Autorizācija

Veikala kategorijas

 

Kontakti

Latvija, Ķeguma novads, Rembates pagasts
Rembate, Dārza iela 1
tel.: 29430912

Grāmatas Veikals VVM.LV

symbol

VIŅA VĀRDS MANĪ kalpošana

Viņa Vārds Manī ir kristīgas kalpošanas veids uz SIA statūtu bāzes, pašreizējā laika posmā par pamatu liekot grāmatu un dažādu izdevumu publicēšanu latviešu valodā - ar mērķi celt lasītāju garīgumu un veicināt Svētā Gara vadītas atmodas iestāšanos mūsu zemē.

Mēs esam kristīgās atmodas izdevniecība, kas piedāvā plaša satura aktuālu informāciju un pārdomu materiālu par cilvēka garīgajai eksistencei svarīgām tēmām un mūžības jautājumiem. Iedziļinieties mūsu piedāvāto grāmatu un rakstu tematos un smeliet sev visvajadzīgāko!

Jūsu Miervaldis Zeltiņš, direktors,
Viņa Vārds Manī

on-line.lv

Mesiāniskie raksti

Galatiešiem

13.04.2001
Galatiešiem
Galatiyim

1
1 Sha’ul, emissary [apustulis]- ne no cilvēkiem, ne no kāda cilvēka, bet no Ješua יהושעMesijas un Elohim, Tēva, kas uzcēla Viņu no mirušajiem,
2 un visi brāļi, kas ir ar mani, draudzēm Galatia:
3 Godības žēlastība jums un miers no Elohim, Tēva, un mūsu Kunga Ješua יהושעMesijas,
4 kas atdeva sevi par mūsu grēkiem, lai mūs atsvabinātu un izceltu ārā no šī pašreizējā ļaunā laikmeta pēc mūsu Elohim, Tēva vēlēšanās,
5 kuram lai ir slava mūžīgi un mūžam. Amēn.
6 Es brīnos, ka jūs tik ātri aizgriežaties projām no Viņa, kas jūs aicināja Mesijas žēlastībā, un pietveraties citai “labajai vēstij,”
7 kas nav kāda cita, tikai ir kādi, kas jūs sajauc un grib sabojāt oriģinālo Mesijas Labo vēsti.
8 Tomēr, ja pat mēs vai kāds vēstnesis no debesīm atnes jums kādu “labo vēsti” blakus tai vēstij, ko mēs jums pasludinājām, lai viņš ir nolādēts.
9 Kā mēs esam teikuši agrāk un tagad, es to saku vēlreiz: ja kāds jums atnes “labo vēsti” papildus tai, ko jūs jau esat saņēmuši, lai viņš ir nolādēts.
10 Jo vai lai es tagad izpatīku cilvēkiem vai Elohim? Vai lai es meklēju izpatikt cilvēkiem? Jo ja es joprojām gribētu izpatikt cilvēkiem, es nebūtu Mesijas kalps.
11 Es jums lieku pie sirds, brāļi, ka Manis pasludinātā Labā vēsts nav ar mērķi izpatikt cilvēkiem.
12 Jo es nesaņēmu to no kāda cilvēka, ne arī man to iemācīja, bet tā nāca caur Ješua יהושעMesijas atklāsmi.
13 Jo jūs jau esat dzirdējuši no manas agrākās izturēšanās, kad biju Yehudaism, cik intensīvi es vajāju Elohim draudzi un to ienīdu.
14 Un es progresēju Yehudaism, sasniedzot lielākus panākumus kā daudzi citi manā vecumā manā ciltī, būdams daudz pārāks dedzībā aizstāvēt savu tēvu tradīcijas.
15 Bet kad Elohim, kurš atdalīja mani no mātes miesām un kuram caur savu žēlastību labpatika aicināt mani
16 atklāt man sevī Viņa Dēlu, lai es varētu nest Viņu, Labo vēsti, tautām, es tūlīt negriezos konsultēties pie miesas un asinīm,
17 nedz arī devos augšup uz Yerushalayim pie tiem, kas bija emissaries [apustuļi] pirms manis. Bet tā vietā es devos uz Arābiju un atgriezos atpakaļ Dammeseq.
18 Tad, pēc trim gadiem, es devos augšup uz Yerushalayim, lai mācītos no Kēpha, un paliku ar viņu piecpadsmit dienas.
19 Un es neredzeju nevienu no emisaries [apustuļiem], izņemot Ya’aqob, Kunga Meistara brāli.
20 Redziet, to, ko es jums rakstu, es rakstu, Elohim priekšā es nemeloju.
21 Un tad es devos Suria un Kilikia apgabalos.
22 Un es joprojām nebiju pazīstams Yehudah draudžu vidū, kas dzīvoja Mesijā,
23 bet viņas tikai dzirdēja, ka “Tas, kas agrāk mūs vajāja, tagad izplata ticības Labo vēsti, ko agrāk viņš apspieda.”
24 Tā viņi novērtēja, ka manī ir Elohim.

