Autorizācija

Veikala kategorijas

 

Kontakti

Latvija, Ķeguma novads, Rembates pagasts
Rembate, Dārza iela 1
tel.: 29430912

Grāmatas Veikals VVM.LV

symbol

VIŅA VĀRDS MANĪ kalpošana

Viņa Vārds Manī ir kristīgas kalpošanas veids uz SIA statūtu bāzes, pašreizējā laika posmā par pamatu liekot grāmatu un dažādu izdevumu publicēšanu latviešu valodā - ar mērķi celt lasītāju garīgumu un veicināt Svētā Gara vadītas atmodas iestāšanos mūsu zemē.

Mēs esam kristīgās atmodas izdevniecība, kas piedāvā plaša satura aktuālu informāciju un pārdomu materiālu par cilvēka garīgajai eksistencei svarīgām tēmām un mūžības jautājumiem. Iedziļinieties mūsu piedāvāto grāmatu un rakstu tematos un smeliet sev visvajadzīgāko!

Jūsu Miervaldis Zeltiņš, direktors,
Viņa Vārds Manī

on-line.lv

Teoloģija

Kas ir augšāmcelšanās?

Jēzus darbs uz zemes nebeidzās līdz ar savu dzīvi un nāvi. Ja ta būtu tur izbeidzies, “veltīga ir mūsu sludināšana un arī veltīga jūsu ticība” un mēs “esam visnožēlojamākie cilvēki” (1.Korintiešiem 15:14-19). Bet Jēzus augšāmcēlās no nāves un pacēlās debesīs kā Uzvarētājs, kā Ķēniņš.
13.09.2010

Kas ir augšāmcelšanās?

Jēzus darbs uz zemes nebeidzās līdz ar savu dzīvi un nāvi. Ja ta būtu tur izbeidzies, “veltīga ir mūsu sludināšana un arī veltīga jūsu ticība” un mēs “esam visnožēlojamākie cilvēki” (1.Korintiešiem 15:14-19). Bet Jēzus augšāmcēlās no nāves un pacēlās debesīs kā Uzvarētājs, kā Ķēniņš.

Augšāmcelšanās detaļas

Visi četri evaņģēliji satur Jēzus augšāmcelšanās pierakstu (Mateja 28:1-20; Marka 16:1-8; Lūkas 24:1-53; Jāņa 20:1-21:25). Apustuļu darbu grāmatā apustuļi pastāvīgi runā par Jēzus augšāmcelšanos, iedrošinot ļaudis uzticēties Viņam kā Tam, kas ir dzīvs un valda debesīs. Atlikusī daļa no Jaunās Derības pilnībā aprobē atziņu, ka Jēzus ir Dzīvais Pestītājs, kas valda, kas ir Galva tikko kā nodibinātajai Viņa miesai- vietējai draudzei uz zemes. Vienkārši sakot, ikviens var atrast pierādījumu augšāmcelšanai caur Jauno Derību.

Kristus augšāmcelšanās nebija tikai uzmošanās no nāves kā kādi ir piedzīvojuši (tādi kā Lācars Jāņa 1:1-44). Drīzāk kad Jēzus uzmodās no miroņiem, Viņš iesāka jaunu dzīvi cilvēka izskatā, ko nodemonstrēja saviem mācekļiem. Tagad Viņam bija jauns un pilnīgs ķermenis, kurš vairs nebija padots nespēkam, novecošanās, nāvei vai iznīcībai. Kad Jēzus uzcēlās no nāves, Viņam tika iedots jaunais ķermenis, kas dzīvos mūžīgi, jo Jēzum bija “jātērpjas neiznīcībā;” Viņam bija “jātērpjas nemirstībā” (1.Korintiešiem 15:53).

Jēzus jaunais ķermenis spēja izpausties fiziskā veidā. Kad Viņa mācekļi Viņu redzēja, tie “piegāja pie Viņa, apkampa Viņa kājas un krita Viņa priekšā pie zemes” (Mateja 28:9). Viņa mācekļi “ēduši un dzēruši pēc Viņa augšāmcelšanās no mirušiem” (Apustuļu d.10:41). Savā jaunajā ķermenī Jēzus “ar tiem pie galda sēdēdams, maizi ņēma, pateicās, pārlauza un tiem to deva” (Lūkas 24:30). Viņš arī aicināja Tomu pieskarties savām rokām un sānam (Jāņa 20:27). Bībele skaidri saka: Jēzus uzcēlās no nāves fiziskā ķermenī, kas bija “miesas un kaulu” (Lūkas 24:39).

Augšāmcelšanās rezultāti

Sekojoši visi, kas meklē Jēzu, lai iegūtu sev mūžīgo pestīšanu, ir tikuši “atdzemdināti dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšāmcelšanos no miroņiem” (1.Pētera 1:3). Tas ir, Kristus ir mums nopelnījis jaunu mūžīgo dzīvi, tādu pašu kā Viņa paša. Kaut gan mūsu ķermeņi vēl nav tādu kā Viņa jaunais ķermenis, mūsu gars jau ir darīts dzīvs caur jauno augšāmcelšanās spēku mūsos.

