atmirdzēs kā skaista rīta ausma cauri mākoņu plīvuram un nāks pie mums kā lietus, kas veldzē zemi."

Hozejas 6:2,3

Trešā diena ir pienākusi. Trešā tūkstošgade ir klāt. Lūk, Tēva vēršanās pie Viņa Trešās Dienas Draudzes:

“Nāciet, atgriezīsimies pie Y'shua, pie mūsu jūdu Mesijas, pie Viņa jūdu ģimenes un Viņa senajiem ebreju Rakstiem. Nāciet; un par jaunu interpretēsim Jauno Derību caur mūsu Svēto Rakstu pazīšanas spējām. Atdalīsimies no pagāniskā viltus vīra Konstantīna un viņa viltus Jēzus un atgriezīsimies pie īstā Me­si­jas Y'shua, pie Viņa Tēva likumiem un baušļiem, pie patiesās dievišķās svētās Žēlastības, pie patiesās Mīlestības un Svētu­ma. Atgriezīsimies Jeruzālemē... Un atspirgsim no gadsimtiem ilgās laulības pārkāpējas dzīves un pagānisma važām. Dosimies atpakaļ pie oriģinālajām mūsu ticības jūdaiskajām Saknēm!”

Yeshua mīlestībā,

mācītāji Baruhs & Dominika Bīrmaņi

Atsauce: Ko šī grāmata NESAKA:

1)Tā NEAICINA doties atpakaļ pie rabīniskā jūdaisma li­ku­miem.

2) Tā NESAKA, ka visi kristieši ir antisemītiski noskaņoti.

3) Tā NENOSODA neskaitāmos ticīgos, kas piesauc Jēzus Kristus vārdu, ar to saprotot PATIESO jūdu Mesiju Y'shua.

4) Tā NENOSODA pielūgsmi svētdienās, pirmdienās, otr­dienās un kādā citā nedēļas dienā.

5) Tā NENOSODA Jauno Derību kā pagāniem gatavotu Bībeli. (Tā tikai nosoda tās nepareizo skaidrojumu un ne­pa­rei­zās interpretācijas, kas izriet no to skaidrotāju atšķir­tības stāvokļa.)

   PIELIKUMS II  

   ATTEIKŠANĀS NO NIKEJAS KONCILA LĒMUMIEM UN TĀ IETEKMES  

No imperatora (Konstantīna) vēstules visiem tiem, kas neatdodas koncilā (Atrasta Eusebius,Vita Const.,Lib.III 18-20)

Kad paceļas jautājums par svētajiem Lieldienu svētkiem, radās universāla doma, ka būtu visnotaļ ērti, ja visi svinētu svētkus vienā dienā; jo kas gan varētu būt vēl patīkamāks un vēlamāks kā redzēt šos svētkus, caur ko mēs saņemam nemirstības cerību, svinot visiem vienoti un vienādā veidā? Mums tika teikts, ka ir visai nepareizi, ka šo vissvētāko svētku svinēšana notiek pēc jūdu tradīcijas (saskaņā ar viņu dienu izskaitļošanas kārtību), kuri ir aptraipījuši savas rokas ar visdrausmīgākajiem noziegumiem un kuru prāti ir padarīti akli. Atsakoties no viņu tradīcijām, mēs varētu nodot saviem pēctečiem daudz pieņemamāmu Lieldienu svinēšanas kārtību, ko mēs esam iestādījuši no Pestītāja ciešanu laika (saskaņā ar nedēļas dienu kalendāru).

