Autorizācija

Veikala kategorijas

 

Kontakti

Latvija, Ķeguma novads, Rembates pagasts
Rembate, Dārza iela 1
tel.: 29430912

Grāmatas Veikals VVM.LV

symbol

VIŅA VĀRDS MANĪ kalpošana

Viņa Vārds Manī ir kristīgas kalpošanas veids uz SIA statūtu bāzes, pašreizējā laika posmā par pamatu liekot grāmatu un dažādu izdevumu publicēšanu latviešu valodā - ar mērķi celt lasītāju garīgumu un veicināt Svētā Gara vadītas atmodas iestāšanos mūsu zemē.

Mēs esam kristīgās atmodas izdevniecība, kas piedāvā plaša satura aktuālu informāciju un pārdomu materiālu par cilvēka garīgajai eksistencei svarīgām tēmām un mūžības jautājumiem. Iedziļinieties mūsu piedāvāto grāmatu un rakstu tematos un smeliet sev visvajadzīgāko!

Jūsu Miervaldis Zeltiņš, direktors,
Viņa Vārds Manī

on-line.lv

Mesiāniskie raksti

Romiešiem

16.04.2001
Romiešiem
Romiyim

1 Sha’ul, Ješua יהושעMesijas kalps, aicināts emissary [apustulis], nošķirts Elohim Labajai vēstij,
2 ko Viņš apsolīja jau iepriekš caur saviem praviešiem Nošķirtajos Rakstos,
3 par Viņa Dēlu, nāca no Dawid sēklas pēc miesas,
4 kas bija iepriekš nozīmētais Elohim Dēls, [apģērbts] ar spēku caur Nošķirto Garu, [kas atbrīvojās] pēc Viņa augšāmcelšanās no mirušajiem: Ješua יהושעMesija, mūsu Kungs Meistars,
5 caur ko mēs esam saņēmuši žēlastību un emissary [apustuļu] amatu, [lai nodotu] ticības paklausībai visas tautas Viņa VĀRDA dēļ,
6 starp kurām esat arī jūs, Ješua יהושעMesijas aicinātie.
7 Visiem, kas esat Romā, Elohim mīļotajiem, aicinātajiem, nošķirtajiem: godības žēlastība jums un miers no Elohim, mūsu Tēva, un Kunga Ješua יהושעMesijas.
8 Iesākumā es patiešām pateicos savam Elohim caur Ješua יהושעMesiju par jums visiem, ka par jūsu ticību tiek runāts visā pasaulē.
9 Jo Elohim ir mans liecinieks, kam es kalpoju ar savu garu, [izplatot] Viņa Dēla Labo vēsti, ka es jūs pieminu un nebeidzu pieminēt,
10 vienmēr savās lūgšanās prasot, ja tas iespējams, lai es caur Elohim gribu tieku svētīts ierasties pie jums.
11 Jo es ilgojos jūs redzēt, lai varētu iemiesot jūsos kādas garīgas dāvanas- tā, lai jūs caur tām tiktu iestiprināti;
12 tas ir: lai notiktu kopīga iestiprināšanās mūsu starpā katram pēc viņa ticības- kā jums, tā [arī] man.
13 Es nevēlos, ka jūs paliekat neziņā, brāļi: es bieži esmu vēlējies ierasties pie jums, gribēdams aizgūt kādu augli arī starp jums, kā [tas notiek] citu tautu vidū, bet līdz pat šim laikam esmu ticis aizturēts.
14 Esmu parādnieks grieķiem un svešiniekiem, gudrajiem un negudrajiem.
15 Lūk, kāpēc es esmu tik dedzīgs nest Labo vēsti arī jums, kas esat Romā.
16 Jo es nekaunos no Mesijas Labās vēsts, jo tas ir Elohim spēks, [kas sniedz] atbrīvošanu ikvienam, kas tic: Yehudah vispirms, un arī grieķim.
17 Jo tajā ir atklāta Elohim taisnība no ticības uz ticību, kā ir rakstīts: “Bet taisnie pārtiks no ticības.Hab.2:4
18 Jo no debesīm ir atklājies Elohim ienaids pret visu ļaunumu un [to] cilvēku netaisnību, kas apspiež taisnību [ar savu] netaisnību,
19 jo tas, kas par Elohim ir zināms, ir redzams viņu starpā, jo Elohim viņiem to ir atklājis.
20 Jo kopš pasaules radīšanas Viņa neredzamās izpausmes ir skaidri redzamas, saskatāmas un izprotamas [no radīto lietu puses]: kā Viņa mūžīgais spēks, tā arī Viņa varenība, lai tādējādi tiem nebūtu iespējams meklēt aizbildinājumus,
21 jo kaut gan tie [ar prātu] zināja Elohim, tie Viņu nenovērtēja [un neturēja] kā Elohim, nedz Viņam pateicās, bet apgrēcinājās savos spriedumos, un viņu neprasmīgā sirds izšķirt lietas tika aptumšota.
22 Uzskatot sevi par inteliģentajiem un gudrajiem, viņi kļuva negudri
23 un apmainīja [un degradēja] nemirstīgā Elohim vērtību, iemiesojot to mirstīga cilvēka radīta tēla līdzībā, arī putnu un četrkājaino dzīvnieku un reptiļu tēla līdzībā.
24 Tāpēc Elohim atteicās no tiem, tos viņu siržu kārībā nododams nešķīstībai,- neizšķirt un nolaupīt cieņu cilvēka ķermenim savā starpā;
25 viņi noārdīja Elohim patiesību, to apmainot ar viltu, un tagad pielūdza radīto un kalpoja radītajam nevis Radītājam; Viņš [lai] ir svētīts mūžīgi. Amēn.
26 Lūk, tāpēc Elohim tos nodeva degradācijai un kaislību varai. Jo pat viņu sievietes izmainīja dabiskās [dzimumu] attiecības, kas ir pretdabiski;
27 līdzīgi arī vīrieši ir atstājuši dabiskās attiecības ar sievieti un ir iedegušies [miesas] kārībā viens ar otru,- vīrieši ar vīriešiem, darot pavisam nepieklājīgas lietas un kā algu par to saņemot atpakaļ pienācīgu [sodu] par savu noklīšanu [no ceļa].
28 Un tā kā viņi neuzskatīja par vērtīgu iegūt Elohim atziņu, Elohim tos atstāja palikt pie sava neprāta darīt to, kas [cilvēkam] neklājas,-
29 [piesūcināties] ar visu netaisnību, nešķīstību, samaitātību, alkatību, ļaunumu, piepildīties ar naidu, slepkavībām, cīņām, viltu, ļauniem ieradumiem, kļūt par aprunātājiem,
30 tenkotājiem, Elohim nīdējiem, nekauņām, lepniem, uzpūtušamies, visāda ļauna izdomātājiem, nepaklausīgiem vecākiem,
31 [kļūt par tādiem], kas nespēj garīgi izšķirt lietas, derības lauzējiem, nemīlošiem, nepiedodošiem, [visu laiku] uzbudinātiem, hiperaktīviem un mieru neatrodošiem,-
32 tādi, lai gan tie zina Elohim taisnību, bet kas praktizē šādu [dzīves modeli], ir pelnījuši nāvi,- un ne tikai tie, kas to dara paši, bet arī atzīst un atbalsta tos, kas šīs lietas dara.

2
Tāpēc tu, cilvēk, patiesībā ikviens [no jums], kas tiesājas: tu nevari būt nekāds izņēmums, jo [katrā gadījumā] kur tu notiesā kādu citu, tu pazudini pats sevi, jo patiesībā tu, kas notiesā otru, izdari to pašu ļaunumu [ko viņš].
2 Mēs zinām, ka Elohim tiesa attiecībā pret tiem, kas praktizē šādu ļaunumu, norit saskaņā ar Patiesību.
3 Vai tad tu, cilvēk, domā, ka tu, kas notiesā tos, kas praktizē kādas nepareizības, un pats dari to pašu, spēsi izbēgt no Elohim tiesas?
4 Vai tu nenoniecini Viņa laipnības un paciešanas, un pacietības bagātību, negribēdams saprast, ka Elohim laipnība tevi ved uz grēku nožēlu?
5 Bet savas [sirds un prāta] nocietināšanās dēļ un savas neatgriezušās sirds dēļ tu iemanto pret sevi vērstas dusmas Viņa dienā un Elohim taisnās tiesas atklāšanos,
6 kas “ikvienam atdarīs saskaņā ar viņa darbiem”: Teh. (Ps.) 62:12
7 [sniedzot] mūžīgo dzīvību tiem, kas, caur pacietību darot labos darbus, tiecas iegūt novērtējumu un cieņu, un nemirstību,
8 bet dusmas un neapmierinājums sagaida tos, kas ir pašlabuma meklētāji un nepaklausa patiesībai, bet seko netaisnībai;
9 ciešanas un [galējs] izmisums katram cilvēku radījumam, kas dara to, kas ir ļauns, Yehudi vispirms, un arī grieķim;
10 bet novērtējums, cieņa un miers katram, kas dara to, kas ir labs, Yehudi vispirms, un arī grieķim.
11 Jo Elohim nav vajadzīga cilvēku palīdzība [savu darbu īstenošanā].
12 Jo visi, kas ir grēkojuši bez Torah, arī ies bojā bez Torah, bet visi, kas ir grēkojuši, zinādami Torah, tiks tiesāti caur Torah.
13 Jo nevis Torah klausītāji ir taisni Elohim acu skatā, bet gan Torah darītāji tiks pasludināti kā taisni.
14 Jo ja tautas, kurām nav Torah, pēc savas [cilvēciskās] dabas dara to, kas ir Torah, šie cilvēki, lai arī tiem nav Torah, ir torah paši sev,-
15 patiesībā tie demonstrē Torah darbu, kas ierakstīts viņu sirdīs; arī viņu sirdsapziņa nes liecību, un pēc tās domās tie viens otru apsūdz vai pat izslēdz no sava vidus-
16 bet tajā dienā Elohim tiesās cilvēku noslēpumus caur Ješua יהושעMesiju saskaņā ar [manis sniegto] Labo vēsti.
17 Redziet, jūs sauc par Yehudi, un jūs atbalstieties uz Torah, un esat lepni ar savu Elohim,
18 un zināt Elohim gribu, un pazīstat lietu kārtību, un zināt, kas ir augstākā vērtība, būdami mācīti Torah,
19 un ticat, ka esat vadīti būt par gaismu tiem, kas staigā tumsībā,
20 būt neprātīgo pamācītāji, nepieaugušo skolotāji, no Torah patiesības ieguvuši atziņas [ārējo] formu.
21 Tomēr jums, kas mācāt citus: vai jums nav jāmāca pašiem sevi? Jūs, kas pasludiniet, ka cilvēkam nebūs zagt, Shem. (2.Moz.) 20:15- vai jūs paši nezogat?
22 Jūs, kas sakāt: “Tev nebūs pārkāpt laulību,Shem. (2.Moz.) 20:14: vai jūs paši nepārkāpjat laulību? Jūs, kas apgānaties ar elkiem: vai jūs paši neaplaupāt tempļus?
23 Jūs, kas esat uzpūtušies Torah [zināšanās]: vai caur pašrocīgu Torah pārkāpšanu jūs nelaupāt godu Elohim?
24 Jo [ir tā], kā ir rakstīts: “Elohim VĀRDS tiek zaimots tautu vidū jūsu dēļ.Yesh. (Jes.) 52:5
25 Jo apgraizīšana patiešām ir derīga, ja jūs praktizējat Torah, bet, ja jūs esat Torah pārkāpējs, jūsu apgraizīšana ir kļuvusi par rituālu bez vērtības, - par neapgraizīšanu.
26 Tātad, ja neapgraizītie ievēro Torah ietverto taisnību, vai tad neapgraizīšana netiek atzīta par apgraizīšanu?
27 Un neapgraizītie pēc dabas, bet kas īsteno Torah, tiesās tevi, tu, kas ar savu burta pildīšanu un apgraizīšanu esi Torah pārkāpējs!
28 Jo tas nav Yehudi, kas ir tāds ārēji, nedz [arī] apgraizīšana kam der, kas ir ārēja un notiek pie miesas.
29 Bet [īstais] Yehudi ir tas, kas ir tāds iekšēji, un apgraizīšana ir tā, kas nāk no sirds, Garā, un nevis burtiski. Šāda cilvēka pagodināšana nenāk no cilvēkiem, bet no Elohim.