2
1 Tad, pēc četrpadsmit gadiem, es atkal devos augšup uz Yerushalayim ar Barnaba, paņēmis līdzi Titos, šos abus.
2 Un es devos augšā turp pēc atklāsmes saņemšanas un pasniedzu viņu priekšā to Labo vēsti, ko es sludināju tautu starpā, bet atsevišķi tiem, kas bija viņu vadītāji, lai es nebūtu pūlējies velti- agrāk un arī tagad.
3 Bet pat Titos, kas bija ar mani, lai arī bija grieķis, tika viņu spiests apgraizīties.
4 Bet kas attiecas uz viltus brāļiem, kas tīkoja iefiltrēties mūsu vidū, nākdami izspiegot mūsu brīvību, kas mums bija Mesijā Ješua יהושע, lai mūsu savažotu,-
5 tiem mēs nepakļāvāmies pat ne uz stundu tā, ka Labās vēsts patiesība paliek ar jums [nesagrozīta].
6 Bet kas attiecas uz pārējiem, vienalga, lai kas tie arī nebūtu bijuši,- man tas nav svarīgi,- Elohim ar viņiem nedalās- tie man nekādas saistības nav uzlikuši.
7 Bet no otras puses, kad viņi redzēja, ka man ir ticis uzticēts nest Labo vēsti neapgraizītajiem tāpat kā Kēpham apgraizītajiem-
8 jo Viņš, kas darbojās Kēphā, lai viņu darītu par emissary [apustuli] apgraizītajiem, arī darbojās manī priekš tautām.
9 Tātad, kad Ya’aqob, Kēpha un Yohanan, kas, kā man likās, bija par atbalstu, nāca izprast to žēlastību, kas bija dota man, viņi piešķīra man un Barnaba draudzes pilnvarojumu, lai mēs dodamies pie tautām, bet viņi pie apgraizītajiem
10 [pie viena nosacījuma]: tikai, lai mēs atcerētos nabagus, ko es pats biju dedzīgs darīt.
11 Un kad Kēpha bija atnācis uz Antioch, es atrāvos no viņa, jo viņam bija vaina.
12 Jo pirms kādi citi nāca no Ya’aqob, viņš ēda kopā ar tautām, bet, kad viņi atnāca, viņš sāka no tiem izvairīties un bailēs nošķīrās no tiem, kas bija apgraizīti.
13 Un pārējie Yehudim pievienojās viņam liekulībā tā, ka pat Barnaba caur viņu liekulību tika atšķirts.
14 Un kad es redzēju, ka viņi nestaigā taisnībā pēc Labās vēsts patiesības, es paziņoju Kēpham visu viņu priekšā: Visi jūs, būdami Yehudi, dzīvojat kā [pasaules] tautas un nevis kā Yehudim. Kāpēc tad tādā gadījumā jūs pavēlat tautām dzīvot kā Yehudim?
15 Mēs, Yehudim, esam grēcinieki pēc savas dabas un nevis no tautu [ierašām].
16 Tāpēc zinādami, ka cilvēks netiek atzīts taisns caur Torah darbiem, bet caur ticību Ješua יהושעMesijam, mēs esam ticējuši Mesijam Ješua יהושע, lai tiktu atzīti kā taisni caur ticību Mesijam un nevis no Torah darbiem, jo caur Torah darbiem nekāda miesa netiek pasludināta taisna.
17 Un ja tad, meklējot tikt atzīti par taisniem no Mesijas, mēs paši tiekam atrasti kā grēcinieki, vai tad Mesija ir grēka kalps? Nekādā ziņā!
18 Jo ja es uzceļu par jaunu to, ko es reiz apgāzu, es sevi padaru par pārkāpēju.
19 Jo caur Torah es nomiru Torah, lai tagad dzīvotu Elohim.
20 Līdz ar Mesiju es esmu pienaglots pie koka un vairāk nedzīvoju es, bet manī dzīvo Mesija. Un kad es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Elohim Dēlu, kurš mani mīlēja un sevi atdeva man.
21 Es neatlieku malā Elohim žēlastību, jo, ja taisnība nāktu caur Torah, tad Mesija ir veltīgi miris.

