Autorizācija

Veikala kategorijas

 

Kontakti

Latvija, Ķeguma novads, Rembates pagasts
Rembate, Dārza iela 1
tel.: 29430912

Grāmatas Veikals VVM.LV

symbol

VIŅA VĀRDS MANĪ kalpošana

Viņa Vārds Manī ir kristīgas kalpošanas veids uz SIA statūtu bāzes, pašreizējā laika posmā par pamatu liekot grāmatu un dažādu izdevumu publicēšanu latviešu valodā - ar mērķi celt lasītāju garīgumu un veicināt Svētā Gara vadītas atmodas iestāšanos mūsu zemē.

Mēs esam kristīgās atmodas izdevniecība, kas piedāvā plaša satura aktuālu informāciju un pārdomu materiālu par cilvēka garīgajai eksistencei svarīgām tēmām un mūžības jautājumiem. Iedziļinieties mūsu piedāvāto grāmatu un rakstu tematos un smeliet sev visvajadzīgāko!

Jūsu Miervaldis Zeltiņš, direktors,
Viņa Vārds Manī

on-line.lv

Teoloģija

Kas ir taisnošana un pieņemšana?

Pāvils raksta Vēstulē romiešiem 8:30, ka tie, ko Dievs ir aicinājis, “tos Viņš arī taisnojis.” Mēs aplūkojām aicinājumu iepriekšējā nodaļā. Šajā nodaļā mēs aplūkosim šī procesa turpinājumu: ko Dievs dara pēc tam, kad Viņš ir kādu aicinājis un kad šī persona ir pozitīvi atsaukusies šim Dieva aicinājumam caur grēku nožēlu un izglābjošo ticību.
13.09.2010
Kas ir taisnošana un pieņemšana?

Pāvils raksta Vēstulē romiešiem 8:30, ka tie, ko Dievs ir aicinājis, “tos Viņš arī taisnojis.” Mēs aplūkojām aicinājumu iepriekšējā nodaļā. Šajā nodaļā mēs aplūkosim šī procesa turpinājumu: ko Dievs dara pēc tam, kad Viņš ir kādu aicinājis un kad šī persona ir pozitīvi atsaukusies šim Dieva aicinājumam caur grēku nožēlu un izglābjošo ticību.

 

Taisnošana ir likumīga Dieva aizstāvības saņemšana
Kad kāds atsaucas Dieva aicinājumam caur grēku nožēlu un ticību, Dievs reaģē uz šo ticību, uzskatot šīs personas grēkus piedotus un pieņemot, ka šai personai tagad pieder Dieva taisnība. Tajā pašā mirklī Dievs arī pasludina, ka šī persona ir darīta taisna Viņa skatā. Šis Dieva darbs tiek saukts par “taisnošanu (attaisnošanu).” Taisnošana ir acumirklīga Dieva aizstāvības saņemšana, kurā Viņš (1)uzskata, ka mūsu grēki ir piedotu un ka mums pieder Kristus attaisnošana un tāpēc (2)mums pasludina, ka mēs esam darīti “taisni” vai esam “morāli taisni” Viņa acu skatā.
Pāvils skaidri saka, ka šī taisnošana nāk pēc tam, kad mēs atsaucamies evaņģēlija aicinājumam ticībā, un ka taisnošana ir Dieva atbilde uz mūsu ticību. Romiešiem 3:26 Pāvils raksta, ka Dievs “taisno to, kas tic Jēzum,” un Romiešiem 5:1, ka mēs esam “ticībā taisnoti.” Galatiešiem 2:16 viņš raksta: “Zinādami, ka neviens cilvēks netop taisnots pēc bauslības darbiem, bet ticībā Jēzum Kristum.” Šie panti skaidri rāda, ka taisnošana notiek ticībā.
(Kad Jēkabs Jēkaba 2:21, 24 un 25 saka, ka persona ir “taisnota caur darbiem,” viņš nav pretrunā ar Pāvilu, bet lieto “taisnošanu” atšķirīgā nokrāsā, nevis kā “pielīdzināts par taisnību,” bet gan “parādīts kā taisns citu cilvēku priekšā,” kā tas ir redzams no Jēkaba 2:18-26 konteksta, kur viņš runā par ārēju izpausmi, ka personai ir ticība.)

