Autorizācija

Veikala kategorijas

 

Kontakti

Latvija, Ķeguma novads, Rembates pagasts
Rembate, Dārza iela 1
tel.: 29430912

Grāmatas Veikals VVM.LV

symbol

VIŅA VĀRDS MANĪ kalpošana

Viņa Vārds Manī ir kristīgas kalpošanas veids uz SIA statūtu bāzes, pašreizējā laika posmā par pamatu liekot grāmatu un dažādu izdevumu publicēšanu latviešu valodā - ar mērķi celt lasītāju garīgumu un veicināt Svētā Gara vadītas atmodas iestāšanos mūsu zemē.

Mēs esam kristīgās atmodas izdevniecība, kas piedāvā plaša satura aktuālu informāciju un pārdomu materiālu par cilvēka garīgajai eksistencei svarīgām tēmām un mūžības jautājumiem. Iedziļinieties mūsu piedāvāto grāmatu un rakstu tematos un smeliet sev visvajadzīgāko!

Jūsu Miervaldis Zeltiņš, direktors,
Viņa Vārds Manī

on-line.lv

Ticīga dzīve

KRISTIETIS: Tavas ticības stiprināšanai/ Džims Keisemens

"Tā tad ticība nāk no Vārda klausīšanās, un Vārda klausīšanās no Tā sludināšanas,” Romiešiem 10:17 - Kā mūsu piedošanu padarīt reālu dzīvē.
13.04.2009

  

Daudzi kristieši ir SLIMI, NABADZĪGI UN SAKAUTI tikpat kā visās viņu dzīves sfērās! Neskatoties uz to, ko tas Kungs Jēzus Kristus ir izdarījis viņu dēļ Golgātas krustā, kur Viņš sagādāja piedošanu VISAI CILVĒCEI. PIEDOŠANU no GRĒKA, NABADZĪBAS LĀSTA UN NĀVES!

Dieva Vārds atklāj to, ka jaunpiedzimušie kristieši ir jauni radījumi Kristū Jēzū (2. Korintiešiem 5:17), kam pieder mūžīgā dzīvība un kas ir paša Dieva dabā un līdzībā (1. Jāņa 5:10-13). Kā ticīgie viņi JAU IR ATBRĪVOTI no sātana spēka un iedēstīti Dieva valstībā (Kolosiešiem 1:12-14).

Ja tā ir patiesība, kāpēc tad tik daudz kristiešos tas nav redzams, viņi nerīkojas vai nerunā, izejot no tā, ka jau atrodas Dieva valstībā? Tas ir tāpēc, ka piedošanas fakts viņu dzīvēs vēl nav kļuvis par realitāti.

JAUNAJĀ DZĪVĒ MŪS VADA MŪSU IZTEIKTIE VĀRDI

GARĪGAIS likums, ko tikai niecīga daļa ļaužu atklāj, ir tas, ka mūsu MŪS VADA MŪSU APLIECINĀŠANAS VĀRDI! Tu nekad nespēsi pacelties augstāk par savu apliecināšanas pamatu- tavi vārdi liecinās, vai esi izglābts vai neizglābts. Marka ev.11:23 Jēzus mums saka, ka mēs varam iegūt visu, ko vien mēs lūgsim, ja vien nešaubīsimies savā sirdī (garā), bet gan ticēsim savā sirdī (garā) un apliecināsim to ar savu muti. Viņš NESACĪJA ticēt savā PRĀTĀ un apliecināt ar savu MUTI. VIŅŠ SACĪJA: “Ticiet savā SIRDĪ (garā) un aplieciniet ar savu MUTI!”

Tas ir tas iemesls, kāpēc tik daudz cilvēku ir baznīcas apmeklētāji, kāpēc tik daudziem no mums ir tik daudz prāta zināšanu par Bībeli, bet kas beigās savas dzīves noslēdz kā pazuduši un nonāk elles tumsībā. Tas ir tāpēc, ka viņi nav paklausījuši Dieva Vārdam attiecībā uz pestīšanu, kā tas aprakstīts Romiešiem 10:9-10: “Jo ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā SIRDĪ (nevis prātā) TICĒSI (nešaubīsies), ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts. Jo ar SIRDS (nevis prāta) ticību panākama taisnība un ar MUTES liecību- pestīšana."