Mums tāpēc turpmāk nevajadzētu neko kopēju ar jūdiem, jo Pestītājs mums ir norādījis daudz labāku ceļu; mūsu pielūgsmei ir jānotiek pa daudz leģitimitīvāku un ērtāku ceļu saskaņā ar nedēļas dienu kalendāru. Pieņemot šo kārtību bez ierunām, mēs, dārgie brāļi, ceram sevi atdalīt no nepaciešamās jūdu sabiedrības. Jo mums ir patiešām apkaunojums klausīties, kā tie plātās, it kā bez viņu vadības mēs nespētu svinēt šos svētkus. Kā gan viņiem var būt taisnība, viņiem, kas pēc Pestītāja nodošanas nāvei vairāk netiek vadīti saskaņā ar veselo saprātu, bet no ļauna prāta- atbilstoši tam, kā viņus vada viņu pievīlušais prāts? Viņiem nepieder Lieldienu jautājuma izlemšanas tiesības, sava akluma dēļ un iznīcinot visus labos centienus viņi paliek svinēdami divus Pashā vienā un tajā pašā gadā. Mums nav jāatdarina tos, kas ir atklāti pierādījuši sevi kā kļūdainus.

Kā tad mēs varam sekot šiem jūdiem, kas visticamāk ir padarīti akli? Jo svinēt Pashā divreiz vienā gadā ir absolūti nepieņemami.

Bet pat ja arī tas tā nebūtu, tad tāpat jūsu pienākums būtu nepiesārņot savu dvēseli, lai sadarbotos ar tādiem ļaunprātīgiem cilvēkiem kā jūdi. Jums pie šī lēmuma pieņemšanas jāapsver ne tikai tas, ka baznīcu skaits šajās provincēs ir nospiedošā vairumā, bet arī, ka ir pareizi pieprasīt to, ko atzīst mūsu saprāts, ka mums nav un nedrīkst būt nekā kopīga ar jūdiem.

(Izvilkums no Dr.Henry R.Percival’s “The Nicean und post Nicean Fathers,” Vol.XIV Grand Rapid: Erdmans pub.1979, pgs.54-55)

   21 MELI UN DOKTRINĀLĀS KĻŪDAS PIRMAJĀ NIKEJAS KONCILĀ 325.g.  

[1.meli] Kad paceļas jautājums par svētajiem Lieldienu svētkiem...

Patiesība: Tās ir svētās pagānu tradīcijas, šis ir pagānu vārds “Lieldienas” atvasināts no dievietes Išhataras pielūgsmes, 2.Moz.20:3, Hozejas 2:17

[2.meli] ...universāla doma...

Patiesība: universāla? Vai Konstantīns ir Universa valdnieks? Jesajas 14:3.

[3.meli]...ka būtu visnotaļ ērti...

Patiesība: Dievs nav mūs aicinājis ērtumam, bet gan paklausībai Jāņa 15:10.

[4.meli] ...ja visi svinētu svētkus vienā dienā; jo kas gan varētu būt vēl patīkamāk un vēlamāk kā redzēt šos svētkus, caur ko mēs saņemam nemirstības cerību, svinot visiem vienoti un vienā veidā?

Patiesība: Bez jūdiem? Jāņa 17:21 redzams, ka vienotība starp jūdiem un pagāniem atnes pestīšanu visai cilvēcei, arī Psalmi 133, Jesajas 56.

[5.meli] ...Mums tika teikts, ka ir visai nepareizi...

Patiesība: Jahve’s dienu svinēšanas izvēle ir “nepareiza” Konstantīnam, jo viņš sevi nostāda virs Dieva laiku iestādīšanas kārtības- Daniēla 7:25, Jesajas 14:13- Lucifers.

[6.meli] ...ka šo, vissvētāko svētku, svinēšana notiek pēc jūdu tradīcijas (saskaņā ar viņu dienu izskaitļošanas kārtību)...

Patiesība: Kas ir oriģinālā un patiesā laiku izskaitļošanas kārtība, 3.Mozus 23:1; Jeremijas 31:31-34.

[7.meli] ...kuri ir aptraipījuši savas rokas ar visdrausmīgākajiem noziegumiem un kuru prāti ir padarīti akli.