3
1 Kāds tad ir Yehudi ieguvums vai kāda ir apgraizīšanas īstā vērtība?
2 Tā ir liela, visādā ziņā liela! Jo iesākumā, patiešām, viņiem tika uzticēti ElohimVārdi.
3 Un kas par to, ja arī kāds neticēja? Vai tad viņu neticība spēj neitralizēt Elohim uzticamību?
4 Nekādā ziņā! Lai Elohim tomēr paliek patiess un katrs cilvēks melis, kā ir rakstīts: “Lai jūs tiktu atzīti par taisniem caur Taviem Vārdiem un netiktu pazudināti Tavās tiesās.Teh. (Ps.) 51:4
5 Bet ja mūsu netaisnība tikai nostiprina Elohim taisnību, ko tad mēs sacīsim? Vai tad Elohim ir netaisns, ja Viņš sūta mums savas dusmas? Es runāju kā cilvēks.
6 Nekādā ziņā! Citādi kā gan Elohim tiesās pasauli?
7 Jo ja jau Elohim patiesība ir vairojusies caur maniem meliem- līdz Viņa lietu [augstajam] mēram,- kāpēc tad mani joprojām ir jātiesā kā grēcinieku?
8 Un kāpēcneteikt: “Darīsim ļaunu tā, lai varētu nākt labais”- kā mēs tiekam nepatiesi apsūdzēti un kā kādi uzskata, ka mēs arī sakām? Ir pareizi viņus nosodīt.
9 Bet kā tad īsti ir? Vai mēs esam labāki nekāviņi? Nepavisam ne, jo mēs esam apsūdzējuši Yehudim un grieķus, ka viņi visi ir zem grēka.
10 Īstenībā ir tā, kā stāv rakstīts: “Neviens nav taisns, it neviens pats!
11 “Nav neviena, kas saprot, nav neviena, kas meklē Elohim.
12 “Viņi visi ir nogriezušies sāņus, viņi visi ir kļuvuši nevērtīgi. Nav neviena, kas dara labu, nē, nav it neviena.Teh. (Ps.) 14:1-3, 53:1-4
13 “Viņu rīkle ir atvērts kaps, ar savu mēli viņi ir sējuši viltu,Teh. (Ps.) 5:9“čūsku inde ir zem viņu lūpām,Teh. (Ps.) 140:3
14 “viņu mute ir pilna ar lādēšanos un rūgtumu.Teh. (Ps.) 10:7
15 “Viņu kājas ir ātras izliet asinis,Mish. (Sal.pam.) 1:16
16 “sagrāve un kroplības ir uz viņu ceļiem,
17 “un miera ceļu viņi nav pazinuši.Yesh. (Jes.) 59:7
18 “Elohim bijība nav viņu acu priekšā.Teh. (Ps.) 36:1
19 Un mēs zinām, ka to, ko saka Torah, tā saka par tiem, kas atrodas zem Torah,- tā, lai katra mute varētu tikt apklusināta un visa pasaule nonāktu Elohim taisnā soda priekšā.
20 Tāpēc caur Torah darbiem neviena miesa netiks pasludināta taisna Viņa priekšā, Teh. (Ps.) 143:2 jo caur Torah [tikai] atbrīvojas grēka atziņa.
21 Bet tagad Elohim taisnība ir nākusi gaismā un tikusi atklāta atdalīti no Torah, tomēr nākdama caur Torah un Praviešu apliecināta,
22 jo Elohim taisnība atbrīvojas caur ticību Ješua יהושעMesijam visiem un uz visiem, kas tic. Šeit nav nekādas atšķirības,
23 jo visi ir grēkojuši un ir atkrituši no Elohim godības varenības,
24 būdami pasludināti kā taisni bez izpirkuma maksas- [tikai] caur Viņa godības varenību caur grēku piedošanu, kas ir Mesijā Ješua יהושע,
25 ko Elohim nodeva kā salīdzināšanas upuri mūsu labā caur mūsu ticību Viņa asinīm, lai šādi nodemonstrētu savu taisnību, jo tagad, [redzējis] Viņa paļāvību, Elohim skatās pāri cilvēku grēkiem, kas ir izdarīti agrāk,
26 atklādams savu taisnību tagad, pašreizējā laikā,- ka Viņš ir taisns un pasludina taisnību katram, kas ir noticējis Ješua יהושע.
27 Kur tad paliek [mūsu] pašu taisnība? Mūsu uzpūtība un lielīšanās? Tā ir izslēgta. Caur kādu torah? Vai kādiem darbiem? Nē, tikai caur ticības torah.
28 Jo mēs uzskatām, ka cilvēks ir pasludināts taisns [tikai] caur ticību- bez Torah darbiem.
29 Vai tad Viņš ir tikai Yehudim Elohim un nav dots arī tautām? Jā, arī tautām,
30 jo Viņš ir viens vienīgs Elohim, kas pasludina taisnus caur ticību kā apgraizītos, tā arī neapgraizītos.
31 Bet vai tādā gadījumā mēs caur ticību nepadarām Torah nevērtīgu? Nekādā ziņā! Tieši pretēji, mēs Torah vēl vairāk nostiprinām.

4
1 Ko tad lai mēs sakām par Abraham, mūsu tēvu pēc miesas?
2 Jo ja Abraham tika pasludināts taisns pēc darbiem, viņam ir pamats lepoties, bet tikai ne Elohim priekšā.
3 Jo ko saka Raksti? “Abraham ticēja Elohim un tas viņam tika pieskaitīts par taisnību.”Ber. (1.Moz.) 15:6
4 Kas darbojas, tam alga netiek piešķirta kā žēlastība, bet pēc darbiem.
5 Un kas nedarbojas, bet tic uz Viņu, kurš pasludina ļauno par taisnu, tam viņa ticība tiek uzskatīta par taisnības faktoru,
6 Dawid arī saka par tāda cilvēka svētīgumu, kuru Elohim atzīst par taisnu bez darbiem:
7 “Svētīti ir tie, kuru netaisnība ir piedota un kuru grēki ir apklāti,
8 svētīts ir cilvēks, kuram Jahve יהוהnepieskaita grēku.Teh. (Ps.) 32:1,2
9 Vai tad šī svētība ir nākusi tikai pār apgraizītajiem,- vai tā nav arī nākusi pār neapgraizītajiem? Mēs apstiprinām: Abraham(am) ticība tika pieskaitīta par taisnību. Ber. (1.Moz.) 15:6
10 Kā tad tā tika atzīta? Apgraizīšanā vai neapgraizīšanā? Nevis apgraizīšanā, bet gan neapgraizīšanā.
11 Viņš saņēma apgraizīšanas zīmi, ticības atzīšanas par taisnību apstiprinājumu, būdams neapgraizītā stāvoklī, lai viņš kļūtu par tēvu visiem tiem, kas tic caur neapgraizīšanu, lai arī tie tiktu atzīti par taisniem,
12 un arī lai būtu apgraizīšanas tēvs visiem tiem, kas nenāk no apgraizīto vidus, bet kas staigā ticības ceļos, kas mūsu tēvam Abraham bija neapgraizīšanā.
13 Jo apsolījums, ka Abraham jābūt pasaules ciltstēvam, netika dots viņam vai viņa sēklai caur Torah, bet caur ticības atzīšanu par taisnību.
14 Jo ja [jau] tie, kas nāk no Torah, ir īstie mantinieki, [tad] ticība tiek padarīta par nederīgu un apsolījums ir padarīts par nulli,
15 jo Torah pārkāpšana izraisa [Elohim] dusmas; tātad, kur nav Torah, tur nav pārkāpšanas.
16 Šajā sakarā ticība ir noteicošā, lai to pieskaitītu žēlastībai, jo izteiktais apsolījums attiecas uz visu sēklu,- nevis tikai uz tiem, kas ir no Torah, bet arī uz tiem, kas nāk no Abraham ticības, kurš ir tēvs mums visiem-
17 kā ir rakstīts: “Esmu darījis tevi par tēvu daudzām tautām,”Ber. (1.Moz.) 17:5- Viņa, Elohim, tuvumā, kuram Abraham ticēja, kurš dod dzīvību mirušajiem un nosauc par eksistējošu to, kā vēl nav,
18 viņš iepretī visām [viltus] cerībām ticēja gaidīdams un cerēdams tā, ka viņš kļuva par tēvu daudzām tautām saskaņā ar to, kas tika sacīts: “Tava sēklai būs būt.”Ber.(1.Moz.) 15:5
19 Un ticībā neizaudzis vājš, viņš neuzskatīja savu ķermeni kā pamirušu, lai gan viņš tobrīd bija ap 100 gadus vecs, un Sarah mātes klēpi kā jau sakaltušu;
20 kas attiecas uz Elohim apsolījuma īstenošanos, viņš nekavējās neticībā, bet gan stiprinājās ticībā, sniegdams godu Elohim,
21 būdams pilnīgi pārliecināts, ka to, ko Viņš bija apsolījis, Viņš arī spēj izdarīt.
22 Tāpēc arī “tas viņam tika uzskatīts par taisnību.”Ber. (1.Moz.) 15:6
23 Un ne tikai viņa viena paša dēļ bija rakstīts, ka tas viņam tika pieskaitīts par taisnību, Ber. (1.Moz.) 15:6
24 bet arī mūsu dēļ, kam tas tiks pieskaitīts, mums, kas ticam Viņam, kurš uzcēla Ješua יהושע, mūsu Kungu, no mirušajiem,
25 kurš tika nogalināts mūsu pārkāpumu dēl un tika augšāmcelts, lai mēs tiktu pasludināti par taisnotiem.

