Autorizācija

Veikala kategorijas

 

Kontakti

Latvija, Ķeguma novads, Rembates pagasts
Rembate, Dārza iela 1
tel.: 29430912

Grāmatas Veikals VVM.LV

symbol

VIŅA VĀRDS MANĪ kalpošana

Viņa Vārds Manī ir kristīgas kalpošanas veids uz SIA statūtu bāzes, pašreizējā laika posmā par pamatu liekot grāmatu un dažādu izdevumu publicēšanu latviešu valodā - ar mērķi celt lasītāju garīgumu un veicināt Svētā Gara vadītas atmodas iestāšanos mūsu zemē.

Mēs esam kristīgās atmodas izdevniecība, kas piedāvā plaša satura aktuālu informāciju un pārdomu materiālu par cilvēka garīgajai eksistencei svarīgām tēmām un mūžības jautājumiem. Iedziļinieties mūsu piedāvāto grāmatu un rakstu tematos un smeliet sev visvajadzīgāko!

Jūsu Miervaldis Zeltiņš, direktors,
Viņa Vārds Manī

on-line.lv

Pravietojumi

Satricinājuma laiks/Lenss Lamberts

Šis pravietojums tika pasniegts 1986.gadā pravietiskā konferencē Jeruzalemē. 153 pravieši no 40 tautām sanāca kopā, lai gaidītu uz To Kungu un saklausītu, ko Viņš grib sacīt. Šis pravietojums ir dots visai Kristus miesai
24.05.2011

       SATRICINĀJUMA LAIKS    

Lensa Lamberta pravietojums

(Šis pravietojums tika pasniegts 1986.gadā pravietiskā konferencē Jeruzalemē. 153 pravieši no 40 tautām sanāca kopā, lai gaidītu   uz To Kungu un saklausītu, ko Viņš grib sacīt. Šis pravietojums ir dots visai Kristus miesai)