3
1 O, jūs, neaptēstie galatieši! Kas jūs ir nolicis zem lāsta nepakļauties patiesībai- kur jūsu acu priekšā Ješua יהושעMesija tika skaidri atainots kā pie koka piesistais?
2 Es vēlos zināt no jums vienīgi šo: Vai jūs saņēmāt Garu caur Torah darbiem vai caur ticības Vārda sadzirdēšanu?
3 Vai jūs patiešām esat tik neprātīgi? Vai, iesākuši garā, jūs tagad [skrējienu] nobeigsiet miesā?
4 Vai jūs tik daudz esat cietuši veltīgi- vai patiesi veltīgi?
5 Vai Viņš, kurš jums sniedz Garu un dara brīnumus jūsu vidū, dara to caur Torah darbiem vai caur jūsu ticības Vārda sadzirdēšanu?
6 Pat Abraham “ticēja Elohim, un tas viņam tika pieskaitīts par taisnību.”Ber. (1.Moz.) 15:6
7 Jūs labi ziniet, ka tie, kas ir no ticības, ir Abraham dēli.
8 Un Raksti, iepriekšparedzēdami, ka Elohim pasludinās tautas kā taisnotas ticībā, paziņoja Labo vēsti Abraham, un proti: “Tevī tiks svētītas visas tautas,”Ber. (1.Moz.) 12:3
9 tā, ka tie, kas ir no ticības, ir svētīti līdz ar ticīgo Abraham.
10 Jo cik daudzi no Torah darbiem atrodas zem lāsta, jo ir rakstīts: “Nolādēts ir katrs, kas netur un nedara to, kas ir rakstīts Torah grāmatā.”Deb. (5.Moz.) 27:26
11 Un tas, ka neviens Elohim priekšā netiek pasludināts taisns caur Torah, ir skaidrs, jo “taisnais dzīvos no ticības.”Hab.2:4
12 Torah nav sakara ar ticību; tikai tas “cilvēks, kas [tās baušļus] īsteno, no tiem iegūs dzīvību.”Way. (3.Moz.) 18:5
13 Mesija mūs atpirka no Torah lāsta, pats kļūdams par lāstu priekš mums- jo ir rakstīts: “Nolādēts ir katrs, kas karājas pie koka,”Deb. (5.Moz.) 21:23
14 lai varētu atbrīvoties Abraham svētības un tās nonāktu pār tautām Mesijā Ješua יהושעun tās saņemtu Gara apsolījumu caur ticību.
15 Brāļi, kā cilvēks es saku lūk, ko: katrs līgums, lai gan tas ir noslēgts cilvēku starpā, ja tas ir apstiprināts, neviens to neatceļ vai tam ko pievieno.
16 Bet derības apsolījums tika izteikts Abraham un viņa sēklai. Tas nesaka: “...un viņa sēklām” kā par daudzām, bet tikai par vienu: “...un tavai sēklai,”Ber. (1.Moz.) 12:7 kas ir Mesija.
17 Tagad es teikšu: Torah, kas nāca pēc četri simti trīsdesmit trīs gadiem, neatceļ to derību, ko iepriekš apstiprināja Elohim Mesijā; tas pats attiecas uz apsolījumu.
18 Jo ja mantojums ir dots caur Torah, tas vairs netiek dots caur apsolījumu, bet Elohim to deva Abraham caur apsolījumu.
19 Kāpēc tad vēl šī Torah? Tā tika pievienota klāt pārkāpumu dēļ, līdz nāks sēkla, kam šis apsolījums tika dots. Un tas tika tā nozīmēts caur vēstnešiem, pielietojot starpnieka roku.
20 Starpnieks ir kas vairāk nekā viens Elohim; Elohim ir viens.
21 Vai tad Torah nav nostājusies pret Elohim apsolījumiem? Nekādā ziņā! Jo ja Torah būtu spējīga padarīt dzīvu, patiesi, tad taisnība būtu dota caur Torah.
22 Bet Raksti visu cilvēci ir saslēguši grēkā, lai apsolījums caur ticību Ješua יהושעMesijam varētu tikt dots tiem, kas tic.
23 Bet pirms atnāca ticība, mēs tikām vadīti atrasties zem Torah, aizslēgti ticībai, kam bija drīzumā jāatklājas.
24 Tāpēc Torah kļuva mūsu audzinātāja līdz Mesijam, lai mēs tiktu atzīti par pieņemtiem, ejot tālāk pa ticības ceļu.
25 Kad atnāk ticība, mēs vairāk neesam zem audzinātājas [aizgādniecības].
26 Jo jūs visi esat Elohim dēli caur ticību Mesijam Ješua יהושע.
27 Jo jūs visi, kas esat pagremdēti Mesijā, esat ietērpti Mesijā.
28 Tur nav ne Yehudi nedz grieķa, tur nav ne verga nedz brīvā, tur nav vīrieša vai sievietes, jo jūs visi esat viens Mesijā Ješua יהושע.
29 Un ja jūs esat dzimuši no Mesijas, jūs esat Abraham sēkla un mantinieki pēc apsolījuma.