5
1 Tāpēc pasludinātiem par taisnotiem caur ticību, mums [tagad] ir miers ar Elohim caur mūsu Kungu Ješua יהושעMesiju,
2 caur kuru arī mums caur ticību ir dota pieeja Viņa godības žēlastībai, kurā mēs paliekam un kurā tiksim paaugstināti pie Elohim, mūsu Cerības, sagaidīšanas;
3 Un ne tikai tas vien, bet mēs arī augstu novērtējam grūtības, zinot, ka grūtības izaudzē izturību;
4 un izturība novērtējumu, un novērtējums sagaidīšanas cerību.
5 Bet sagaidīšanas cerība nesarūgtina, jo Elohim mīlestība ir tikusi izlieta mūsu sirdīs ar Nošķirto Garu, kas mums tika dots.
6 Jo kad mēs vēl bijām vāji, Mesija sev piešķirtajā laikā nomira par ļaunajiem.
7 Jo neviens pat negrib mirt par taisno, lai gan iespējams, ka par kādu labo kādam arī radīsies drosme mirt.
8 Bet Elohim pierāda savu mīlestību uz mums tajā [apstāklī], ka Mesija nomira par mums, kad mēs vēl bijām grēcinieki.
9 Un vēl kas vairāk: būdami tagad pasludināti caur Viņa asinīm kā taisnoti, mēs caur Viņu arī tiksim izglābti no Elohim dusmām.
10 Jo ja jau Elohim caur sava Dēla nāvi mūs, kas bijām Viņa ienaidnieki, pievienoja godības žēlastībai, tad, būdami pievienoti godības žēlastībai, mēs caur Viņa dzīvības ieplūšanu mūsos arī tiksim izglābti.
11 Un ne tikai tas vien: mēs arī Elohim(ā) caur mūsu Kungu Ješua יהושעMesiju, caur ko mēs tagad esam saņēmuši pievienošanos godības žēlastībai, tiksim arī paaugstināti.
12 [Mūsu krišanai par iemeslu] ir viena cilvēka grēks, kas ienāca pasaulē un caur grēku nāve, un tādējādi nāve izplatījās uz visiem cilvēkiem, jo visi grēkoja-
13 jo līdz Torah grēks bija pasaulē, bet grēks netika atzīts par grēku, kad vēl nebija Torah.
14 Un nāve valdīja no Adam līdz Mosheh pat pār tiem, kas neapzinājās, ka ir grēkojuši, kā sekas Adam pārkāpumam, kurš ir prototips Viņam, kuram bija jānāk.
15 Bet žēlastības dāvana ir pavisam kas cits kā pārkāpums. Jo līdzīgi kā kā caur viena cilvēka pārkāpumu daudzi nomira, daudz vairāk caur vienu Cilvēku Ješua יהושעMesiju Elohim godības žēlastība un žēlastības dāvana tiek izlieta uz daudziem jo daudziem.
16 Un pie godības žēlastības dāvanas izliešanās nav kā ar kādu, kas ir grēkojis. Jo patiesi kādam pienācās sods uz pazudināšanu, bet tagad godības žēlastības dāvana ir izlieta pār daudziem pārkāpumiem un atnes taisnošanu.
17 Jo ja jau caur viena cilvēka pārkāpumu cilvēcē ienāca nāves [vara], daudz vairāk tie, kas saņem žēlastības izplūdumu un taisnības dāvanu, valdīs dzīvībā caur Viņu, Ješua יהושע, Mesiju.
18 Tātad kā viena cilvēka pārkāpums pārtop par visu cilvēku pazudināšanu, tā arī caur viena Taisnā [augstsirdīgu] rīcību notiek dzīvības atbrīvošana pār visiem cilvēkiem.
19 Jo kā viena cilvēka nepaklausības dēļ daudzi tika padarīti par grēciniekiem, līdzīgi caur viena Cilvēka paklausību daudzi tiks padarīti par taisniem.
20 Bet Torah ienāca un nostājās pa vidu tā, lai pārkāpumi pieaugtu. Bet kur pieauga pārkāpumi un grēks, vēl vairāk pieauga godības žēlastība,-
21 tā, lai tur, kur agrāk valdīja grēks, vedot uz nāvi, tagad caur atbrīvojušos taisnību varētu valdīt godības žēlastība, vedot uz mūžīgo dzīvību caur Ješua יהושעMesiju, mūsu Kungu.

6
1 Ko tagad mums teikt? Vai mums turpināt palikt grēkā- tā, lai dotu iespēju pieaugt žēlastībai?
2 Nekādā ziņā! Vai tad mēs, kas nomirām grēkam, lai joprojām tajā dzīvojam?
3 Varbūt jūs nezināt, ka mēs visi, kas tikām pagremdēti Mesijā Ješua יהושע, tikām pagremdēti Viņa nāvē?
4 Tāpēc mēs līdz ar Viņu caur pagremdēšanu tikām apglabāti nāvē, lai tāpat kā Mesija, kas caur Tēva godības varenības žēlastību tika uzcelts no nāves, arī mēs varētu staigāt atjaunotajā dzīvībā.
5 Jo ja mēs esam nākuši, lai kopīgi iecementētos un ieaugtu Viņa nāves līdzībā, mēs tiksim atrasti arī augšāmcelšanā,
6 zinādami to, ka mūsu vecais cilvēks kopā ar Viņu tika piesists pie koka tā, lai grēka ķermenis kļūtu bespēcīgs un lai tas vairāk nekalpotu grēkam.
7 Jo kas ir nomiris, ir darīts brīvs no grēka.
8 Un ja mēs nomirām līdz ar Mesiju, mēs ticam, ka mēs arī dzīvosim līdz ar Viņu,
9 zinādami, ka Mesija, augšāmcelts no mirušajiem, vairāk nemirst- nāve vairāk nevalda pār Viņu.
10 Jo mirdams Viņš nomira grēkam vienreiz par visiem, bet dzīvodams Viņš dzīvo Elohim.
11 Tā arī jūs: uzskatiet sevi kā patiešām mirušus grēkam, bet dzīvus Elohim Mesijam Ješua יהושע, mūsu Kungam Meistaram.
12 Tāpēc neļaujiet grēkam valdīt jūsu mirstīgajā ķermenī, paklausot tam jūsu miesas iegribās,
13 tāpat nenododiet savus locekļus kā netaisnības instrumentus grēkam, bet pasniedziet sevi Elohim kā darītus dzīvus no nāves un savus locekļus kā taisnības instrumentus Elohim.
14 Tad grēks vairāk pār jums nevaldīs, jo jūs neesat zem Bauslības likuma varas, bet zem godības žēlastības.
15 Ko tagad? Vai mums turpināt grēkot, jo mēs neesam zem Torah, bet zem godības žēlastības? Nekādā ziņā!
16 Vai tad jūs nezināt, ka, kam jūs sevi pasniedzat kā paklausības kalpus, tā kalpi jūs esat: vai grēkam uz nāvi, vai paklausībai uz jūsu taisnošanu?
17 Bet pateicība Elohim, ka, [reiz] būdami grēka kalpi, jūs tomēr no sirds paklausījāt šim mācības veidam, kas jums tika uzticēta.
18 Un tikuši atbrīvoti no grēka, jūs kļuvāt taisnības kalpi.
19 Es runāju kā cilvēks jūsu miesas vājuma dēļ. Jo kā jūs pasniedzāt savus locekļus kā kalpus nešķīstībai, tā tagad jūs pasniedziet savus locekļus kā kalpus taisnībai, nostājoties uz nošķirtības ceļa.
20 Jo kad jūs bijāt grēka kalpi, jūs bijāt šķirti no taisnības.
21 Kādu augli jūs tad nesāt: vai ne tādu, par ko jums tagad ir kauns pat domāt? Jo tāda gals ir nāve.
22 Bet tagad, atbrīvoti no grēka [varas] un kļuvuši Elohim kalpi, jums ir jūsu auglis, kas izpaužas nošķirtībā, un beigās [jums tiks dāvāta] mūžīgā dzīvība.
23 Jo grēka alga ir nāve, bet Elohim godājamā dāvana ir mūžīga dzīvība Mesijā Ješua יהושע, mūsu Kungā Meistarā.