Nebūs jāgaida ilgi, kad pasaulē iestāsies nekad agrāk nepiedzīvots satricinājuma un šausmu laiks visās dzīves sfērās. Nebīstieties, jo Tas esmu Es, Tas Kungs, kas satricina visas lietas. Es iesāku šī pasaules satricināšanu līdz ar 1.Pasaules karu, un Es to daudzkārt vairoju caur 2.Pasaules karu. Kopš 1973.gada esmu nolēmis tieši caur šo lietu spēcīgi runāt uz cilvēci. Satricināšanas pēdējo posmu esmu nolēmis izvērst ārpus globāliem mērogiem un šo darbu nobeigt ar visa Visuma satricināšanu- ar zīmēm pie Saules un Mēness un zvaigznēm. Bet pirms tiek sasniegts šis kritiskais punkts, Es sodīšu tautas caur zemes krīzēm, un šis laiks ir tuvu. Es ne tikai būšu pie jums caur nemieru, kariem un pilsoņu kariem, bet arī caur vispārēju anarhiju, terorismu, caur vispasaules finansu sistēmas sabrukumu. Es tiesāšu tautas caur dabas katastrofām: caur zemestrīcēm, caur tautu nonākšanu totālā nabadzībā un atkarībā, caur sabrukumu, caur bada laikiem un caur vecām un jaunām slimībām un miesas mēri. Caur to Es tiesāšu katru, kas ir novērsies no Manis un pievērsies sev un saviem pašu ceļiem, netaisnībai, savtīgumam, viltībām un noticot meliem, pievērsies viltus reliģijām, arī par atkrišanas stāvokli Manā Draudzē, kur lietas aizgājušas tik tālu, ka kristietība pastāv bez personīgajām attiecībām ar Mani. Nebīstieties, kad šīs lietas sāk notikt, jo Es jums tagad atklāju šīs lietas, pirms tās atnāk, lai jūs varētu atbilstoši sagatavoties un lai tajā bēdu un ciešanu un ļaunajā dienā jūs varētu droši stāvēt un uzvarēt. Jo Es esmu tā nolēmis, lai tieši jūs būtu par iedrošinājuma un spēka avotu daudziem, kas Mani mīl, bet kas ir vāji un nepieauguši. Es vēlos, lai caur jums daudzi varētu kļūt spēcīgi Manī un lai pārējo pulki varētu atrast Manu pestīšanu caur jums. Tātad klausieties! Nebaidieties ne Kremļa spēku, nedz Islama revolūcijas spēku, jo esmu ieplānojis tos abus satriekt caur Izraēlu. Es iesākšu ar pirmo un nobeigšu ar otro. Es notriekšu zemē viņu lepnību un viņu augstprātību un tos izklīdināšu, jo viņi ir metuši izsmieklā Manu vārdu. Tajā dienā Es atriebšu visu mocekļu un nevainīgo izlietās asinis, ko viņi būs nokāvuši. Es patiešām paveikšu šo lietu, jo viņi, lūk, domā, ka nav neviena, kas tos spētu tiesāt. Bet Es esmu redzējis viņu ceļus un Man ir piegriezušies apspiesto vaidi un visu vajāto vaimanas. Es salauzīšu viņu apspiedēju spēku un darīšu viņiem drīzu galu. Bet tieši tāpēc jums jābūt gataviem, jo, kad tas viss sāks notikt, jums būs dota lieliska izdevība brīvi sludināt evaņģēliju visām tautām. Visa šī ārprāta un satricinājumu pašā vidū- visu notikumu epicentrā atrodas Mana Draudze. Padebesī tā ir savienota ar Mani vienā Svētajā Garā, un Es esmu to novēlējis Tronim. Jūs, kas esat Mani izredzētie, Mani mīļotie, ko no laiku iesākuma esmu izredzējis, esmu atpircis un svaidījis- jūs esat Mani. Un Es jums došu spēku un spējas, un jūs celsieties kājās un darīsiet lielas lietas Manā vārdā pat tumsas un ļaunuma plūdu ielenkumā. Jo Es atklāš savu spēku un savu žēlastību un godību caur jums. Tāpēc neturieties malā nedz uzdodat jautājumus par Maniem ceļiem ar jums, jo visās attieksmēs un nodomos pie cilvēces Es palieku nemainīgs, ka jums jābūt daļai no Manas Līgavas un ir jāvalda līdz ar Mani. Neaizmirstiet, ka tas no jums pieprasa paklausību un ļaut sevi apmācīt. Tāpēc tagad pakļaujieties Man, lai Es varētu darīt savu darbu jūsos atlikušajā laikā, jo saskaņā ar Maniem plāniem sūtīt pār pasauli šo lielo satricināšanu, tās laikā Manai Līgavai ir jābūt gatavai sniegt liecību un vienlaicīgi tikt paņemtai. Jo šo sodu vidū miljoniem pēc miljoniem ļaužu jātiek vēl izglābtiem kā sērkociņam, izrautam no uguns no tautu vidus. Jūs paši nesapratīsiet, kā šī raza nāks, bet Mans Gars jūs katru vienu iestiprinās šim savam konkrētam uzdevumam. Kas attiecas uz Izraēlu, tajā dienā Es īpaši pievērsīšos viņam, un Es izšķīdināšu visu nocietināšanos, kas to ir pārņēmusi attiecībā pret jums un Mani. Es pārvērtīšu viņu aklību skaidrā skatā, saplēsīšu un aizmetīšu projām neticības, neiecietības un ļaunu aizdomu aizkaru no viņu sirdīm. Tad viņi masveidā tiks par jaunu atpirkti un viņu sirdis izplūdīs plaukstošā priekā, un tās kļūs par jaunas augšāmcelšanās dzīvības avotu visai atpirko ļaužu vienībai. Nebīstieties par šīm dienām, kas nāk, jo esmu tā nolēmis, lai jūs paliekat ar Mani un kalpojat Man to vidū. Nebīstieties, jo Es jūs mīlu un Es pasargāšu jūsu garīgās dzīvības un jūs visādi stiprināšu. Es, Tas Kungs, jūs svaidīšu ar jaunu, svaigu svaidījumu, un jūs darīsit Manus darbus un pildīsit Manu padomu. Jūs stāvēsit Manā, visas zemes Kunga priekšā, un kalposit Man ar pareizu sapratni un ar spēku, un jūs valdīsit līdz ar Mani šajās dienās, kas nāk. Pāri visam, Es jūs aicinu būt par aizlūdzējiem citu labā.

Please comment on this topic at the website below- http://www.johnthebaptisttv.com/ SOURCE- www.faithontheearth.com/fall2007.htm -- YES! - You have permission to post these emails to friends or other groups, boards, etc - unless there is a Copyright notice above which says differently. To subscribe, please send a 'subscribe' email to- prophetic@revivalschool.com See our website and discussion board- http://www.JohntheBaptistTV.com/ To unsubscribe, send ANY message to: anzac-unsubscribe@welovegod.org To send material for consideration for publication, send to- prophetic@revivalschool.com

mailto:prophetic@revivalschool.com