Autorizācija

Veikala kategorijas

 

Kontakti

Latvija, Ķeguma novads, Rembates pagasts
Rembate, Dārza iela 1
tel.: 29430912

Grāmatas Veikals VVM.LV

symbol

VIŅA VĀRDS MANĪ kalpošana

Viņa Vārds Manī ir kristīgas kalpošanas veids uz SIA statūtu bāzes, pašreizējā laika posmā par pamatu liekot grāmatu un dažādu izdevumu publicēšanu latviešu valodā - ar mērķi celt lasītāju garīgumu un veicināt Svētā Gara vadītas atmodas iestāšanos mūsu zemē.

Mēs esam kristīgās atmodas izdevniecība, kas piedāvā plaša satura aktuālu informāciju un pārdomu materiālu par cilvēka garīgajai eksistencei svarīgām tēmām un mūžības jautājumiem. Iedziļinieties mūsu piedāvāto grāmatu un rakstu tematos un smeliet sev visvajadzīgāko!

Jūsu Miervaldis Zeltiņš, direktors,
Viņa Vārds Manī

on-line.lv

Izdevniecība

Personas datu aizsardzības nostādnes

Informācija par privātpersonu datu aizsardzības prasību ievērošanu uzņēmumā un vietnē vvm.lv
10.11.2019

Paziņojums attiecībā uz personas datu apstrādi “Viņa Vārds Manī” SIA un struktūrvienībā – vietnē vvm.lv

Veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Es kā vienīgais juridiskais un faktiskais uzņēmuma pārstāvis kā kristietis Dieva priekšā pirmām kārtām un tad Jūsu kā klienta un Latvijas valsts priekšā, ievērojot valsts apstiprinātos uzņēmumu darbības labdarības principus, ar pilnām tiesībām apzinos, ka Jūsu kā klienta personas dati ir Jūsu vērtība, un apstrādāšu tos, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par manā rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

Apstiprinu, ka manis esošie privātie personas dati ir nosegti un nenonāk citu personu rīcībā, izņemot to iespējamo piekļuvi programmas izstrādātājam un uzturētājam SIA C4, kas ir sniedzis apstiprinājumu par datu konfidencialitāti.

Šajā paziņojumā tiek apstiprināts, ka es veicu savu klientu, kuru dati var nonākt manā rīcībā manis īstenotās darbības ietvaros, personas datu apstrādi un uzkrāšanu.

Pieņemu, ka pirms manas tīmekļa vietnes izmantošanas vai kļūstot par tās klientu, Jūs esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši tā noteikumus.

Šī paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par manis veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem. Informēju, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.

Apstrādāju Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem, leģitīmiem nolūkiem, tajā skaitā:

    a) Pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī līgumos noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai;
    b) Informācijas precizēšanai neskaidrību gadījumos..

Šī nolūka ietvaros nereti rodas nepieciešamība Jūs identificēt, sazināties ar Jums. Šim nolūkam manā rīcībā saskaņā ar pasūtītāja identifikāciju nonāk sekojoši personas dati: klienta vārds, uzvārds, personas kods, adrese (pasta adrese), telefona numurs, e-pasta adrese.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir: 

 - līguma noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b punkts);
 - juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts);
 - mūsu leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt sniegto piekrišanu apstrādāt Jūsu personas datus, un es turpmāk Jūsu personas datus šim nolūkam vairs neapstrādāšu un izdzēsīšu man esošo Jūsu informāciju no visiem datu saglabāšanas un pielietošanas objektiem.

Piekrišanu var atsaukt rakstot uz mājas lapā minēto juridisko un faktisko uzņēmuma adresi vai uz e-pastu: miervaldiszeltins@inbox.lv; vai pa telefonu 29430912.

Diemžēl piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādi, kura veiktas laikā, kad Jūsu piekrišana bija spēkā.

Jūsu Miervaldis Zeltiņš, “Viņa Vārds Manī”SIA un kalpošanas vadītājs