7
1 Vai tad jūs , brāļi, nezināt- jo es runāju uz tiem, kas pazīst Torah- ka Torah valda pār cilvēku, kamēr tas dzīvo?
2 Jo precēta sieviete ir saistīta ar savu vīru caur Torah, kamēr tas ir dzīvs, bet, ja vīrs nomirst, viņa ir atbrīvota no Torah [prasībām] attiecībā uz savu vīru.
3 Tātad, kamēr viņas vīrs dzīvo, viņa tiks nosaukta par laulības pārkāpēju, ja viņa kļūs par cita vīra sievu. Bet ja viņas vīrs nomirst, viņa kļūst brīva no šīs Torah daļas, tā, ka viņa vairāk nav laulības pārkāpēja, kļuvusi par cita vīra sievu.
4 Līdzīgi, mani brāļi, arī jūs caur Mesijas [nāves] ķermeni atbrīvojāties no Torah saistības, lai tagad kļūtu piederīgi citam, Viņam, kas tika augšāmcelts no mirušajiem, lai mēs nestu augli Elohim.
5 Jo kad mēs bijām miesas varā, grēka kaislības caur Torah darbojās mūsu locekļos, lai nestu augli nāvei.
6 Bet tagad mēs esam tikuši atbrīvoti no Torah, nomiruši tai, kas mūs baroja un uzturēja,- tā, lai mēs tagad varētu kalpot Garā- atjaunotnē un nevis vecajā burta kalpībā.
7 Ko tad mēs sacīsim? Vai Torah ir grēks? Nekādā ziņā! Tomēr es nepazinu grēku kā tikai caur Torah. Jo es nepazinu iekārošanu, ja Torah nebūtu teikusi: “Tu neiekārosi.”Shem. (2.Moz.) 20:17, Deb. (5.Moz.) 5:21
8 Bet grēks, caur Pavēli atradis iespēju atklāties, darbojas manī visos iekārošanas veidos. Jo atdalīts no Torah grēks ir miris.
9 Reiz, būdams atdalīts no Torah, es biju dzīvs, bet, kad man atklājās Pavēle, es sevī atradu grēku un es nomiru.
10 Un es atradu, ka Pavēle, kam bija man jāsniedz dzīvību, man atnesa nāvi.
11 Un grēks, caur Pavēli iesācis manā apziņā darboties, mani pievīla un caur to mani nogalināja.
12 Torah patiešām ir nošķirta, un Pavēle nošķirta, un taisnība, un labais [ir nošķirts].
13 Tātad iznāk, ka tas, kas ir labs [pēc būtības], kļūst man par nāvi nesošu? Nekādā ziņā ne! Bet grēks,- lai tas varētu atklāties, izmantodams līdzekli, kas pēc būtības ir labs un atzīstams,- manī dzemdināja nāvi. Iznāk tā, ka pats grēks caur Pavēli kļūst lielākais grēcinieks.
14 Jo mēs zinām, ka Torah ir garīga, bet es esmu miesīgs, pārdots grēka varai.
15 Jo, būdams miesīgs, es neapzinos, ko es daru. Jo [to labo], ko es gribu, to es nedaru, bet ko es ienīstu, to es daru.
16 Bet ja es daru to, ko es negribu darīt, esmu vienisprātis ar Torah, ka tā ir laba.
17 Bet tagad tas vairs neesmu es, kas to dara, bet manī mītošais grēks.
18 Jo es zinu, ka manī, tas ir, manā miesā, nemājo nekas labs. Jo gribēt [darīt labu] man ir dots, bet laba darīšana manī neizpaužas.
19 Jo to labo, ko es gribu darīt, es nedaru, bet ļaunu, ko es negribu darīt,- to es daru.
20 Bet ja es daru to, ko negribu, tas vairāk neesmu es, kas to dara, bet manī mītošais grēks.
21 Tāpēc es atrodu šo likumu, ka, līdzko es gribu darīt labu, manī darbojas ļaunais.
22 Jo saskaņā ar savu iekšējo cilvēku es atzīstu un pieņemu Elohim Torah,
23 bet es redzu citu torah savos locekļos, kas cīnās pret mana prāta kontrolēto Torah un ieved mani grēka torah jūgā, kas atrodas manos locekļos.
24 Ak, es kroplais cilvēk! Kas mani atbrīvos no šī nāves ķermeņa!
25 Bet pateicība Elohim caur Ješua Mesiju יהושע, mūsu Kungu Meistaru! Tātad ar prātu es patiešām kalpoju Elohim Torah, bet ar miesu grēka torah.

8
1 Tādā gadījumā tiem, kas atrodas Mesijā Ješua יהושע, kuri nestaigā pēc miesas, bet pēc Gara, vairs nav pazudināšanas.
2 Jo Dzīvības Gara Torah Mesijā Ješua יהושעir mani atbrīvojusi no grēka un nāves torah.
3 Tā kā Torah bija [viena pati] nespēcīga izglābt cilvēku, kas, būdams miesā, ir vājš, Elohim sūtīja savu paša Dēlu, ietērptu grēka ķermenī- Viņš pazudināja uz nāvi to grēku, [kas bija iemājojis] miesā,-
4 tā, lai tagad Torah ietvertā taisnība tiktu atbrīvota mūsos, kas vairs nestaigājam pēc miesas, bet Garā.
5 Jo tie, kas dzīvo pēc miesas, nostāda savus prātus pavērstus uz miesas lietām, bet tie, kas dzīvo Garā, uz Gara lietām.
6 Jo miesas prāts aizved nāvē, bet Gara kontrolēts prāts ieved dzīvībā un mierā.
7 Jo miesas prāts ir ienaidā ar Elohim, jo tas nepakļaujas Elohim Torah, ne arī tas uz to ir spējīgs,
8 un tie, kas dzīvo pēc miesas [prāta], nespēj izpatikt Elohim.
9 Bet jūs neesat miesā, bet Garā, ja patiesi Elohim Gars mīt jūsos. Bet ja kādam nav Mesijas Gara, tas Viņam nepieder.
10 Un ja Mesija ir jūsos, tad miesa ir patiešām ir mirusi grēka dēļ, bet Viņa Gars jūsos ir [jūsu] atjaunotā dzīvība taisnības dēļ.
11 Un ja [jau] jūsos mīt Viņa Gars, kurš pacēla Ješua יהושעno mirušajiem, Viņš, kurš uzmodināja Mesiju no mirušajiem, arī piešķirs dzīvību jūsu nāvei pakļautajiem ķermeņiem caur savu Garu, kas mīt jūsos.
12 Tātad, brāļi, mēs neesam nekādi parādnieki miesai, lai dzīvotu pēc miesas.
13 Jo, ja jūs dzīvojat pēc miesas (miesas prāta), jūs mirsiet; bet, ja jūs caur Gara darbību pazudiniet uz nāvi miesas darbus, jūs dzīvosiet.
14 Jo visi, ko vada Elohim Gars,- tie ir Elohim dēli.
15 Jo jūs nesaņēmāt verdzības garu, lai atkal baidītos, bet jūs saņēmāt adopcijas Garu, caur ko mēs saucam: “Abba, Tēvs.”
16 Gars pats nes liecību mūsu garam, ka mēs esam Elohim bērni,
17 un ja bērni, tad arī mantinieki- patiešām, Elohim mantinieki un Mesijas līdzmantinieki, ja patiesi mēs līdz ar Viņu ciešam [un paciešam], lai mēs arī kopā [ar Viņu] tiktu paaugstināti.
18 Es uzskatu, ka šī pašreizējā laika ciešanas nav vērts salīdzināt ar to godības varenību, kurai jāatklājas mūsos.
19 Jo [visa] radība pastāvīgi, ar ilgošanas gaida uz Elohim dēlu atklāšanos.
20 Jo radība tika pakļauta iznīcības varai nevis aiz izvēles, bet Viņa dēļ, kas to tā noteica,- bet tas tomēr ir tikai uz laiku,
21 līdz radība tikts atbrīvota no iznīcības jūga [un nonāks] Elohim bērniem nolemtajā un piešķirtajā brīvībā.
22 Jo mēs zinām, ka viss radības kopums līdz pat šai dienai nopūšas un cieš dzemdību sāpes.
23 Un ne tikai tas vien, bet arī mēs, kas esam Gara pirmie augļi,- arī mēs nopūšamies un ciešam, un vaidam sevī, dedzīgi gaidīdami uz mūsu adopciju, mūsu ķermeņa [galējo] atbrīvošanu.
24 Jo šādā gaidīšanas cerībā mēs tikām izglābti, bet sagaidīšanas [prieks un noskaņojums] par jau saredzamo vairs nav nekāda cerības pilna gaidīšana, jo, kad kāds jau to redz, vai tad viņš to vēl cer sagaidīt?
25 Un ja mēs [ar ticību] sagaidām atnākam to, ko mēs vēl neredzam, mēs taču dedzīgi, ar pacietību to gaidām, [vai ne tā]?
26 Tāpat Gars būtiski palīdz mūsu vājumā un nespēkā, jo mēs nezinām, ko mums lūgt, bet Gars pats iestājas un uzņemas lūgšanas vadību ar [prātam] neizskaidrojamām nopūtām un vaimanām.
27 Un Viņš [Mesija], kas pārmeklē sirdis, zina, kāds ir Gara prāts, jo pēc Elohim gribas nodoma [arī] Viņš veic aizlūgšanu nošķirto labā.
28 Mēs zinām, ka tiem, kas mīl Elohim,- visiem, kas ir aicināti saskaņā ar Viņa mērķi, visas lietas darbojas kopā, vēršot uz labu.
29 Jo visus tos, kurus Viņš pazina savā priekšā, Viņš arī ordinēja savā priekšā tikt apstiprinātiem, ieģērbtiem Viņa Dēla līdzībā, lai Viņš būtu pirmdzimušais daudzu brāļu vidū.
30 Un kurus Viņš ordinēja savā priekšā, tos Viņš arī aicināja, un kurus Viņš aicināja, tos Viņš arī pasludināja par taisniem. Un kurus Viņš pasludināja par taisniem, tos Viņš arī [pacēla godībā].
31 Ko tad nu mēs par to teiksim? Ja Elohim ir par mums, kas būs pret mums?
32 Patiesi, Viņš, kas nepasaudzēja savu paša Dēlu, bet nodeva Viņu piesišanai pie koka mūsu visu labā- kā tad Viņš kopā [ar Dēlu] brīvi nedāvinās mums visu citu?
33 Kas ir spējīgs apsūdzēt Elohim izredzētos? Elohim [taču] ir absolūti taisns.
34 Vai ir kāds, kas ir spējīgs pazudināt? Mesija, kurš nomira un tālāk tika uzcelts augšā debesīs, kurš tagad atrodas pie Elohim labās rokas, [taču] aizlūdz par mums.
35 Kas mūs atšķirs no Mesijas mīlestības? Vai spiediens, vai izmisums, vai vajāšanas, vai barības trūkums, vai kailums, vai briesmas, vai zobens?
36 Ir rakstīts: “Tevis dēļ mēs tiekam nogalināti visas dienas garumā, mēs tiekam uzskatīti kā avis, kas tiek vestas uz upurvietu.”Teh. (Ps.) 44:22
37 Visās šajās lietās mēs esam vairāk nekā uzvarētāji caur Viņu, kas mūsu iemīlēja.
38 Esmu nonācis pie pārliecības, ka ne nāve, ne dzīvība, ne vēstneši, ne valdības, ne varas, ne šodiena, ne nākotne,
39 ne augstumi, ne dziļumi, ne arī kāda cita radība nespēs mūs atdalīt no Elohim mīlestības, kas ir [atklājusies] Mesijā Ješua יהושע, mūsu Kungā Meistarā.