 

Ko nozīmē pasludinājums: mēs esam taisni Dieva priekšā?
Taisnošana ir Dieva aizstāvības pasludinājums; tas ir Dievs, kas darbojas kā tiesnesis, pasludinot, ka indivīds ir bezvainīgs Viņa skatā. Ja Dievs reiz tevi ir pasludinājis par taisnu un bezvainīgu Viņa skatā, tev vairs nav jāmaksā sods par saviem pagātnes, šodienas vai nākotnes grēkiem. Kā Pāvils raksta Romiešiem 8:1: “Tad nu tiem, kas ir Kristū Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas.” Vēlāk Vēstulē romiešiem 8:33 Pāvils dara skaidru, ka neviens nespēj pienest apvainojumus vai pazudināt Dieva izredzēto. Tiem, ko Dievs ir taisnojis, pieder pilnīga viņu grēku piedošana.
Taisnoto grēki tiek uzskatīti par piedotiem, jo Dievs uzskata viņu grēkus kā tagad piederošus Kristum, un Kristus jau ir samaksājis sodu par šiem grēkiem. Bet ne tikai Dievs uzskata šos grēkus kā piederošus Kristum, Viņš arī redz, ka tagad mums pieder paša Kristus taisnība. Kristus paņēma uz sevis visas mūsu vainas, ko mēs bijām pelnījuši, lai mēs tagad varētu ieņemt pieņemšanas un dievbērnības vietu, ko tik ļoti ilgojāmies iegūt. Kā sacīts 2.Korintiešiem 5:21, “To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība.” Kristus darba mūsu labā dēļ Dievs caur taisnošanu uzskata, ka mūsu grēki ir pilnībā piedoti un redz mūs kā pilnīgi pieņemamus un taisnus Viņa acu skatā.

 

Taisnošana tikai ticībā
Pāvils izskaidro, ka cilvēki tiek “taisnoti” Dieva žēlastībā un ka tā ir Dieva dāvana, kas mums piešķirta caurmūsu grēku piedošanu, kas notikusi caur Kristu Jēzu: “Bet Dievs Savā žēlastībā tos taisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzū Kristū” (Romiešiem 3:24). Efeziešiem 2:8-9 Pāvils skaidri saka, kad raksta: “Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos.” Tātad taisnošana nāk kā Dieva žēlastības rezultāts (kas nozīmē, ka mēs to neesam nopelnījuši vai pelnījuši), un tā nāk kā Dieva atbilde uz mūsu ticību (kas ir tieši pretēja mūsu atkarībai no sevis un mūsu labajiem darbiem).
Kaut gan taisnošana nāk kā Dieva darbs atsaucoties uz mūsu ticību, tas nenozīmē, ka mūsu ticībai būtu kāda vērtība Dieva priekšā. Tā nav mūsu ticība, kas mums nopelna Dieva atzinību. Raksti skaidri saka: taisnošana balstās pilnīgi uz Kristus padarīto darbu (skatīt Romiešiem 3:24); tā nekad nav balstīta uz kādām no mūsu ticības kvalitātēm. Tā patiešām ir brīnišķīga vēsts, jo tas nozīmē, ka mums nav jārada vērtību vai jāmaksā pašiem par savu grēku izpirkšanu. Mēs tagad varam lūkoties uz Dievu caur Kristu, lai Viņš mums brīvi dotu to, ko, kā labi zinām, mēs nespējam paši sev iedot.
Taisnošanas mācība bija pamatatšķirība starp protestantiem un Romas katoļu baznīcu Reformācijas laikos, kas sākās caur Mārtiņu Luteru Virtenbergā Vācijā 1517.gadā. Luters un visi citi protestanti, kas sekoja viņam, pastāvēja, ka taisnošana ir “tikai ticībā,” kamēr Romas katoļu baznīca apgalvoja, ka taisnošana notiek ticībā plus caur kādu no “žēlastības līdzekļiem,” kas ir baznīcas sakramentu pielietošana (tādi kā kristība, konfirmācija, Eiharistija, Tā Kunga Piemiņas mielasts, ko pasniedz svētajā misē, grēksūdze bikstkrēslā). Protestantu taisnošanas mācība saka, ka mēs jau esam pilnībā Dieva taisnoti, ja ticam, jo “tiem, kas ir Kristū Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas” (Romiešiem 8:1). Romas katoļu baznīcas mācība saka, ka mēs tomēr neesam pilnībā taisnoti, kamēr mūsu dzīves netiek pilnībā nošķīstītas no grēka, kas nenotiks līdz mūsu nāvei un mums vēl būs jāšķīstās šķīstītavā (Protestanti, savukārt, saka, ka šķīstītava neeksistē). Šīs atšķirības starp protestantiem un Romas katoļu baznīcu attiecībā uz taisnošanu turpinās līdz šai dienai.