Patiesība: Jāņa 10:17,18 J’šua atdod savu paša dzīvību, Jāņa 3:16. Apsūdzība, ka jūdi nogalināja Kristu, ir bijusi par pamatu, lai no tā laika uz priekšu izslēgtu no cilvēku sabiedrības miljoniem jūdu. Tas notiek līdz pat šai dienai, ieskaitot holokaustu, Mateja 7:17-20- šīs teoloģijas rūgtais auglis.

[8.meli] Atsakoties no viņu tradīcijām...

1. patiesība: ...kas ir Dieva kārtība saskaņa ar Viņa Vārdu; mēs varam šo kārtību nodot tālāk nākošajām paaudzēm.

2.patiesība: saskaņā ar Konstantīnu, bet nevis Dieva Vārdu, Mateja 26:2; 3.Mozus 23:1-4; 1.Mozus 1:14; Jāņa 20:1-9, Mateja 12:39, mēs esam pieņēmuši un atzinuši šo Lieldienu svinēšanas veidu un kārtību.

3.patiesība: Nekur Svētajos Rakstos nav minēts, ka būtu jāsvin pagānu vārds un svētki.

[9.meli] Mums tāpēc turpmāk nevajadzētu neko kopēju ar jūdiem, jo Pestītājs mums ir norādījis daudz labāku ceļu...

Patiesība: J’šua ir jūds, tāpēc, ja mums nevajag neko kopēju ar jūdiem, mums nevajag neko kopēju arī ar jūdu Mesiju, Mateja 1, Jāņa 19:19; Lūkas 1:59; Lūkas 2:21.

[10.meli] ...mūsu pielūgsmei ir jānotiek pa daudz leģitimitīvāku un ērtāku ceļu saskaņā ar nedēļas dienu kalendāru.

Patiesība: Konstantīns leģitimitizē (iestāda likuma kārtībā) savas paša idejas, lai iegūtu politisko varu un kontroli, un cenšas nocelt no troņa Dieva Vārdu attiecībā uz šo tematu- nostādīt sevi pašu un savus uzskatus virs JAHA un neizmaināmā Vārda.

[11.meli] Pieņemot šo kārtību bez ierunām...

Patiesība: Bez jūdiem, no kuriem nāk glābšana? Jāņa 4:22

[12.meli] Pieņemot šo kārtību bez ierunām, mēs, dārgie brāļi, ceram sevi atdalīt no nepaciešamās jūdu sabiedrības. Jo mums ir patiešām apkaunojums klausīties, kā tie plātās, it kā bez viņu vadības mēs nespētu svinēt šos svētkus. Kā gan viņiem var būt taisnība...

Patiesība: Romiešiem 1:15-20 brīdina pagānus nebūt augstprātīgiem pret jūdiem; vai arī pagāni tiks nocirsti no eļļas koka!

[13.meli] ...viņiem, kas pēc Pestītāja nodošanas nāvei vairāk netiek vadīti saskaņā ar veselo saprātu...

Patiesība: Patiesos Dieva dēlus nevada saprāts vai grieķu filozofija, bet gan Dieva Gars Ruah Kodesh. Kopš Konstantīna un Nikejas koncila laikiem apustuļu vietā Draudzi lielākoties tālāk vada saprāts un teologi. Romiešiem 9:14; Efeziešiem 2:20- tie visi ir jūdi.

[14.meli] ... bet ļaunprātīgi, atbilstoši tam, kā viņus vada viņu pievīlušais prāts.

Patiesība: Par kādu ļaunprātību viņš šeit runā? Nepamatota apsūdzība ir vēsturē tikusi pielietota daudzreiz, lai izprovocētu ļaužu masu sacelšanos pret jūdiem kā, piemēram, Ciānas vecaju protokols?

[15.meli] Viņiem nepieder Lieldienu jautājuma izlemšanas tiesības, sava akluma dēļ un iznīcinot visus labos centienus...