9
1 Es runāju patiesību Mesijā, es nemeloju, mana sirdsapziņa arī nes man liecību Nošķirtajā Garā,
2 ka man ir lielas skumjas un pastāvīga noskumšana sirdī.
3 Jo es pats bezmaz biju gatavs tikt atmests no Mesijas manu brāļu dēļ, manu radinieku pēc miesas dēļ,
4 kuri ir Yisra’ēl bērni, kam pieder adopcija un atzīšana, un derības, un Torah, un pielūgsme, un apsolījumi,
5 kuriem ir tēvi un no kuriem nāca Mesija pēc miesas, kurš ir pāri visiem, Elohim mūžīgi svētītais. Amēn.
6 Tomēr nav tā, ka ElohimVārds būtu kļūdījies. Jo visi, kas dzīvo Yisra’ēl, nav [patiesie] Yisra’ēl,
7 tāpat viņi visi nav bērni tikai tāpēc, ka tie ir Abraham sēkla, bet “pēc Yitshaq tava sēkla tiks nosaukta.”Ber. (1.Moz.) 21:12
8 Tas nozīmē: tie, kas ir miesas bērni, nav Elohim īstie bērni, bet tikai apsolījuma bērni tiek atzīti par sēklu.
9 Jo šis ir apsolījuma Vārds: “Šajā laikā Es nākšu, un Sarah būs bērns.”Ber. (1.Moz.) 18:10
10 Un ne tikai tas vien, bet Rihqah ieņēma bērnus no mūsu tēva Yitshaq.
11 Tomēr, pirms viņi bija dzimuši vai darījuši kādu labu vai ļaunu darbu,- lai Elohim apsolījums saskaņā ar Viņa izvēli varētu īstenoties,- nevis no darbiem, bet no Viņa, kurš aicina,-
12 viņai tika paziņots: “Lielākais kalpos mazākajam,”Ber. (1.Moz.) 25:23
13 kā ir rakstīts: “Ya’aqob Es esmu mīlējis, bet Ēsaw esmu ienīdis.”Mal.1:2-3
14 Ko tad nu sacīsim? Vai Elohim(ā) ir kāda netaisnība? Nekādā ziņā!
15 Jo Viņš saka Mosheh: “Es žēlošu to, ko Es žēlošu, un Es būšu līdzcietīgs tam, kam Es esmu līdzcietīgs.”Shem. (2.Moz.) 33:19
16 Tātad, lietu gaita nenotiek no tā gribas, kas cerē, tāpat ne no tā, kas skrien, bet no Elohim, kurš izrāda žēlastību.
17 Jo Raksti saka par faraonu: “Šī paša iemesla dēļ esmu tevi radījis, lai parādītu caur tevi savu spēku un lai Mans VĀRDS tiktu pasludināts visā zemē.” Shem. (2.Moz.) 9:16
18 Tātad Viņš žēlo to, ko Viņš grib žēlot, un Viņš nocietina [sirdi] tam, kam Viņš to vēlas nocietināt.
19 Tagad jūs man sacīsiet: “Kāpēc tad Viņš joprojām meklē vainas? Jo kas tad spēj pretoties Viņa mūžīgajam nodomam?”
20 Bet kas tu esi, cilvēkbērn, lai strīdētos ar Elohim? Vai lai tas, kas ir izveidots, saka meistaram, kas to ir izveidojis: “Kāpēc tu mani esi tādu radījis?”Yesh. (Jes.) 29:16; 45:9
21 Vai tad podniekam nav vara pār mālu,- no tās pašas pikas izgatavot vienu trauku vērtīgu un citu bez vērtības?
22 Un kā būtu, ja Elohim, vēlēdamies parādīt savas dusmas un darīt zināmu savu spēku, ar lielu pacietību ir pacietis dusmības traukus, kas ir izgatavoti, lai tiktu iznīcināti,
23 un lai varētu darīt zināmu savas godības vareno bagātību izlejamies uz līdzjūtības traukiem, ko Viņš ir izgatavojis godības iemiesošanai,
24 Vai Viņš nav aicinājis kādus ne tikai no mums, kas esam no Yehudim, bet arī no tautām?
25 Viņš saka caur Hoshēa: “Es nosaukšu par savu tautu tos, kas nebija Mana tauta, un par tās mīļotajiem tos, kas nebija Manis mīļotie.” Hosh. (Hoz.) 2:23
26 “Un tā notiks, ka tā vietā, kur tiem tika teikts: ‘Jūs neesat Mani ļaudis,’- tie tiks nosaukti par Dzīvā Elohim dēliem.”Hosh. (Hoz.) 1:10
27 Un Yeshayahu burtiski kliedz Yisra’ēl [bērnu] labā: “Lai arī Yisra’ēl bērnu skaits būs kā jūras smiltis, tikai atlikums tiks izglābts.”Yesh. (Jes.) 10:22; Ber. (1.Moz.) 22:17; Hosh. (Hoz.) 1:10
28 “Lai ātrāk novestu lietas līdz to galam, Viņš atskalda un iztīra taisnības ceļu, jo Jahve יהוהvēlas ātri īstenot savu gribu uz zemes.”Yesh. (Jes.) 10:23
29 Kā Yeshayahu teica nedaudz senāk: “Ja augstais Jahve יהוהnebūtu atstājis mūs sēklai, mēs kļūtu kā Sedom un mēs būtu padarīti kā Amorah.”Yesh (Jes.) 1:9; Deb. (5.Moz.) 29:23
30 Ko mēs tagad sacīsim? Ka tautas, kas nesekoja taisnībai, ir ieguvušas taisnību, ticības nodrošināto taisnību,
31 bet Yisra’ēl, sekodams taisnības Torah, nav īstenojis taisnības Torah [prasības].
32 Kāpēc tā notika? Jo tas nenāca no ticības, bet kā Torah darbi. Jo viņi paklupa pie klupšanas akmeņa. Yesh. (Jes.) 8:14
33 Kā ir teikts: “Redzi, Es nolieku Tsiyon klupšanas akmeni un klinti, kas liek krist, bet ikviens, kas ticēs Viņam, netiks apkaunots.”Yesh. (Jes.) 8:14, 28:16