 

Pieņemšana (dievbērnība): jaunas ģimenes loceklis
Papildus taisnošanai ir vēl kāda cita privilēģija, kas dota tiem, kas meklē Dievu savas pestīšanas saņemšanai: Dievs mūs dara par savas ģimenes locekļiem. Šo Dieva darbu sauc pat pieņemšanu (adopciju).]
Jāņa 1:12 mums tiek sacīts, ka visiem, kas ir uzņēmuši savās sirdīs Kristu, tiem “Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa vārdam.” Šīs priekštiesības nepieder katram; Pāvils saka Vēstulē efeziešiem 2:2-3, ka tie, kas netic Kristum, ir “nepaklausības bērni” un “Dieva dusmības bērni.”
Tāpēc ka Dievs ticīgos uzskata par saviem bērniem, mēs piedzīvojam daudz labuma no savas pieņemšanas. Kā Dieva bērniem mums ir privilēģijas nonākt tuvības attiecībās ar Dievu, ko mēs tagad varam saukt par mūsu Tēvu (Romiešiem 8:15). Mums nav jādzīvo baiļpilnu dzīvi verdziskā paklausībā; tieši otrādi, mēs esam atbrīvoti, lai priecīgi dzīvotu kā Viņa nama ļaudis, un esam atvērti visām svētībām, ko Dievs vēlas izliet pār saviem bērniem (Romiešiem 8:15,17).
Mēs, kas esam Dieva pieņemti, piedzīvojam kādas no svētībām un dievbērnības labumiem tagad, bet mēs visā pilnībā piedzīvosim šīs svētības tad, kad atgriezīsies Kristus. No vienas puses “tagad mēs esam Dieva bērni” (1.Jāņa 3:2), bet, no otras puses, mēs “ar ilgu pilnām nopūtām” gaidām uz dienu, kad piedzīvosim mūsu pieņemšanas pilnīgās svētības (Romiešiem 8:23).
Starplaikā Dieva bērnu dzīves iezīmē daudz svētību, bet arī daudz ciešanu (Romiešiem 8:17). Šīs ciešanas, Pāvils apsola, “ir nenozīmīgas, salīdzinot ar nākamo godību, kas atspīdēs pār mums” (Romiešiem 8:18). Tā būs diena, kad Dievs pats nožāvēs “visas asaras” no savu bērnu acīm un kad nāve, vaimanas, ciešanas un sāpes “vairs nebūs” (Atklāsme 21:4).

 

Jautājumi atkārtojumam un praktiskai pielietošanai
1.Ko nozīmē būt taisnotam?
2.Kā kristieši tiek taisnoti? Vai tu patiesi tici, ka esi pilnībā taisnots- vienreiz un par visām reizēm?
3.Ja tu esi kristietis, kā tas tev liek justies kā daļai no Dieva ģimenes? Kāpēc tas tev liek tā justies? Vai vari nosaukt kādus konkrētas svētības veidus, kas nāk kā rezultāts tavai pieņemšanai?