4
1 Es jums saku: kamēr mantinieks ir vēl bērns, viņš daudz neatšķiras no verga, lai gan ir visas bagātības kungs,
2 bet viņš atrodas aukļu un aprūpētāju aizbildniecībā līdz laikam, kas ir Tēva iepriekšnozīmēts.
3 Tā arī mēs: kad bijām bērni, mēs atradāmies pasaules elementu kalpībā, būdami pēc dabas paverdzināti.
4 Bet kad atnāca laika noslēgums, Elohim sūtīja savu Dēlu, dzimušu no sievietes, dzimušu zem Torah,
5 lai atpirktu tos, kas atradās zem Torah, lai tie saņemtu adopciju kā dēli.
6 Un tāpēc, ka jūs esat dēli, Elohim ir sūtījis sava Dēla Garu jūsu sirdīs, kas sauc: “Abba, Tēvs!”
7 Tāpēc tu vairāk neesi kalps, bet dēls, un, ja dēls, tad arī Elohim mantinieks caur Mesiju.
8 Senāk jūs, patiešām nepazīdami Elohim, kalpojāt tiem, kas pēc dabas nav varenie.
9 Bet tagad pēc tam, kad jūs pazīstat Elohim vai drīzāk, kad Elohim pazīst jūs, kāpēc jūs atkal griežaties pie vājajām un nabadzīgajām pasaules lietām un [racionālajiem] elementiem, pie kurām pietvērušies, jūs tiecaties no jauna tikt paverdzināti?
10 Jūs godājat [un ievērojat] dienas un mēnešus, un gadalaikus, un gadus.
11 Es bīstos par jums, lai tikai es nebūtu jūsu labā strādājis veltīgi.
12 Brāļi, es jūs lūdzu kļūt tādiem pašiem kā es, jo es esmu tāds pats kā jūs. Jūs man neko ļaunu neesat darījuši.
13 Bet jūs zināt to, ka reiz es caur miesas vājumu atnesu jums Labo vēsti.
14 Un manus pārbaudījumus, kas man bija miesā, jūs nenoniecinājāt un mani neatmetāt, bet pieņēmāt mani kā Elohim vēstnesi, [pat] kā Mesiju Ješua יהושע.
15 Kāda tad bija jūsu jauniegūtā svētība? Es jums liecinu, ka, ja tas būtu iespējams, jūs būtu savas acis izrāvuši un devuši tās man.
16 Tātad vai es esmu kļuvis jūsu ienaidnieks, runādams jums patiesību?
17 Ne no laba nolūka viņi ir aizdegušies pret jums, jo viņi grib jūs atšķirt un izslēgt [no sava vidus], lai tad jūs dedzīgi tvertos pie tiem.
18 Ir labi vienmēr būt dedzīgam uz labu un ne tikai tad, kad es esmu pie jums.
19 Mani bērniņi, es par jums atkal no jauna izjūtu dzemdību sāpes, līdz Mesija būs izveidojies jūsos,-
20 tagad man gribas būt pie jums un izmainīt savu balsi [uz skarbāku toni], jo man ir kādas attiecības ar jums.
21 Sakiet man, jūs, kas cerat palikt zem Torah, vai jūs [patiešām] nedzirdiet Torah?
22 Jo ir rakstīts, ka Abraham bija divi dēli: viens no kalpones, otrs no brīvas sievietes.
23 Bet tas, kas bija no kalpones, bija dzimis pēc miesas, un kas no brīvas sievietes, caur apsolījumu.
24 Tas ir alegoriski, jo šīs ir divas derības: viena no Sinai kalna, kas atnes verdzību, kas ir Haģar,
25 jo šī Haģar ir Sinai kalns Arābijā un attiecas uz tagadējo Yerushalayim [kārtību], un tā ir verdzība viņas bērniem.
26 Bet augšējā Yerushalayim ir brīva, kas ir visu mūsu māte.
27 Jo ir rakstīts: “Priecājies, tu, neauglīgā, tu, kas nevari dzemdēt! Izlauzies priekšā un sauc, tu, kam nav dzemdību sāpes! Jo neauglīgajai ir daudz vairāk bērnu nekā tai, kam ir vīrs.”Yesh. (Jes.) 54:1
28 Mēs, brāļi, kā Yitshaq esam apsolījuma bērni.
29 Bet kā toreiz tas, kas bija dzimis pēc miesas, vajāja to, kas dzimis pēc Gara, tā arī tagad.
30 Bet ko Raksti saka? “Padzen kalponi un viņas dēlu, jo kalpones dēls nekādā ziņā nebūs mantinieks kopā ar brīvas sievietes dēlu.”Ber. (1.Moz.) 21:10
31 Tāpēc, brāļi, mēs neesam kalpones bērni, bet no brīvas sievietes.