10
1 Patiešām, brāļi, mana sirds vēlēšanās un mana lūgšana Elohim par Yisra’ēl ir, lai viņi iegūtu atbrīvošanu.
2 Jo es viņiem nesu liecību, ka viņi ir aizrāvušies ar Elohim, bet bez [pareizas] pamatatziņas.
3 Jo nepazīstot Elohim taisnību un tā vietā meklēdami nostiprināt savu pašu taisnību, viņi nav pakļāvušies Elohim taisnībai.
4 Jo Mesija ir ‘taisnības Torah’ galamērķis ikvienam, kas tic.
5 Jo Mosheh raksta par taisnību, kas nāk no Torah: “Cilvēks, kas to dara, no tās pārtiks un dzīvos.”Way. (3.Moz.) 18:5
6 Bet ticības taisnība runā šādā veidā: “Nesaki savā sirdī: ‘Kas uzkāps debesīs?’”Deb. (5.Moz.) 30:12 - tas ir, lai novestu Mesiju zemē; vai arī:
7 “Kas nokāps lejā peklē?”- tas ir, lai izceltu Mesiju ārā no mirušajiem.
8 Bet ko tā saka? “Tuvu tev ir nācis Vārds, tavā mutē un tavā sirdī”Deb. (5.Moz.) 30:14 - tas ir, ticības Vārds, ko mēs sludinām:
9 Ka, ja tu ar savu muti apliecināsi Kungu Ješua יהושעun savā sirdī ticēsi, ka Elohim Viņu ir uzcēlis no mirušajiem, tu tiksi izglābts.
10 Jo ar sirdi cilvēks notic taisnībai un ar muti to apliecina,- un tā veidojas izglābšana.
11 Jo Raksti saka: “Kas savu uzticību liek uz Viņu, netiks apkaunots.”Yesh. (Jes.) 28:16
12 Jo patiesībā starp Yehudi un grieķi nav atšķirības, jo tas pats visu lietu Kungs ir vienādi dāsns attiecībā uz visiem, kas Viņu piesauc.
13 Jo “ikviens, kas piesauc Ješua יהושעVĀRDU, tiks izglābts.”Yo’el (Joē.) 2:32
14 Kā tad tie Viņu piesauks, kuram nav ticējuši? Un kā tad tie Viņam ticēs, par ko nav dzirdējuši? Un kā tad viņi dzirdēs, ja nav, kas sludina?
15 Un kā tad viņi pasludinās, ja tie nav izsūtīti? Ir rakstīts: “Cik patīkamas ir to kājas, kas nes Labo miera vēsti, kas nes Tā Labā labo vēsti!”Yesh. (Jes.) 52:7
16 Tomēr ne visi paklausīja Labajai vēstij. Jo Yeshayahu prasa: “Jahve יהוה, kas ir ticējis mūsu vēstij?”Yesh. (Jes.) 53:1
17 Tātad ticība nāk no dzirdēšanas, no Elohim Vārdu uzklausīšanas, sadzirdēšanas sevī un pieņemšanas.
18 Bet es jautāju: Vai tad viņi nav dzirdējuši? Jā, patiešām, “Viņu balsu skaņa izgāja pa visu zemi un viņu Vārdi līdz pasaules galiem.”Teh. (Ps.) 19:4
19 Es prasu: Vai Yisra’ēl to nezināja? Iesākuma Mosheh saka: “Es tevi izprovocēšu uz greizsirdību caur tiem, kas nav tava tauta, Es tevi sadusmošu caur negudru tautu, caur netautu.”Deb. (5.Moz.) 32:21
20 Un tad Yeshayahu drosmīgi paziņo: “Mani atrada tie, kas Mani nemeklēja, Man pienācās atklāties tiem, kas Mani nelūdza.”Yesh. (Jes.) 65:1
21 Un Yisra’ēl Viņš saka: “Visu garo dienu Es izstiepju savas rokas pār nepaklausīgiem un aizmuguriski aprunājošiem ļaudīm.”Yesh. (Jes.) 65:2

11
1 Un tagad es vaicāju: Vai Elohim savus ļaudis ir atmetis? Nekādā ziņā! Jo arī es esmu no Yisra’ēl, no Abraham sēklas, no Binyamin cilts.
2 Elohim nav atmetis savus ļaudis, Teh. (Ps.) 94:14 ko Viņš pazīst [kā savu pūļu augli]. Vai tad jūs nezināt, ko Raksti saka par Ēliyahu, kad viņš lūdzās Elohim par Yisra’ēl, sacīdams:
3 “Jahve יהוה, viņi ir nokāvuši Tavus praviešus un apgāzuši Tavus upuraltārus, un es esmu vienīgais atstāts, un viņi tīko pēc manas dzīvības”? Mel.Aleph (1.Ķēn.) 19:10,14
4 Bet ko Elohim par atbildi viņam saka? “Esmu sev rezervējis septiņus tūkstošus vīru, kas nav zemojušies Ba’al priekšā.”Mel.Aleph. (1.Ķēn.) 19:18
5 Tātad arī šajā pašreizējā laikā ir jāpaliek kādam atlikumam saskaņā ar žēlastības izvēli.
6 Un ja no žēlastības izvēles, tad vairāk ne no darbiem, citādi žēlastība vairāk nav žēlastība. Un ja tas nāk no darbiem, tad tā vairs nav žēlastība, citādi darbs vairāk nav darbs.
7 Ko tagad sacīsim? Izredzētais Yisra’ēl nav sasniedzis to, ko tas meklē, bet Viņa izvēlētie to ir sasnieguši un visi pārējie tika nocietināti.
8 Ir rakstīts: “Ješua יהושעtiem ir devis dziļa miega garu, acis, ar ko viņi neredz, un ausis, ar ko viņi nedzird līdz pat šai dienai.”Deb. (5.Moz.) 29:4; Yesh. (Jes.) 29:10
9 Dawid arī saka: “Lai viņu galds kļūst par čūsku un par lamatām, un par klupšanas akmeni un atmaksu tiem,-
10 tā, ka viņu acis tiek aptumšotas, lai tie neredzētu,- un viņu muguras vienmēr būtu noliektas.”Teh. (Ps.) 69:22,23
11 Es prasu: vai tad viņi ir klupuši tamdēļ, lai tiktu atmesti? Nekādā ziņā ne! Bet caur viņu krišanu atbrīvošana ir nākusi pār tautām, lai tos izprovocētu uz greizsirdību. Deb. (5.Moz.) 32:21
12 Un ja jau viņu krišana nozīmē žēlastības bagātības atbrīvošanu pasaulei, ja jau viņu kļūdīšanās ir žēlastības bagātību atbrīvošana pār tautām, cik daudz vairāk viņu pilnais skaits un pilnums!
13 Es tagad runāju uz jums, tautas, vēl jo vairāk tāpēc, ka es esmu emissary [apustulis] tautām,- tā es novērtēju savu kalpošanu,
14 lai kaut kā spētu izprovocēt uz greizsirdībuDeb. (5.Moz.) 32:21tos, kas ir no manas tautas miesas, un kādus no tiem izglābt.
15 Jo ja jau viņu atsacīšanās pieņemt glābšanu nozīmē pasaules atvēršanu godības žēlastības iemantošanai, vai tad viņu [nākamā] pieņemšana nebūs kā mirušo atdzīvošanās?
16 Tātad, ja jau pirmais auglis ir nošķirts, tāds būs arī viss tautas kopums. Un ja sakne ir nošķirta, tādi paši būs arī zari.
17 Un ja kādi no īstajiem zariem tika izlauzti un jūs, būdami savvaļas eļļas koks, esat iepotēti viņa vidū un esat nākuši savienoties ar sakni un baudīt eļļas koka taukumu,
18 tad neplātieties citu zaru priekšā. Bet ja jūs plātāties, tad atcerieties: jūs nenesat sakni, bet sakne nes jūs!
19 Tagad jūs sauksiet: “Bet zari tika izlauzti, lai es tiktu iepotēts.”
20 Labi! Caur viņu neticību viņi tika izlauzti un jūs esat nonākuši viņu vietā caur savu ticību. Tikai neesiet augstprātīgi, bet bīstieties Elohim.
21 Jo ja jau Elohim nepasaudzēja dabiskos zarus, Viņš arī jūs varēja nepasaudzēt.
22 Redziet Elohim laipnību un bardzību, saliktu vienuviet: pār tiem, kas pakrita, bardzību, bet pret jums laipnību, ja tikai jūs paliksiet Viņa laipnībā,- citādi arī jūs tiksit nocirsti.
23 Un kas attiecas uz viņiem: ja viņi nepaliks neticībā, tie tiks iepotēti atpakaļ, jo Elohim spēj tos atkal iepotēt par jaunu.
24 Jo ja jūs tikāt izcirsti no eļļas koka, kas pēc savas dabas ir savvaļā audzis, un tikāt iepotēti pretēji jūsu dabai labajā eļļas kokā, cik daudz vairāk tie, kas ir dabiskie zari, tiks iepotēti atpakaļ savā pašu eļļas kokā?
25 Jo es negribu, brāļi, ka jūs paliekat neziņā par šo noslēpumu, lai jūs nekļūtu pašgudri savā pašprātā, ka daļēja nocietināšanās ir nākusi pār Yisra’ēl ar Elohim ziņu, kamēr žēlastībā nebūs ienācis tautu pilnums.
26 Un tad arī viss Yisra’ēl tiks izglābts, kā ir rakstīts: “Atbrīvotājs nāks no Tsiyon, un Viņš novērsīs ļaunumu no Ya’aqob,
27 un šī būs Mana derība ar tiem, kad Es paņemšu projām viņu grēkus.”Yesh. (Jes.) 59:20-21
28 Patiesi, kā uzskata Labā vēsts, viņi ir kļuvuši ienaidnieki jūsu dēļ, bet attiecībā uz augstāko izvēli viņi paliekElohim mīļotie tēvu dēļ.
29 Jo Elohim dāvanas un aicinājums paliek nemainīgi un nav izmaināmi.
30 Jo arī jūs kādu laiku nepaklausījāt Elohim, bet tagad esat ieguvuši Viņa atzīšanu caur viņu nepaklausību,-
31 un tie joprojām dzīvo nepaklausībā, lai caur jums parādīto žēlastību arī viņi varētu iegūt žēlastību.
32 Jo Elohim ir visus ieslēdzis nepaklausībā, lai pēcgalā visi iegūtu žēlastību.
33 O, kādi Elohim bagātības un gudrības, un atziņas dziļumi! Cik neizmērojamas ir Viņa tiesas, cik neapjaušami ir Viņa ceļi!
34 “Kas ir iepazinis Jahve יהוהprātu? Vai kas ir kļuvis Viņam par padoma devēju?”Yesh. (Jes.) 40:13
35 Vai ir kāds, “kas Viņam ko būtu devis un tas viņam netiktu atdots atpakaļ?”Iyob (Īj.) 35:7; 41:11
36 Viņa dēļ, caur Viņu un Viņam pieder viss, Viņam lai ir gods mūžīgi. Amēn.