TAVA APLIECINĀŠANA DARBOJAS VISOS GADĪJUMOS

Apliecināšanas likums darbojas ne tikai mūsu pestīšanas labā, bet arī dēļ visa kā mūsu dzīvē- LABĀ vai SLIKTĀ. Marka ev.11:23 Jēzus saka: "…un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks." Piemēram, daudziem cilvēkiem ir lielāka ticība sātanam nekā Dievam. Viņi tic ar visu savu sirdi un saka ar savu muti: "Es vienmēr dabūju gripu, kad tā sāk plosīties mūsu pilsētā." Un tāpēc, ka viņi tam tic un to apliecina, tie saslimst ar gripu. Tā vietā, lai viņi savā sirdī ticētu un ar savu muti apliecinātu: "Jēzus ir ņēmis uz Sevis manas vājības un nesa manas slimības saskaņā ar Mateja 8:17, tāpēc es aizliedzu ikvienai slimībai ienākt manā miesā!"

Redziet, Salamana pamācības 6:2 mums saka, ka mūsu mutes vārdi mūs sasaista. Apliecini slimību un nabadzību, un tev tā būs! IZVĒLE PIEDER TEV!

ATTĪSTI SAVU TICĪBU DIEVA VĀRDAM

Apliecināšana vai liecība ir ticības dzīves svarīga sastāvdaļa. Ja tu vēlies attīstīt stipru ticību- tad nepārtraukti apliecini, ko tas Kungs ir tevis labā darījis un ko Dieva Vārds saka par tevi. Jo vairāk tu runāsi par Viņu, jo reālāks Jēzus kļūs priekš tevis. Jo mazāk tu runāsi par Jēzu, jo mazāk reāls Viņš tev būs!

Apliecini, ko Dieva Vārds saka par tevi un tavu patreizējo situāciju, pat, ja tu tam patreiz nemaz netici. Dari to tāpēc, ka “ticība nāk no Vārda klausīšanās, un Vārda sludināšana- no Kristus pavēles” (Romiešiem 10:17, pareizs tulkojums). Apliecini Vārdu iespējami bieži, un agrāk vai vēlāk, tev klausoties caur savām lūpām izteikto vārdu, tavā sirdī ienāks ticība.

Un tu saņemsi to, kam savā sirdī ticēsi un ko apliecināsi ar savu muti (Marka 11:23).

APLIECINĀJUMS, IZTEIKTS CAUR TICĪBU, RADA IZMAIŅAS

Redzi, apliecinājums, izteikts ticībā, rada izmaiņas. Dievs ir norūpējies vienīgi par vienu lietu- lai viss, kas tev ir, būtu "Kristū,"- un tas tev notiks. Viņš to tev ir sagatavojis. Visi Bībeles apsolījumi mums pieder īstenībā.

Bībele ir patiess dokuments, kas apstiprināts ar Jēzus asinīm. Taču mūsu ticība un apliecība ir tās, kas to padara mums par realitāti. Dievs vēlas, lai mēs priecātos un pazītu to realitāti, ko Dievs ir mums nodrošinājis - un Viņš jau mums ir Savā Vārdā sacījis, kā to panākt.

Tāpēc ej cauri Rakstiem, īpaši Jaunajai Derībai, un atrodi visus tos pantus, kuros rakstīts "Kristū," "Viņā," “Jēzū,” u.t.t. un sāc tos pielietot personīgi un apliecināt ar savu muti. Sāc teikt: "Tas ir mans, šeit ir sacīts, kas es esmu Kristū, lūk, tas ir tieši tas, kas man pieder Kristū, to es varu darīt caur Kristu." Tad tava piedošana Kristū Jēzū tev kļūs realitāte.

Tā jau ir īsta un reāla garīgajā līmenī. Bet mēs vēlamies, lai tā kļūst reāla arī šajā fiziskajā līmenī, kurā mēs dzīvojam savā miesā. Man nebūs vajadzīga fiziskā dziedināšana, kad es būšu nonācis debesīs, man tā ir vajadzīga patreiz. Man nebūs vajadzīga nauda, kad es nonākšu debesīs, man tā ir vajadzīga patreiz. Man nebūs vajadzīga atbrīvošana no sātana važām debesīs, man tā ir vajadzīga šajā laikā šeit virs zemes, kur es dzīvoju šodien!

IESĀC TAGAD - APLIECINI IKDIENAS

Dari savu piedošanu par realitāti, iesāc personīgi piemērot Dieva Vārdu, apliecini to ikdienas ar savu muti, tici tam savā sirdī (nevis prātā) un iesāc darboties, saskaņā ar to, ka Dieva Vārds ir patiesība.

DARI TO; UN TU SĀKSI STAIGĀT UZVARĀ!