Patiesība: Dēmonu un cilvēku tradīcijas nonullē un atmet pie malas Dieva Vārdu, Mateja 15:3,4; Marka 7:13.

[16.meli] ...viņi paliek svinēdami divus Pashā vienā un tajā pašā gadā. Mums nav jāatdarina tos, kas ir atklāti pierādījuši sevi kā kļūdainus. Kā tad mēs varam sekot šiem jūdiem, kas visticamāk ir padarīti akli?

Patiesība: Vai Bībele ir kļūdaina? Kas patiesībā ir šeit sevi ir pierādījis kā kļūdainu? Pagāniem jātiek iepotētiem Izraēla eļļas kokā un nevis otrādi! Romiešiem 1:15-20.

[17.meli] Jo svinēt Pashā divreiz vienā gadā ir absolūti nepieņemami.

Patiesība: Tad arī 2.Laiku 30:1-3 ir pilnīgi nebībelīgas.

[18.meli] Bet pat ja arī tas tā nebūtu, tad tāpat jūsu pienākums būtu nepiesārņot savu dvēseli, lai sadarbotos ar tādiem ļaunprātīgiem cilvēkiem kā jūdi.

Patiesība: Citiem vārdiem, Konstantīna mērķis ir atdalīt no jūdiem un Toras neatkarīgi no visa! Kāpēc? 1.Jāņa 4:1-3 apliecina, ka caur Kostantīnu darbojās anti Mesijas gars, lai atņemtu Mesijam jūda identitāti un noliktu sevi augstāk par Dievu un Viņa Vārdu un Viņa suverēno izvēli izraudzīties jūdus, lai pasaulei nestu glābšanu.

[19.meli] Jums pie šī lēmuma pieņemšanas jāapsver ne tikai tas, ka baznīcu skaits šajās provincēs ir nospiedošā vairumā...

Patiesība: Dievs nekad nav nodarbojies ar “vairumu,” bet ar paklausīgajiem. Uzticēšanās miesas rokai vai cilvēku viedokļiem atnes lāstu! 5.Mozus 28:1-14; Jeremijas 17:5; Soģu 7:2-8; 1.Samuēla 14:6.

[20.meli] ...bet arī, ka ir pareizi pieprasīt to, ko atzīst mūsu saprāts...

Patiesība: Cilvēku saprāts! 1.Korintiešiem 1:26; Jesajas 29:14b; Jēkaba 1.

[21.meli] ...mums nav un nedrīkst būt nekā kopīga ar jūdiem.

Patiesība: ...vai ar jūdu Mesiju caur Viņa mums nodrošināto glābšanu- Jāņa 4:22; Romiešiem 11:15-20. Viņš nostāda pagānisko Draudzes atzaru uz pašiznīcības ceļa, padarot to par savvaļas eļļas koku tā vietā, lai tas tiktu iepotēts kultivētajā eļļas kokā- kas ir Izraēls- savas augstprātības dēļ, noceļot jūdu apustuļu un praviešu pamatus, Psalmi 11:3; Efeziešiem 2:20; Atklāsme 21:14.

   ATSACĪŠANĀS LŪGŠANA NO PIRMĀ NIKEJAS KONCILA (325.G.) IETEKMES UN SEKĀM  

Lūdzu, lūdziet un beigās parakstieties. Jūs varat nokopēt šo lapu un tālāk to nodot kādam citam. Lūdzu sniedziet mums paziņojumu par savu izvēli. Lūdzu, lūdziet skaļā balsī:

Visuvarenā Izraēla Dieva priekšā es patiesi no sirds atsakos no Pirmā Nikejas koncila, ko vadīja Konstantīns. Es atzīstos tā ietekmē un nepareizajā pamatā, kas ir ielikts manā dzīvē, un visā antiebrejiskajā auglī, kas no tā ir radies. Es nožēloju visas dokrinālās kļūdas un visus melus, tajā skaitā tā saucamo Aizvietošanas teoloģiju visos tās aspektos.