12
1 Tāpēc, brāļi, es caur Elohim žēlastību jūs aicinu pasniegt savus ķermeņus kā dzīvu upuri- nošķirtu, labi patīkamu Elohim- uzskatot to kā savu saprātīgo Viņa pielūgsmi.
2 Un nepielīdzinieties šai pasaulei, bet pārveidojieties, atjaunojot savu prātu tā, lai jūs paši patstāvīgi spētu pārbaudīt, kāda ir labā un labi patīkamā, un pilnīgā Elohim vēlēšanās.
3 Jo es caur man doto godības žēlastību saku ikvienam, kas ir starp jums: nedomājiet parsevi augstāk kā jūs gribētu domāt, bet domājiet saprātīgi; Elohim katram no jums ir devis ticības mēru.
4 Jo kā mums ir daudz locekļu vienā ķermenī, bet visiem locekļiem nav vienādas funkcijas,
5 tā arī mēs daudzi esam viens ķermenis Mesijā un katrs viens savā starpā locekļi.
6 Tagad, saņēmuši dažādas dāvanas saskaņā ar godības žēlastību, kas mums tika dota, lietosim tās atbilstoši: ja pravietošanā, tad saskaņā ar ticības mēru;
7 ja kalpošanā, tad kalpošanā; vai, ja kam ir mācīšana, tad mācīšanā;
8 vai, ja kas iedrošina, tad iedrošināšanā; ja kas liecina, lai to dara patiesībā; ja kas vada, cītībā; ja kas parāda līdzjūtību, lai to dara priecīgi.
9 Lai mīlestība [jūsu starpā] ir bez liekulības. Bēdziet no tā, kas ir ļauns, pietverieties tam, kas ir labs.
10 Brālīgā mīlestībā, ar maigumu mīlot viens otru, savstarpējā atzīšanā godājot viens par otru;
11 nebūdami skarbi savu pienākumu jūgā, dedzīgi garā, kalpodami Kungam Meistaram;
12 priecādamies cerībā, izturot spiedienu, paliekot pastāvīgi lūgšanā;
13 ņemot dalību nošķirto vajadzībās, sacenšoties laipnības izrādīšanā svešiniekiem.
14 Svētījiet tos, kas jūs vajā- svētījiet tos un nenolādiet.
15 Priecājieties kopā ar tiem, kas priecājas; un raudiet ar tiem, kas raud.
16 Esiet vienā un tajā pašā prātā pret visiem. Neesiet lepni savās domās, pavadiet pazemīgos. Neesiet pārgudri savā pašnovērtējumā.
17 Neatmaksājiet nevienam ļaunu ar ļaunu. Cieniet to, kas ir pareizi visu cilvēku acīs.
18 Ja tas iespējams, no savas puses esiet mierā ar visiem cilvēkiem.
19 Mīļotie, neatriebieties paši, bet dodiet vietu dusmībai, jo ir rakstīts: “Man pieder atriebšana, Es atmaksāšu,” saka Jahve יהוה. Deb. (5.Moz.) 32:35
20 “Tā vietā, ja tavs ienaidnieks ir izsalcis, pabaro viņu; ja viņš ir izslāpis, dod viņam dzert, jo, tā darīdams, tu uz viņa galvas sakrāsi ugunīgas ogles.”Mish. (Sāl.pam.) 25:21,22
21 Lai ļaunums tevi neuzvar, bet [tu pats] uzvar ļaunumu ar labu.

13
1 Lai katra būtne ir pakļāvusies valdošajām varām. Jo visas varas ir nākušas ar Elohim ziņu, un pašreizējo varu ir nozīmējis Elohim.
2 Tātad, kas pretojas varai, pretojas Elohim iekārtojumam, un tie, kas pretojas Elohim, atbrīvo pret sevis vērstu sodu.
3 Jo valdītāji ir jābīstas nevis attiecībā uz labajiem darbiem, bet, lai viņi nedarītu ļaunu. Vai tu gribi nebīties no varas? Dari labu, un tu dabūsi no tās uzslavu,
4 jo tā ir Elohim kalpone tev uz labo. Bet ja tu dari ļaunu, bīsties, jo tā nenes zobenu tikai tā, starp citu. Jo tā ir Elohim kalpone, atriebēja, lai īstenotu dusmas pār to, kas dara ļaunu.
5 Tāpēc ir nepieciešams pakļauties varām ne tikai Elohim dusmu dēļ, bet arī sirdsapziņas dēļ.
6 Jo tādēļ jūs arī maksājat nodokļus,- jo tie ir Elohim kalpi, pastāvīgi paliekot pie saviem pienākumiem.
7 Tāpēc attiecieties pret visiem kā pienākas un dodiet: nodokļus, kam pienākas nodokļi, muitu, kam pienākas muita, bijību, kam pienākas dot bijību, cieņu tam, kam pienākas cieņa.
8 Nepalieciet nevienam nekādā lietā parādā, izņemot, ka jūs viens otru mīlat, jo, kas mīl otru, ir piepildījis Torah.
9 Jo šīs pavēles: “Tu nepārkāpsi laulību,” “Tu neslepkavosi,” “Tu nezagsi,” “Tu nesniegsi viltus liecību,” “Tu neiekārosi”Shem. (2.Moz.) 20:13-17; Deb. (5.Moz.) 5:17-21 un, ja vēl ir kāda cita pavēle, tās visas tiek apkopotas šajā Vārdā: “Tu mīlēsi savu tuvāku kā sevi pašu.”Way. (3.Moz.) 19:18
10 Mīlestība tuvākajam nedara ļaunu. Tāpēc mīlestība ir Torah piepildījums.
11 To dariet, pazīdami šo laiku, jo ir jau pienākusi stunda mums uzmosties no miega, jo tagad mūsu atbrīvošana ir daudz tuvāk nekā tad, kad mēs sākumā noticējām.
12 Nakts ir pie beigām, diena ir tuvu klāt pienākusi. Tāpēc novilksim tumsas darbus un uzvilksim gaismas bruņojumu.
13 Staigāsim apzinīgi kā dienā nevis kā kādās mežonīgās dzīrēs un piedzeršanās, nedzīvodami kopā nepieklājīgā veidā, necīnīdamies savā starpā un neienīzdami cits citu,
14 bet apģērbieties ar Kungu Ješua יהושעMesiju, un nebarojiet sevī miesas kaislības.

14
1 Pieņemiet to, kas ir vājš ticībā, nekritizēdami viņa domas.
2 Kāds patiešām tic, ka var baudīt visu barību, bet tas, kas ir vājš, ēd tikai dārzeņus.
3 Tas, kas ēd, lai nenoniecina to, kas neēd, un tas, kas neēd,- lai viņš netiesā to, kas ēd, jo Elohim viņu ir pieņēmis.
4 Kas tu tāds esi, ka tu tiesā cita kalpu? Viņš par savu kungu stāv vai krīt. Un viņš pastāvēs, jo Elohim spēj viņu uzturēt, lai viņš pastāvētu.
5 Kāds novērtē vienu dienu vairāk nekā citas, kāds cits visas dienas uzskata vienādas. Lai katrs paliek pie sava prāta.
6 Tas, kas piemin vienu dienu, to veltī Jahve יהוה. Un tas, kas nepiemin vienu dienu, tas to neveltī Jahve יהוה. Kas ēd, tas ēd par godu Jahve יהוה, jo viņš pateicas Elohim, un, kas neēd, tas neēd par godu Jahve יהוהun arī sniedz pateicību Elohim.
7 Jo neviens no mums nedzīvo [tikai] sev pašam un neviens nemirst [tikai] sev pašam.
8 Jo ja mēs dzīvojam, mēs dzīvojam Kungam Meistaram, un ja mēs mirstam, mēs mirstam Kungam Meistaram. Tāpēc vai dzīvojam vai mirstam,- mēs piederam Kungam Meistaram.
9 Jo tamdēļ Mesija nomira un cēlās augšā un atkal dzīvo, lai valdītu pār mirušajiem un dzīvajiem.
10 Bet kāpēc tu tiesā savu brāli? Vai kāpēc tu nicini savu brāli? Jo mēs visi stāvēsim Mesijas soģa krēsla priekšā.
11 Jo ir rakstīts: “Kā Es dzīvoju, saka Jahve יהוה, visi ceļi locīsies Manā priekšā un visas mēles apliecinās Elohim.”Yesh. (Jes.) 45:23
12 Katrs no mums sniegs atskaiti Elohim pats par sevi.
13 Tāpēc netiesāsim vairāk viens otru, bet drīzāk tiesāsim šo: lai mēs neliktu kādu šķērsli vai piedauzības akmeni sava brāļa ceļā.
14 Es zinu un esmu pārliecināts Kungā Ješua יהושע, ka nekas nav nešķīsts pats no sevis. Bet tam, kas uzskata, ka kaut kas ir nešķīsts, tam tas ir nešķīsts.
15 Un ja tavs brālis ir noskumis tavas barības izvēles dēļ, tu vairāk nestaigā mīlestības apsegā. Neiznīcini ar savu barību to, par ko Mesija nomira.
16 Nepieļauj, ka par tavu labo izvēli tiek runāts kā par ļaunu ieradumu.
17 Jo Elohim valstība nav ēšana un dzeršana, bet taisnība un miers, un prieks Nošķirtajā Garā.
18 Jo tas, kas kalpo Mesijam šajās lietās, labi patīk Elohim un arī tiek cilvēku atzīts.
19 Tātad dzīsimies pēc miera un lietām, kas ceļ viens otru.
20 Neiznīcināsim Elohim darbu mūsu barības dēļ. Patiesībā viss ir šķīsts, tikai ļauns tam cilvēkam, kas barību bauda tā, ka tas izraisa kāda cita paklupšanu.
21 Tāpēc ir labi neēst gaļu vai nedzert vīnu, nedz darīt kaut ko citu, ja tādēļ tavs brālis paklūp.
22 Vai tev ir ticība? Turi to pie sevis Elohim priekšā. Svētīts ir tas cilvēks, kas nepieviļ sevi tajās lietās, ko viņš atzīst.
23 Bet tas, kas šaubās, kad viņš ēd, tiek pievilts, jo tas nenāk no ticības, un viss, kas nav no ticības, ir grēks.