Šis augšāmcelšanās spēks mūsos palīdz mums dzīvot tādas dzīves, kādām esam radīti lai dzīvotu. Tas mums sniedz spēku gūt aizvien vairāk un vairāk uzvaras pār grēku mūsu dzīvēs. Augšāmcelšanās dēļ mēs varam sevi uzskatīt kā “mirušus grēkam”(Romiešiem 6:11). Kaut gan mēs neiegūsim pilnīgu bezgrēcību šajā dzīvē, Pāvils mums piekodina, ka “grēks vairs nebūs jūsu kungs” (Romiešiem 6:14); tas pār mums vairs nevaldīs un mūs nespēs kontrolēt. Šis augšāmcelšanās spēks arī ietver spēku no Svētā Gara, kas mūs dara par spējīgiem darīt to darbu, ko Jēzus ir uzticējis mums darīt (Apustuļu d.1:8).

Piedevām Jēzus augšāmcelšanās nodrošina mūs ar tiesībām nostāties Dieva priekšā bez nosodījuma. Pāvils Vēstulē romiešiem 4:25 saka, ka Jēzus tika “uzmodināts, lai mēs tiktu taisnoti.” Kad Dievs pacēla Jēzu no nāves, Viņš ar to apstiprināja Jēzus nopelnu mūsu izglābšanā. Viņš demonstrēja, ka caur Jēzus ciešanām un nomiršanu par mūsu grēkiem Viņa aizvietojošais darbs pie mūsu izglābšanas nodrošināšanas tiek atzīts par derīgu. Dievs Tēvs apstiprināja, ka Jēzus darbs mūsu izglābšanas nodrošināšanā ir atzīts kā pilnīgs; ka sods par cilvēces grēku ir pilnībā samaksāts un tāpēc Jēzum vairāk nav vajadzīgs palikt mirušam kapā. Kā mums saka Vēstule ebrejiem 1:3, “(Jēzus) ...izpildījis šķīstīšanu no grēkiem ir sēdies pie Majestātes labās rokas augstībā.” Jēzus sēdās pie Dieva labās rokas, jo Viņa darbs bija pilnībā pabeigts un atzīts par pilnīgu.

Visbeidzot kā “Dievs ir To Kungu uzmodinājis,” Viņš “uzmodinās arī mūs ar Savu spēku” (1.Korintiešiem 6:14). Un “Tas, kas uzmodinājis Kungu Jēzu, uzmodinās arī mūs ar Jēzu un nostatīs Savā priekšā” (2.Korintiešiem 4:14). Jēzus augšāmcelšanās nozīmē, ka arī mēs piedzīvosim savu pašu augšāmcelšanos. Pāvils saka, ka Jēzus augšāmcelšanā mēs redzam ainu, kas notiks arī ar mums (1.Korintiešiem 15:20). Kad Jēzus atgriezīsies, “mēs... visi tiksim pārvērsti” (1.Korintiešiem 15:51); mūsu fiziskie miesas ķermeņi tiks izmainīti un kļūs nemirstīgi (1.Korintiešiem 15:53). Pie beidzamās augšāmcelšanās, mūsu augšāmcelšanās, mēs saņemsim jaunus ķermeņus, tādus, kāds tagad pieder Jēzum.

Jēzus uzbraukšana debesīs

40 dienas pēc savas augšāmcelšanās (Apustuļu d.1:3) Jēzus izveda savus sekotājus ārpus Jeruzālemes “un, Savas rokas pacēlis, tos svētīja. Un notika, kad Viņš tos svētīja, Viņš no tiem šķīrās un tapa uzcelts debesīs” (Lūkas 24:50-51). Kad Jēzus atstāja šo zemi, Viņš devās uz noteiktu vietu, uz debesīm.

Nonācis debesīs, Jēzus tika “Dieva labās rokas paaugstināts” (Apustuļu .d.2:33). Dievs “Viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis Viņam vārdu pāri visiem vārdiem” (Filipiešiem 2:9). Pēc savas uzbraukšanas debesīs Jēzus saņēma tādu godu, slavu un varu, kāda Viņam nebija piešķirta agrāk. Viņš bija spējis īstenot Dieva nodomu cilvēces glābšanai un bija veicis cilvēciskās salīdzināšanas misiju. Eņģeļu kori tagad dzied slavas dziesmas Viņam ar vārdiem: “Cienīgs ir tas Jērs, kas tapa nokauts, ņemt spēku, bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu un pateicību!” (Atklāsme 5:12). Tagad, esot pie Dieva labās rokas, Kristus “Viņam vajag valdīt, tiekāms Viņš noliek visus ienaidniekus Sev zem kājām” (1.Korintiešiem 15:25).

Kristus dzīve nodrošina mūs ar paraugu. Kā Viņa augšāmcelšanās dara mums zināmu, kas drīzumā notiks ar mums, Viņa uzbraukšana debesīs dara mums zināmu, kurp mēs dosimies, ietērpti Viņā. Un tā, mēs “ilgodamies gaidām to dienu” (Romiešiem 8:19), kad Kristus atgriezīsies, lai mūs paņemtu projām no šīs pasaules un nogādātu jaunā, godības pasaulē. Tad mēs, ietērpti savos jaunajos, pilnīgajos augšāmcelšanās ķermeņos, dzīvosim savā jaunajā, pilnīgajā pasaulē mūžīgi.

Jautājumi atkārtojumam un praktiskai pielietošanai

1.Kāpēc ir tik svarīgi, ka Jēzus uzcēlās no nāves dzīvībā? Kāda būtu jūsu dzīve, ja Viņš nebūtu augšāmcēlies no mirušajiem?

2.Kādi ir Jēzus augsāmcelšanās no nāves rezultāti jūsu dzīvē un kā tie attiecas uz visu pasauli. Uzskaitīt dažus.

3.Kā Jēzus augšāmcelšanās fakts ietekmē tevi, liekot ilgoties pēc savas paša augšāmcelšanās?