Es patiesi atzīstu savu ticību Jahvem kā Izraēla dievam, kurš ir Visuma Radītājs un arī mans Tēvs caur sava svētā Dēla Ješua izpirkuma nāvi, kurš ir vienādi kā apsolītais jūdu Mesija, tā arī Dievs, kas nācis miesā. Es patiesi ticu jūdu Mesijas augšāmcelšanai un Svētā Gara Ruah Kodesh izliešanai no Dieva, iesākot no Šavuota dienas (Vasarsvētki) līdz mūsu laikam visiem, kas nožēlo grēkus un tic Dēlam. Es patiesi atzīstu, ka esmu iepotēts eļļas kokā, kas pārstāv Izraēlu, un ka tikai kopā ar ticīgajiem jūdu ļaudīm es iemantošu mūžīgo dzīvību. Es patiesi atzīstu, ka Izraēla Dievs nekad neatstās savus ļaudis, nedz ka Viņš aizmirsīs savu noslēgto derību ar jūdiem vai ar Eklēziju (“izaicināto ārā” ticīgo ļaužu kopumu, Draudzi).

Es pateicos Tev, Svētais Tēvs, ka Tu noņem visus lāstus, kas ir ienākuši manā dzīvē un manā tautā kā mūsu ticības sekas, padodoties Nikejas koncila ticības apliecībai attiecībā uz jūdiem un jūdu ticības pamatu. Es lūdzu Tevi un pateicos Tev par Tavas lielās žēlastības un piedošanas izliešanos pār mani, manu ģimeni un manu tautu. Es patiešām tagad uzticu sevi tālākai staigāšanai patiesībā, ko Tu esi man atklājis, un mīlestībā ar visiem līdzcilvēkiem un īpaši ar maniem (un draudzes) garīgajiem tēviem, jūdu ļaudīm, saskaņā ar 1.Mozus 12:1-3.

 
 
 

Grāmata

Grāmatas atšķirībā no žurnāliem un avīzēm izdod, kā neperiodiskus izdevumus. Grāmata ir iespieddarbs ar ne mazāk kā trīs iespiedloksnēm vai 48 lapaspusēm. Grāmatas lapas sastiprinātas "muguriņā". Grāmatas teksts ir izteikts ar rakstu zīmēm un grāmatā var būt arī fotoattēli, ilustrācijas, shēmas un kartes. Tiek isgatavotas arī elektroniskās grāmatas. Elektroniskās grāmatas ir uz elektroniskā informācijas nesēja. Elektroniskās grāmatas galvenokārt tiek izplatītas caur Internetu.

Kur cēlies vārds grāmata

Vārds grāmata cēlies no grieķu valodas. 13. gs vārds grāmata sāka ieviesties Latvijas teritorijā. Tas notika sakarā ar kristīgo misiju. Kristīgā misija ir Dieva un Jēzus pasludināšana. Domājams, kristīgie misionāri nāca arī no tagadējā Krievijas puses. Par pareizticības ietekmi Latvijas kultūrā liecina kristīgo terminu -- baznīca, zvans, kristīt, svece, grēks, gavēt -- aizgūšana no senkrievu valodas. Iesākumā par grāmatu uzskatīja vienīgi Svētos Rakstus -- Bībeli kopumā vai Jauno Derību. Svētajos Rakstos runāts par Dievu un Jēzu. Termins grāmata var apzīmēt arī lapu tīstokli. Tomēr kopš 15. g.s. ar vārdu grāmata galvenokārt apzīmē iespieddarbus, kur lapas vienā sānā ir savstarpēji sastiprinātas.