15
1 Bet mums, kas esam stipri, vajadzētu panest vājāko kļūdas un neizpatikt sev.
2 Lai katrs no mums izpatīk savam tuvākajam, kalpojot viņa labumam, lai viņu celtu un stiprinātu.
3 Jo pat Mesija neizpatika sev, bet [rīkojās], kā ir rakstīts, “To zaimi, kas Tevi zaimoja, ir krituši pār Mani.”Teh. (Ps.) 69:9
4 Jo viss, kas ticis rakstīts agrāk, ticis rakstīts mūsu instruēšanai, lai caur pacietību un Rakstu iedrošinājumu mēs varētu iegūt cerības piepildījumu.
5 Un pacietības un iedrošinājuma Elohim lai dod jums būt tajā pašā prātā vienam pret otru saskaņā ar Mesiju Ješua יהושע,
6 lai jūs vienprātīgi [vienā mutē] varētu slavēt Elohim, mūsu Kunga Ješua יהושעMesijas Tēvu.
7 Tātad pieņemiet viens otru kā Mesija arī jūs pieņēma, par godu Elohim.
8 Es saku, ka Ješua יהושעMesija ir kļuvis par kalpu apgraizītajiem Elohim patiesības dēļ, lai apstiprinātu tēviem dotos apsolījumus
9 un lai tautas slavētu Elohim par Viņa žēlastību, kā ir rakstīts: “Tādēļ es apliecināšu Tevi tautu starpā un es dziedāšu Tavam VĀRDAM.”Shem. Bēt. (2.Sam.) 22:50, Teh. (Ps.) 18:49
10 Un atkal Vārds saka: “Priecājieties, tautas, kopā ar Viņa [nama] ļaudīm!”Deb. (5.Moz.) 32:43
11 Un atkal: “Slavējiet Ješua יהושע, visas tautas! Slavējiet Viņu, visi ļaudis!”Teh. (Ps.) 117:1
12. Un atkal Yeshayahu saka: “Tur arī būs Yishai sakne un Viņš, kas celsies valdīt pār tautām, uz Viņu tautas liks cerību.”Yesh. (Jes.) 11:10
13 Un cerības Elohim piepildīs jūs ar visu prieku un mieru ticībā, ka jūs caur Nošķirtā Gara spēku [pārplūdīsiet] ar sagaidīšanas cerībām.
14 Esmu par jums, brāļi, pārliecināts, ka arī jūs esat pildīti ar labestību, pilnīgi atziņā, spējīgi arī pieņemt un atzīt viens otru.
15 Bet esmu jums drosmīgi rakstījis, lai jums to atgādinātu tās godības žēlastības dēļ, kas man dota no Elohim,-
16 būt Ješua יהושעMesijas kalpam tautām ar priestera pienākumu nest Elohim Labo vēsti tā, lai tautu pienesums kļūst vērā ņemams, darīts nošķirts caur Nošķirto Garu.
17 Tāpēc man ir iemesls būt pagodinātam Mesijas Ješua יהושעlietās, kas attiecas uz Elohim.
18 Jo es neuzskatīšu [par svarīgu] runāt par kādu citu lietu, izņemot, ko Mesija ir darījis caur mani Vārdos vai darbos, lai darītu tautas paklausīgas,
19 zīmju un brīnumu spēkā, Elohim Gara spēkā tā, lai no Yerushalayim un apkārt līdz pat Illurikon es būtu pabeidzis Mesijas Labās vēsts sludināšanu.
20 Un tā, es biju izšķīries nest Labo vēsti tur, kur Mesija vēl nebija nosaukts Viņa VĀRDĀ, lai es neceltu uz kāda cita cilvēka liktā pamata,
21 lai notiktu, kā ir rakstīts: “Kam tas vēl nebija paziņots, tie redzēs, un tie, kas to līdz šim nebūs dzirdējuši, to sapratīs.”Yesh. (Jes.) 52:15
22 Lūk, kāpēc es tik bieži tiku apturēts nākt pie jums.
23 Bet tagad vairāk neatrazdams vietas šajās [pasaules] daļās un pēc daudziem gadiem aizvien vairāk ilgodamies nākt pie jums,
24 es nākšu pie jums, kad došos uz Spāniju. Es sagaidu jūs redzēt savā ceļojumā un ka jūs man ceļā palīdzēsiet, ja tikai es tikšu stiprināts jūsu sabiedrībā.
25 Bet tagad es dodos uz Yerushalayim kalpot nošķirtajiem.
26 Jo tiem no Makedonia un Achaia labpatika savākt kādu ziedojumu nabagajiem starp nošķirtajiem, kas dzīvo Yeruslayim.
27 Viņiem tā labpatika, un viņi ir to parādnieki. Jo ja tautas ir ņēmušas līdzdalību ar viņiem to garīgajās lietās, viņu pienākums arī ir kalpot tiem materiālās lietās.
28 Noslēdzis šo darbu un uzlicis savu zīmogu uz šī viņu augļa, es caur jums atgriezīšos Spānijā.
29 Es zinu, ka, kad nākšu pie jums, es ieradīšos Mesijas Labās vēsts svētību pilnumā.
30 Bet es piekodinu jums, brāļi, caur mūsu Kungu Ješua יהושעMesiju un caur Gara mīlestību iestāties kopā ar mani lūgšanās par mani Elohim priekšā,
31 lai es varētu tikt atbrīvots no tiem Yehudah, kas netic, un lai mana kalpošana Yerushalayim labā tiktu labi pieņemta no turienes nošķirtajiem,
32 un lai es [tālāk] pēc Elohim vēlēšanās varētu ar prieku doties pie jums un lai es kopīgi ar jums tiktu atspirdzināts.
33 Miera Elohim lai ir ar jums visiem. Amēn.

16
1 Es jums iesaku mūsu māsu Phoebe, kas ir draudzes kalpone Kenhrea,
2 lai jūs viņu pieņemtu Jahve יהוהcienīgi kā nošķirtie un palīdzētu viņai vienalga kādās lietās, kas viņai būs vajadzīgas no jums. Jo viņa ir bijusi liela palīdzība daudziem, ieskaitot mani.
3 Sveiciniet Priscilla un Aqulas, manus līdzstrādniekus Mesijā Ješua יהושע,
4 kas riskēja ar savu galvu manas dzīvības aizstāvībai, kuriem pateicos ne tikai es, bet arī visas tautu draudzes,
5 un arī draudzi, kas atrodas viņu namā. Sveiciniet manu mīļoto Epainetos, kas ir Mesijas pirmais auglis Achaia.
6 Sveiciniet Miryam, kas ļoti smagi strādāja mūsu labā.
7 Sveiciniet Andronikos un Junias, manus radiniekus un manus līdzcietumniekus, kas ir izcilības emissaries [apustuļu] starpā, kas atradās Mesijā pirms manis.
8 Sveiciniet Amplias, manu mīļoto Jahve יהוה.
9 Sveiciniet Urbanus, mūsu līdzstrādnieku Mesijā, un Stachus, manu mīļoto.
10 Sveiciniet Apelles, Mesijas atzīto. Sveiciniet tos, kas ir no Aristobulos.
11 Sveiciniet Herodion, manu radiniekus. Sveiciniet tos, kas ir no Narcissus, kas ir Jahve יהוה.
12 Sveiciniet Truphaina un Truphosa, kas strādā Jahve יהוה. Sveiciniet mīļoto Persis, kas ļoti smagi strādāja Jahve יהוה.
13 Sveiciniet Rufus, Jahve יהוהizredzēto, un viņa un manu māti.
14 Sveiciniet Asugritos, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes un brāļus, kas ir ar tiem.
15 Sveiciniet Philologos un Julia, Nereus un viņa māti, un Olumpas, un visus nošķirtos, kas ir ar tiem.
16 Sveiciniet viens otru ar nošķirtā skūpstu. Mesijas draudzes jūs sveicina.
17 Tagad es jūs aicinu, brāļi: vērojiet tos, kas izraisa šķelšanos un klupšanu, nostājoties pretī mācībai, ko jūs mācījāties,- novērsieties no tiem.
18 Jo tādi nekalpo mūsu Kungam Ješua יהושעMesijam, bet savam pašu vēderam un ar glumiem vārdiem un viltīgu runu pieviļ nevainīgo sirdis.
19 Patiesi, jūsu paklausība ir zināma visiem. Tāpēc es priecājos par jums, bet es ceru, ka jūs patiešām būsiet [pietiekoši] gudri, lai paliktu vienkāršībā un neliekuļoti stātos pretī ļaunumam.
20 Pavisam drīz miera Elohim satrieks sātanu zem jūsu kājām. Mūsu Kunga Ješua יהושעMesijas godības žēlastība lai ir ar jums. Amēn.
21 Mans līdzstrādnieks Timothy un mani radinieki Lucius, un Jason, un Sosipater jūs sveicina.
22 Es, Tertius, kas pierakstīja šo vēstuli, sveicinu jūs Jahve יהוה.
23 Jūs sveicina Gaios, visas draudzes un arī mans namatēvs. Jūs sveicina Ērastos, pilsētas mantu noliktavas uzraugs, un brālis Quartus.
24 Mūsu Kunga Ješua יהושעMesijas godības žēlastība lai ir ar jums. Amēn.
25 Viņam, kurš ir spējīgs nostiprināt jūs, lai jūs cienīgi pārstāvētu manu Labo vēsti un Ješua יהושעMesijas sludināšanu saskaņā ar tā noslēpuma atklāšanos, kas tika turēts neziņā kopš sendienām,
26 bet tagad ir ticis atklāts un caur pravietiskajiem Rakstiem kļuvis zināms visām tautām pēc mūžīgā Elohim pavēles, visiem paklausīgajiem ticībā,
27 Elohim, vienīgajam gudrajam, lai ir gods caur Ješua יהושעMesiju mūžīgi. Amēn.