5
1 Nostājieties droši brīvībā, ar ko Mesija mūs ir apveltījis, un vairāk neļaujieties tikt notverti verdzības jūgā.
2 Redziet, es, Sha’ul, saku jums, ka, ja jūs tiekat apgraizīti, Mesija mums neko nedod.
3 Es liecinu vēlreiz katram cilvēkam, kas liekas apgraizīties, ka viņš kļūst parādnieks un viņam jāpilda visa Torah.
4 Jūs, kas vēlaties tikt taisnoti caur Torah, esat sevi atrāvuši no Mesijas, jūs esat atkrituši no žēlastības.
5 Jo mēs Garā caur ticību dedzīgi gaidām un sagaidām taisnības atklāšanos.
6 Jo Mesijā Ješua יהושעnav nekāda spēka ne apgraizīšanai, ne neapgraizīšanai, bet ticībai, kas darbojas mīlestībā.
7 Jūs labi iesākāt skrējienu: kas jūs atturēja no paklausīšanas patiesībai?
8 Šī jūsu atkrišana nenāk no Viņa, kas jūs aicina.
9 Maz rauga saraudzē visu mīklu.
10 Es uzticos jums Kungā Meistarā, ka jūs nepiesavināsieties citas domas. Un tas, kas jūs sajauc, saņems sodu, lai kas tas arī nebūtu.
11 Bet kas attiecas uz mani, brāļi: ja es joprojām sludinātu apgraizīšanu, es netiktu vajāts. Tad kāpēc es tieku vajāts? Jo koka baļķis kā klupšanas akmens tiktu nolikts malā.
12 O, kaut tie, kas jūs sajauc, paši sevi atcirstu nost!
13 Jo jūs, brāļi, esat aicināti brīvībai, tikai nepielietojiet šo brīvību kā iespēju darboties miesā, bet mīlestībā kalpojiet vienam otram.
14 Jo visa Torah ir noslēgta un apkopota vienā Vārdā; un proti: “Tu mīlēsi savu tuvāko kā sevi pašu.”Way. (3.Moz.) 19:18
15 Un ja jūs kožaties un plēšaties, un aprijat cits citu, uzmanieties, ka jūs patiešām viens otru neaprijat!
16 Es saku: staigājiet Garā, un jūs neizpildīsiet miesas kārību [prasības].
17 Jo miesas kārības ir pret Garu, un Gars ir nostājies pret miesu. Un šie ir pretēji viens otram tā, ka jūs nedarāt to, ko jūs vēlaties darīt.
18 Bet ja jūs vada Gars, jūs neesat zem Torah.
19 Un miesas darbi ir labi zināmi, tie ir: laulības pārkāpšana, izvirtība, nešķīstība, nepieklājība,
20 elku kalpība, burvestības, ienaids, tenkas, greizsirdība, dusmas, savtīgas ambīcijas, ķildas, šķelšanās,
21 ienaids, slepkavības, piedzeršanās, izpriecas un tamlīdzīgi- par ko es jau iepriekš jūs brīdināju un kā jau es iepriekš sacīju, ka tie, kas praktizē tādas lietas kā šīs, neiemantos Elohim valstību.
22 Bet Gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labestība, uzticamība,
23 maigums, paškontrole. Pret šīm [lietām] Torah nedarbojas.
24 Un tie, kas ir no Mesijas, ir situši pie koka staba miesu ar visām tās kaislībām un iekārošanām.
25 Ja mēs dzīvojam Garā, tad arī staigāsim Garā.
26 Nekļūsim godkārīgi, izprovocējot viens otru šajās lietās, ienīzdami viens otru.