Grāmatu garīgais nozīmīgums cilvēku dzīvē

Grāmata vēsturiski ir viens no pirmajiem ētiskā un tikumiskā mantojuma nodošanas līdzekļiem. Pirmsgrāmatu periodā dzīvesziņa no vecākiem pie bērniem tika pārmantota mutiski. Būtisku vēstures periodu grāmata un mutiskā ziņu nodošana no paaudzes uz paaudzi, bija vienīgie līdzekļi zināšanu pārmantošanai. Henhūtes misionāri Vidzemē no 1736. gada līdz pat 19. gs. sākumam organizēja un atbalstija brāļu draudžu kustību. Tas bija Latvijā nozīmīgākais garīgās atmodas fenomens. Saprotams, ka Bībele, Dieva Svētie Raksti, kā arī Svētā Gara iniciēti vēstījumi no pagātnes ieņēma svarīgu vietu jaunatnes ētiskajā un tikumiskajā izaugsmē 19. gs. un 20.gs. sākumā. Apgaismības laikmetā, sākoties Jaunlatviešu kustībai, pamatskolās tika mācīta ticības mācība, bija rīta lūgšanu stundas, lasīja Bībeli kā arī garīgu (kristīgu ) literatūru. Tas varēja turpināties līdz Latvijas Valsts okupācijai 1940. gada jūnijā. Blakus kristīgai literatūrai tika cienīti latviešu autoru darbi par latviešu tautas dzīvesveidu, par mīlestību uz dabu un darbu, par saskanīgām ģimenes attiecībām un normālām vecāku un bērnu attiecībām. Desmit baušļi, Jēzus Kristus pasniegtā Labās Vēsts mācība Jaunajā Derībā turpināja pastāvēt kā nesalīdzināmi stiprākais pamats morālei audzinot jaunatni un pauudžu pēctecībā pārmantojot veselīgas ģimenes attiecības - tas turpināja veicināt un nostiprināt kristiešu garīgo izaugsmi.

Paaudzēs izauklētā daile silda latvieša sirdi visos vēstures likteņgriežos. Tomēr Vecajā Derībā un Jaunajā Derībā dotā, vispusīgā un visaptverošā Dieva morāle dod pamatu motivējot šodienas vispārcilvēcisko izturēšanos un dzīves praksi. Blakus tam ir arī vēl kristiešu dzīves un ticības vēsturiskās liecības. To visu nav spējis sagraut vairāk kā pusgadsimtu ilgušais komunistiskās verdzības laiks. Sātans pielietojot velna enģeļus un dēmonu spēkus totālam teroram, izvedot izsūtījumā gaišākos un stiprākos tautas cilvēkus, nevarēja sadragāt dievišķās morāles klinti. Kristīgās grāmatas veic Labās Vēsts -- Evanģēlija izplatību. Grāmatas, kas balstītas uz Svēto Rakstu vēsti ir bijušas, ir un būs svarīgs latviešu tautas identitātes saglabāšanas spēks un līdzeklis.

Veidi kā iespiež grāmatu

* Pirmās, senākās grāmatas, kas rakstītas rokrakstā, sauc manuskripti. Manuskriptus raksta un lieto vēl ilgu laiku arī iespiesto grāmatu periodā.Vairums no viduslaikos tapušajām grāmatām rakstītas un pārrakstītas klosteros. Lielākā daļa no grāmatām bija dažādi noraksti. Īpašā telpa klosterī, kas paredzēta grāmatas pārrakstīšanai saucas - skriptorijs.

