Autorizācija

Veikala kategorijas

 

Kontakti

Latvija, Ķeguma novads, Rembates pagasts
Rembate, Dārza iela 1
tel.: 29430912

Grāmatas Veikals VVM.LV

symbol

VIŅA VĀRDS MANĪ kalpošana

Viņa Vārds Manī ir kristīgas kalpošanas veids uz SIA statūtu bāzes, pašreizējā laika posmā par pamatu liekot grāmatu un dažādu izdevumu publicēšanu latviešu valodā - ar mērķi celt lasītāju garīgumu un veicināt Svētā Gara vadītas atmodas iestāšanos mūsu zemē.

Mēs esam kristīgās atmodas izdevniecība, kas piedāvā plaša satura aktuālu informāciju un pārdomu materiālu par cilvēka garīgajai eksistencei svarīgām tēmām un mūžības jautājumiem. Iedziļinieties mūsu piedāvāto grāmatu un rakstu tematos un smeliet sev visvajadzīgāko!

Jūsu Miervaldis Zeltiņš, direktors,
Viņa Vārds Manī

on-line.lv

Teoloģija

Par Svēto Garu / M.Smirnovs
10.06.2012
Publicējam jauno grāmatu, kas runā par kristību ar Svēto Garu. Šī vēsts ir tik dziļa un radikāla, ka apgāž evaģēliskajās mūslaiku baznīcās valdošo Svētā Gara kristības "noplicināto" definīciju.
Lasīt vairāk »
ATGRIEŠANĀS NO GRĒKIEM ir kaut kas vairāk nekā tikai grēcinieka lūgšanas noskaitīšana
17.05.2012
Šīs grāmatas nosaukums neapšaubāmi piesaistīs kāda uzmanību, kas uzskata, ka cilvēki iegūst glābšanu caur grēcinieka lūgšanas noskaitīšanu, lai gan Bībele nekad nav to teikusi. Apustulis Pāvils teica, ka glābšana ir “atgriešanās pie Dieva un ticība mūsu Kungam Jēzum Kristum.” (Ap.d.20:21).
Lasīt vairāk »
Jaunās Derības pamattēmas/12. pamattēmas/Porters Barringtons
15.09.2010
Šīs pamattēmas par nozīmīgākajiem Bībeles tematiem atrodas pāri visam. Tās ir īsas, koncentrētas, bet arī plašas, pietiekoši viegli uztveramas un saprotamas, pozitīvas, vitālas un svarīgas. Tās tika sagatavotas, lai apmierinātu augoša kristieša pirmatnējās vajadzības, nodrošinot viņu ar svētā Dieva Vārda pamatu. Cītīgi studējot, tās jums palīdzēs nostabilizēties ticības pamatā, sniedzot arī Rakstu apsardzību tā Kunga kalpošanas darbā. Iesakām jums studēt šajā kristieša rokasgrāmatā pasniegtās tēmas tādā pašā kārtībā kā tās ir pasniegtas: sistemātiski un disciplinēti vienu dienā vai vienu nedēļā, atkarībā no jūsu iespējām. Tas jums prasīs divpadsmit dienas vai trīs mēnešus. Šī laika beigās jūs par Jauno Derību uzzināsiet vairāk nekā tas ir iespējams citādi tik īsā laika posmā. Atkārtojiet šīs stundas, lai jūs varētu pastāvēt savā izaugsmē Kunga un Glābēja Jēzus Kristus atziņā.
Lasīt vairāk »
Kas ir nāve?
13.09.2010
Kā pēdējā nodaļā atzīmēts, nāve noslēdz vienu, būtisku daļu no kristieša svēttapšanas. Pie nāves kristieša dvēsele tiek nekavējoties padarīta pilnīga un iekļūst Dieva tuvumā. Bet tas nebūs, līdz Kristus nebūs atgriezies un kristieši nebūs piedzīvojuši pilnīgu ķermeņa un dvēseles atjaunošanas stāvokli, jo tajā mirklī viņu ķermeņi tika pacelti augšā un darīti pilnīgi. Šajā nodaļā mēs izpētīsim, kas notiek šajos notikumos, kā arī, kas notiek viduslaikā starp nāvi un laiku, kad atgriezīsies Kristus.
Lasīt vairāk »
Kas ir svēttapšana un svēto izturība