KAS ES ESMU KRISTŪ (APLIECINI IKDIENAS)

Es esmu jauns radījums Kristū Jēzū. Mans gars ir radīts pēc Dieva izskata un līdzības. 2. Korintiešiem 5:17

Esmu pilnīgs Kristū Jēzū. Kolosiešiem 2:9-10

Esmu taisnots Kristū Jēzū. Man ir pareizs stāvoklis ar Dievu, it kā es nekad savā dzīvē nebūtu darījis neko sliktu. 2. Korintiešiem 5:21

Esmu atpirkts no bauslības lāsta (nabadzības, slimību un garīgās nāves). Galatiešiem 3:13 un 5. Mozus 28

Esmu Dieva bērns un savienots ar Kristu. Romiešiem 8:16-17

KUR IR MANA VIETA CAUR KRISTU (APLIECINI IKDIENAS)

Esmu atņemts sātana valstībai un tagad esmu Dieva valstībā. Kolosiešiem 1:13-14

Esmu Kristus Miesas daļa un sātanam nav nekāda iespaida uz mani. 1. Korintiešiem 12:14-27, Lūkas 9:1 un Lūkas 10:9

Esmu nosēdināts debesīs kopā ar Kristu Jēzu, tālu pāri visiem tumsības spēkiem; un visas lietas atrodas zem manām kājām. Efeziešiem 1:20-23 un Efeziešiem 4:6

KAS MAN PIEDER KRISTŪ (APLIECINI IKDIENAS)

Caur Jēzu Kristu man pieder visas garīgās svētības debesīs. Efeziešiem 1:3

Mans Debesu Tēvs nodrošina visas manas vajadzības ikvienā dzīves sfērā saskaņā ar Viņa godības pilno bagātību Jēzū Kristū. Filipiešiem 4:19

Man nav ne par ko jābēdājas, jo Dievs ir man pavēlējis visas manas rūpes mest uz Viņu. 1. Pētera 5:7

KO ES VARU DARĪT KRISTŪ (APLIECINI IKDIENAS)

Svētā Gara spēkā es esmu Jēzus liecinieks. Apustuļu darbi 1:8

Es varu stāstīt citiem par Jēzu Kristu. Mateja 28:18-20

Kā ticīgais un Jēzus Kristus vārdā es izdzenu velnus, es runāju jaunām mēlēm, un, kad es uzlieku savas rokas uz slimajiem, tie kļūst dziedināti. Marka 16:17-18

Es visu spēju caur Kristum, kas mani dara stipru. Filipiešiem 4:13

MIERAM UN SPĒKAM (APLIECINI IKDIENAS)

Tā Kungs prieks ir mans stiprums. Nehemijas 8:10

Tas Kungs ir manas dzīves stiprums. Psalms 27:1

Lielāks ir Tas, kas ir manī nekā tas, kas ir pasaulē. 1. Jāņa 4:4

Es neļaušu Vārdam izslīdēt no mana redzeloka, jo tas ir mana dzīvība un mana veselība. Salamana pamācības 4:21-22

Es neļaušu nevienam nekrietnam vārdam nākt ārā no manas mutes, kā vienīgi krietnām runām, kas ceļ draudzi un nes svētību klausītājiem. Efeziešiem 4:29

Es atsakos dot vietu velnam. Efeziešiem 4:27

Es apliecinu savu patiesīgumu mīlestībā un visās lietās pieaugu Viņā. Efeziešiem 4:15

Nevienam cilvēkam neizdosies mani izraut no Viņa rokas. Jo man ir mūžīgā dzīvība. Jāņa 10:28

Es ļauju, lai Dieva miers valdītu manā sirdī. Es atsakos par kaut ko bēdāties. Kolosiešiem 3:15 un 1. Pētera 5:7

To, ko es aizliegšu šeit Dievs tāpat aizliegs un tam, ko es atļaušu, arī Dievs atļaus notikties šeit virs zemes. Mateja 16:19

Es esmu ticīgais, un šīs zīmes man seko. Es runāju jaunām mēlēm, man pieder vara pār velnu, es uzlieku rokas uz slimajiem, un tie tiek dziedināti. Marka 16:17-18

Esmu pilnīgs Viņā, kas ir Galva visām varām un spēkiem. Kolosiešiem 2:10

FINANSIĀLAJĀM UN MATERIĀLAJĀM VAJADZĪBĀM (APLIECINI IKDIENAS)

Kristus mani ir atpircis no bauslības lāsta (nabadzības, slimību un nāves lāsta).Galatiešiem 3:13 un 5. Mozus 28

Nabadzības vietā Viņš man ir dāvājis bagātību, slimības vietā Viņš man ir dāvājis veselību un nāves vietā Viņš man ir dāvājis mūžīgo dzīvi. 2. Korintiešiem 8:9 un Jāņa 10:10