Nozīmīga ir grāmatu lapu pergamenta izgatavošana.Grāmatu lapas izgatavoja no teļu ādām pēc līdzīga izmēra.Šāds teļādas pergaments bija ļoti dārgs.Pergamenta izgatavotāji un rakstu darbu veicēji centās izmantot teļādu pēciespējas pilnīgāk. Grāmatai tika noteikts standarta izmērs. Pilns grāmatas formāts saucas - foliants. Vienreiz salocīts - folio, bet nākamais saucas oktāva. Izmēri lapai sakrita ar dievišķo jeb zelta griezumu ( zelta šķēlumu ) ar proporciju 1,61. Tas liecina ka arī te darbojas Dieva Griba par pasules kārtību. Pasaules kārtību, pārrakstot katru nākošo grāmatu, uzturēja mūku grupa. Ikvienam mūkam grāmatas izgatavošanā bija jāveic konkrēts uzdevums un mūks nedrīkstēja iejaukties cita mūka darbā. Pastāvēja viedoklis par to ka ikvienam mūkam dzīvojot virs zemes ir atvēlēta sava vieta, kas ietverta lielajā Dieva plānā. Turpmākā laikā, kad izveidojās ģildes līdzīga kārtība bija arī šajās amata brāļu biedrībās.

Grāmatu iespiešanas sākumā, grāmatas, kas izdotas līdz 1500. gadam sauc par inkunābulām. Inkunābulas līdzīgas rokraksta grāmatām. Iniciāļus - teksta sākuma lielos burtus un ilustrācijas pirmsākumos iezīmēja ar roku. Turpmākajā laikā kokgriezuma ilustrācijas ar roku tikai iekrāso. Burtu formas kā arī teksta izkārtojums grāmatā ilgu laiku tiek veidots pēc rokraksta tekstu tradīcijām. Pat vēl 19. gs. grāmatu iespiešana bija nošķirta no iesiešanas. Grāmatas varēja nopirkt neiesietas. Par iesiešanu rūpējās grāmatas jaunais īpašnieks.

Inkunābula grāmatas tika iesietas koka vākos, kas apsisti ar ādu un apdarināti ar apkalumiem, slēdzenēm un ķēdi. Ķēde grāmatu savienoja ar lasāmpulti vai grāmatplauktu. Redzams, grāmatas tikušas augstu vērtētas arī pēc mantiskās vērtības.

Laikaposmā no 1501. līdz 1550. gadam tika izdotas paleotipu grāmatas. Grāmatu izdevēji pamazām maina iesējuma tradīcijas - vairs netiek lietoti masīvie apkalumi kā arī ķēdes. Grāmatas tiek iesietas dažādos īpatnējos iesējumos. Parādās nebijuši izdevumu veidi - raksti ar polemisku ievirzi, pamfleti. Neskatoties uz minētajām izmaiņām grāmatas nezaudē savu izskatīgumu. Grāmatu bagātīgās ilustrācijas ir kā mākslas darbi, kas iespiesti kokgrebuma tehnikā.

Iespēja pietiekamā ātrumā pavairot tekstus lielos apjomos rodas pielietojot vairākus mūslaiku iespiedtehnikas veidus.Šādi pavairotas grāmatas sauc par iespieddarbu grāmatām.

Revolucionārs pavērsiens grāmatu iespiešanā ir ofseta process. Ofseta procesā grāmatu iespiešanas sagatavošana, iespiešanas ātrums un kvalitāte ir nesalīdzināmi ar agrāko laiku iespiešanas paņēmieniem. Ofseta iespiedtehnika piedzīvo strauju attīstību arī unifikācijas laukā, ļaujot četrkrāsu ātras darbības ekonomiskā tehnoloģijā izgatavot vērtspapīrus, dokumentus, t.sk pases u.citus dokumentus.

Grāmatu iespiesšana jaunākajās tehnoloģijās ir pilnīgi atbrīvota no fotoķīmiskajiem procesim. Fotoķīmisko procesu vietā tiek lietotas digitālās matrices. Digitālā veidā grāmatas var izvietot internetvidē, bet pārsūtīšanu elektroniskā veidā.

Satura dažādība grāmatās

Grāmatu satura klasifikācija veicama vairākos veidos. Visvienkāršāk grāmatas iedalīt divos tipos - daiļliteratūrā un specializētajā literatūrā. Veicot abu galveno tipu sadali apakštipos grāmatas tiek iedalītas detalizētāk.