13.09.2010
Kā jau atzīmēju 13 nodaļā, atgriešanās- mūsu grēku nožēla un uzticēšanās Dievam mūsu pestīšanas saņemšanai- uzstāda zināmas prioritātes pārējai kristieša dzīvei. Grēku nožēlas un ticības rezultāts ir taisnošana, bet grēku nožēla un ticība arī mērķē uz to, ko dažreiz sauc pat svēttapšanu. Svētapšana ir Dieva un cilvēka sadarbības darbs, kas dara kristiešus aizvien brīvākus no grēka un aizvien līdzīgākus Kristum viņu dzīvēs. Dievs un Viņa bērni šajā darbā sadarbojas, abi spēlējot visai atšķirīgas lomas. Un lai gan kristieši var sagaidīt progresu savā svēttapšanā, viņi nekad nesasniegs pilnību, kamēr neatgriezīsies Kristus.
Lasīt vairāk »
Kas ir taisnošana un pieņemšana?
13.09.2010
Pāvils raksta Vēstulē romiešiem 8:30, ka tie, ko Dievs ir aicinājis, “tos Viņš arī taisnojis.” Mēs aplūkojām aicinājumu iepriekšējā nodaļā. Šajā nodaļā mēs aplūkosim šī procesa turpinājumu: ko Dievs dara pēc tam, kad Viņš ir kādu aicinājis un kad šī persona ir pozitīvi atsaukusies šim Dieva aicinājumam caur grēku nožēlu un izglābjošo ticību.
Lasīt vairāk »
Ko nozīmē būt kristietim?
13.09.2010
Pāvils uzstāda zināmu secību, caur kuru pestīšanas svētības nonāk pie kristiešiem, kad Vēstulē romiešiem 8:30 raksta: “Bet, kurus Viņš iepriekš nolēmis atpestīt, tos Viņš arī aicinājis; un, kurus Viņš aicinājis, tos Viņš arī taisnojis; bet, kurus Viņš taisnojis, tos Viņš arī pagodinājis.” Iepriekšējā nodaļā mēs apguvām iepriekšparedzēšanas mācību, bet tagad nākošajās 4 nodaļās izpētīsim pārējos šajā pantā parādītos Dieva darba aspektus.
Lasīt vairāk »
Kas ir iepriekšnolemtība?
13.09.2010
Draudzē un ārpus tās pastāv daudz viedokļu attiecībā uz mācību par iepriekšnolemtību (dažreiz arī to sauc svešvārdā par predestināciju.) Mēs varam definēt iepriekšnolemtību sekojoši: Tas ir Dieva Radīšanas darba turpinājums, kur Viņš suverēni izvēlas kādus cilvēkus izglābt nevis viņu no nākotnes redzamo dotību, spēju un sasniegumu dēļ, bet saskatot viņu iespējas kļūt Dievam atbilstošiem un Viņam labpatikt. Daudzi domā, šādi definēt šo mācību ir visai bīstama lieta. Pirms izdarīt kategoriskus secinājumus, ir svarīgi tomēr iepazīties, no kurienes nāk šāda definīcija un sekojoši, arī šī mācība.
Lasīt vairāk »
Kas ir augšāmcelšanās?
13.09.2010
Jēzus darbs uz zemes nebeidzās līdz ar savu dzīvi un nāvi. Ja ta būtu tur izbeidzies, “veltīga ir mūsu sludināšana un arī veltīga jūsu ticība” un mēs “esam visnožēlojamākie cilvēki” (1.Korintiešiem 15:14-19). Bet Jēzus augšāmcēlās no nāves un pacēlās debesīs kā Uzvarētājs, kā Ķēniņš.
Lasīt vairāk »
Kas ir atpirkšana ar asinīm?
13.09.2010
Pirms Jēzus dzimšanas eņģelis teica Viņa zemišķajam tēvam Jāzepam, ka viņam būs jānosauc bērns, kas atrodas Marijas miesās, par Jēzu: “jo Viņš atpestīs Savu tautu no viņas grēkiem” (Mateja 1:21). Jēzus izglāba cilvēkus no viņu grēkiem- gan caur savu dzīvi, gan caur nāvi pie krusta. Darba uzdevums, ko padarīja Jēzus, dzīvojot un nomirstot, bija nopelnīt mūsu izglābšanu; dažreiz to sauc arī par asins derību.
Lasīt vairāk »
 1 2