6
1 Brāļi, ja cilvēks ir pieķerts kādā pārkāpumā, jūs, kas esat garīgi, nostājieties pret tādu pazemības garā, lūkodamies uz sevi, lai arī jūs netiktu [ar šo lietu] pārbaudīti.
2 Nesiet viens otra nastas un tā īstenojiet Mesijas Torah.
3 Jo ja kāds domā, ka viņš kas ir, kad viņš nav nekas, viņš pieviļ pats sevi.
4 Bet lai katrs viens pārbauda savu paša darbu,- tad viņam būs jālielās vienīgi pie sevis, bet nevis kāda cita priekšā.
5 Jo katram ir jānes savu paša nastu.
6 Un lai tas, kas tiek apmācīts Vārdā, dalās visā, kas ir labs, ar to, kas viņu apmāca.
7 Lai neviens jūs nepieviļ un neaizved sāņus: Elohim neļaujas apsmieties, jo, ko cilvēks sēj, to viņš arī novāks.
8 Jo tas, kas sēj savai paša miesai, novāks no miesas iznīcību, bet tas, kas sēj Garā, no Gara arī novāks mūžīgo dzīvību.
9 Un nepazaudēsim sirdi, labu darīdami, jo kādreiz mēs arī novāksim, ja tikai nenogursim [un izturēsim līdz galam].
10 Tātad pie katras izdevības darīsim labu visiem, īpaši tiem, kas ir ar šo pašu ticības uzskatu!
11 Vai redziet, ar kādiem lieliem burtiem esmu uzrakstījis jums ar savu paša roku!
12 Daudzi vēlas izrādīties miesā: tie liek jums apgraizīties tikai tāpēc, lai paši varētu izvairīties no vajāšanām Mesijas ciešanu baļķa dēļ.
13 Jo tie, kas ir apgraizīti, patiesībā nemaz nevēlas ievērot Torah, bet visiem spēkiem tiecas panākt, lai arī jūs tiktu apgraizīti, lai viņi varētu pagodināties jūsu apgraizītās miesas [uzskatā].
14 Kas attiecas uz mani, lai tas tā nebūtu, ka man būtu jāpagodinās, izņemot par mūsu Kunga Ješua יהושעMesijas ciešanu koku, caur ko pasaule man ir piesista pie koka un es pasaulei.
15 Jo Mesijā Ješua יהושעne apgraizīšanai, ne neapgraizīšanai ir kāda teikšana, bet atjaunotajam radījumam.
16 Visiem, kas staigās saskaņā ar šo likumu: lai pār tiem ir miers un žēlsirdība, arī pār Yisra’ēl Elohim.
17 No šodienas lai neviens man nenodara liekas sāpes, jo savā ķermenī es nesu Kunga Ješua יהושעbrūces.
18 Mūsu Kunga Ješua יהושעMesijas žēlastība lai ir ar jūsu garu, brāļi. Amēn.