Apakštipi, kuros iedala daiļliteratūru :

1. proza jeb epika - stāsti, garstāsti, noveles, romāni, esejas, miniatūras, tēlojumi, literārās pasakas un humoreskas.
2. dzeja jeb lirika - romance, oda, epigramma, elēģija, idille, himna, sonets, trioleta, rondo, rondele, haiku, glosa.
3. dramaturģijas iedalījums : drāma, traģēdija, komēdija
4. liroepikas iedalījums : poēma, eposs, balāde, fabula un sāga.

Pēc lasītāju mērķauditorijas vecuma daiļiteratūru iedala sekojoši : pieaugušo, pusaudžu un bērnu grāmatas.

Specializētā literatūra pēc sava satura ir ļoti daudzveidīga tāpēc šos literatūras veidus ir grūti viennozīmīgi klasificēt. Lielākās no grāmatu grupām - kategorijām ir : 1)reliģiskās grāmatas, kristietības grāmatas vai kristīgās grāmatas ( grāmatas par Dievu, Jēzu Kristu, Svēto Garu, grāmatas par Baznīcas vēsturi u.c. ). Kristīgo grāmatu grupai pieskaitāmi arī Svētā Gara dāvanu apraksti, kristīgie dzīvesstāsti, grāmatas par kristīgu ģimeni, kristīgie vēstījumi, kristīgās liecības, kalpošanas mācība, sprediķi, pravietojumi par nākotni, grāmatas par kristīgām attiecībām u.c.
2) grāmatas par zinātņu nozaru tēmām
3) populārzinātniskās grāmatas un rokasgrāmatas.

Latvijas grāmatu vēsture

-- Pirmā vēsturiski noskaidrotā grāmata Latvijas teritorijā nokļuvusi 1203. gadā.Pāvests Inocents III caur Kaupo un Teoderihu (kuri viesojās pie pāvesta ). bīskapam Albertam nosūtīja Bībeli ( Dieva un Jēzus mācību ).

-- Pirmā grāmata Latvijas teritorijā - Livonijas Indriķa hronika - sarakstīta 1225.- 1227. g

-- Patreizējā Latvijas Akadēmiskā biblioteka Rīgā ir pirmā publiskā biblioteka, kas izveidota Latvijā.Pēc Rīgas Rātes locekļa Paula Dreilinga uzdevuma mācītājam Nikolajam Rammam nodeva pirmās grāmatas. Grāmatas tika paredzētas "lai tās tiktu lietotas un kalpotu vispārīgam labumam" Tas notika 1524. gada 6. martā..

-- 1585. gadā tika pabeigts tulkot un izdots latviešu valodā Pētera Kazīnija sastādītais katoļu katehisms.Šī grāmata vēsturiski ir pirmā grāmata latviešu valodā.

-- N. Mollīna grāmatu spiestuve Rīgā ir pirmā Latvijas teritorijā. Šī tipogrāfija izveidota 1588. gadā.

-- Pirmā grāmata latviešu valodā, kas iespiesta Latvijas teritorijā ir 1615. gadā iznākusī baznīcas rokasgrāmata

-- Pirmā latviešu vārdnīca, kas iespiesta 1638. gadā ir G. Manceļa "Lettus".

-- Pirmā vēstures grāmata par latviešiem, kas iespiesta 1649. gadā ir P. Einhorna "Historia Lettica".

-- Periodā no 1685. gadam līdz 1691.gadam Ernests Gliks Alūksnē ar Zviedrijas karaļa protekciju pirmo reizi iztulko un izdod pilnā apjomā Bībeli latviešu valodā. Šo Bībeles tulkojumu var arī uzskatīt par latviešu literārās valodas aizsākumu.

-- Pirmā laicīgā latviešu ābece izdota 1782. gadā. Šo grāmatu sastādijis G.F.Stenders.

-- Pirmie latviešu tautasdziesmu krājumi izdoti periodā no 1807. gada līdz 1808. gadam.