Es meklēju savu prieku savā Kungā un Viņš man dod, pēc kā mana sirds ilgojas. Psalms 37:4

Es esmu devis, un man tiek dots pilns, saspaidītu, sakratītu un pāri pārim ejošs mērs manā klēpī. Lūkas 6:38

Es esmu maksājis savu desmito tiesu un savus ziedojumus, un Dievs ir atvēris debesu logus un licis svētībai pa tiem pārpilnībā nolīt pār mani. Maleahija 3:10

Man arvien ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem, jo mans Dievs man ir devis bagātīgi visādu žēlastību. 2. Korintiešiem 9:8

Man nav trūkuma, jo mans Dievs apmierina katru manu vajadzību katrā manas dzīves sfērā pēc savas godības pilnās bagātības Kristū Jēzū. Filipiešiem 4:19

Tas Kungs ir mans Gans, MAN NETRŪKST NENIEKA. Psalms 23:1

VADĪBAI UN GUDRĪBAI (APLIECINI IKDIENAS)

Patiesības Gars mīt manī un māca man visas lietas. Viņš mani vada visā patiesībā. Man ir pilnīgas zināšanas par katru apstākli un iespējām, ar kurām man jāsaduras savā dzīves ceļā. Jāņa 14:26 un Jāņa 16:13

Es paļaujos uz to Kungu no visas savas sirds un nepaļaujos uz savu prāta gudrību. Salamana pamācības 3:5

Es domāju par to Kungu visos savos ceļos un Viņš dara līdzenas manas tekas. Salamana pamācības 3:6

Tavs Vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem. Psalms 119:105

Es ļauju, lai Kristus vārds bagātīgi mīt manī visā gudrībā. Kolosiešiem 3:16

Es sekoju labajam Ganam, jo es pazīstu Viņa balsi, bet es nesekošu svešiniekam. Jāņa 10:3-4

Es netopu līdzīgs šai pasaulei, bet esmu pārvērties, atjaunodamies savā garā un pareizi saprotu, kas ir Dieva griba. Romiešiem 12:2

JA TU BĒDĀJIES UN TEVI NOMĀC BAILES (APLIECINI IKDIENAS)

Es esmu Kristus miesa un sātanam nav spēka pār mani. 1. Korintiešiem 12:14-27

Lielāks ir Tas, kas manī, nekā tas, kas ir pasaulē. 1. Jāņa 4:4

Es nebīšos ļauna, jo Tu, Kungs, esi ar mani. Tavs Vārds un Tavs Gars mani nomierina. Psalms 23:4

Esmu tālu no nospiestības, un bailes nevar nākt manā tuvumā. Jesajas 54:14

Neviens ierocis, kas vērsts pret mani, nespēs mani pieveikt, jo mana taisnība nāk no tā Kunga. Jesajas 54:17

Viss, ko es daru, man labi izdosies, jo es esmu koks, stādīts pie ūdens upēm. Psalms 1:3

Kungs, Tu mani esi atbrīvojis no šīs tagadējās ļaunās pasaules, jo tā ir bijusi Dieva griba. Galatiešiem 1:4

Nekāds ļaunums man nenotiks, nedz kāda nediena tuvosies manai teltij. Psalms 91:10

Jo Tu esi sūtījis Savus eņģeļus mani pasargāt visos manos ceļos. Psalms 91:11

Uz mana ceļa ir dzīvība un tur nav nāves. Salamana pamācības 12:28

Es esmu Dieva Vārda īstenotājs un esmu svētīts savā darbībā. Jēkaba 1:25

Es satveru ticības vairogu un apturu visu, ko ienaidnieks noliek manā priekšā. Efeziešiem 6:16

Kristus mani ir atpircis no bauslības lāsta. Es aizliedzu jebkādai slimībai vai nabadzībai nākt pār mani. Galatiešiem 3:13 un 5. Mozus 28

Es uzvaru ar Kristus asinīm un savas liecības vārdu. Atklāsme 12:11

Esmu padevies Dievam, un velns bēg no manis, jo es stājos viņam pretī Jēzus vārdā. Jēkaba 4:7

Dieva Vārds stāv nelokāmi debesīs uz mūžīgiem laikiem un ir manā sirdī. Psalms 119:89

Manī ir liels miers, jo es esmu Dieva bērns un tas Kungs mani ir mācījis. Jesajas 54:14


Jim Kaseman Ministries, P.O. Box 701888, Tulsa, OK 74170-1888

Latviešu izdevums: "Viņa Vārds Manī"

Tulkojums: Miervaldis Zeltiņš