Autorizācija

Veikala kategorijas

 

Kontakti

Latvija, Ķeguma novads, Rembates pagasts
Rembate, Dārza iela 1
tel.: 29430912

Grāmatas Veikals VVM.LV

symbol

VIŅA VĀRDS MANĪ kalpošana

Viņa Vārds Manī ir kristīgas kalpošanas veids uz SIA statūtu bāzes, pašreizējā laika posmā par pamatu liekot grāmatu un dažādu izdevumu publicēšanu latviešu valodā - ar mērķi celt lasītāju garīgumu un veicināt Svētā Gara vadītas atmodas iestāšanos mūsu zemē.

Mēs esam kristīgās atmodas izdevniecība, kas piedāvā plaša satura aktuālu informāciju un pārdomu materiālu par cilvēka garīgajai eksistencei svarīgām tēmām un mūžības jautājumiem. Iedziļinieties mūsu piedāvāto grāmatu un rakstu tematos un smeliet sev visvajadzīgāko!

Jūsu Miervaldis Zeltiņš, direktors,
Viņa Vārds Manī

on-line.lv

Ticīga dzīve

Kā dzīvot un staigāt uzvarā!

Ļoti svētīgi padomi savas dziedināšanas un atbrīvošanas saglabāšanai, ko izstrādājusi draudze "Kristus Pasaulei" un kas ik mēnesi sekmīgi darbojas pie cilvēku sirdīm draudzes Atbrīvošanas un dziedināšanas sesijā "Encounter"- Sadursme ar Dievu
09.09.2010

­­UZVAROŠA DZĪVE

Atbildība par savas dziedinašanas nn atbrīvošanas saglabāšanu gulstas uz katra no mums. Mums pastāvīgi jāpatur sava miesa piesista krustā, bet ,,vecais cilvēks" mirušā stāvoklī.

Sātans neliks jūs mierā un darīs visu, kas viņa spēkos, lai atkal atjaunotu savu kontroli pār jums. Jēzus brīdinaja, ka dēmons, kas izgājis no cilvēka, mēģinās ienākt atpakaļ. (Jāņa 12:43-45) Dziedinātajam cilvēkam Jēzus sacīja: ej un negrēko vairs, lai tev nenotiek kas ļaunāks. (Jāņa 5:14)

Mēs zinām, ka ikviens, kas no Dieva dzimis, negrēko; bet tas, kas no Dieva dzimis, pasargā sevi un ļaunais neaizskar viņu. (l.Jāņa 5:18)

Turpmāk sekojošie soļi palīdzēs jums nostiprināt un saglabāt uzvaru.

1. Iztīri savu namu!

a) Diski, kasetes, video: sātanisku grupu mūzika. Depresīva un agresīva mūzika.

Filmas par vardarbību, šausmu filmas, pornogrāfija un tamlīdzīgas.

b) Gleznas ar vardarbības, izvirtības ainām, negatīvu enerģētiku.

Suvenīri, dievu tēli un statujas, elki, mājas gari, amuleti, drošību garantējoši priekšmeti (mākslas darbi) u. tml.

«Bērniņi, sargieties no elkiem...» (1.Jāņa 5:21)

c) Apģērbs ar nepiedienīgām ilustrācijām un uzrakstiem. Apģērbs, kurā tu esi vairāk izģērbts kā apģērbts, ir nepiedienīgs svētajam.

«...lai izturas (ģērbjas) kā svētām pieklājas...» (Titam 2:3)

«...Tāpat arī sievas pieklājīgā uzvedībā (apģērbā), kaunīgi un savaldīgi...» (1. Timotejam 2:9)

2. Atstāj sliktu sabiedrību!

«Nepievilieties. Ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus.» (1.Kor. 15:33)

Atstāt - tas nenozīmē nekontaktēties vispār, bet gan, piemēram, nepiedalīties cilvēku nosodīšanā, baumu izplatīšanā un tml. Tas nozīmē, ka mums nopietni jāizvēlas, ar ko kopā pavadīt savu laiku. Mēs varam dzīvot starp neticīgajiem, bet mums nav jābūt vienotiem ar viņiem. Ir jābūt starpībai starp mūsu un viņu dzīves veidu. legūsti sev draugus, kas ir tajā pašā garā, un tādus, kas palīdzēs tev pieaugt Dievā. Noteikti esi sadraudzībā ar dzīviem kristiešiem.

«Lai visi ir viens, itin kā Tu, Tēvs, Manī un Es Tevī, lai arī viņi ir Mūsos, lai pasaule ticētu, ka Tu Mani esi sūtījis. Un to skaidrību, ko Tu Man esi devis, Es esmu devis viņiem, lai viņi ir viens, tāpat kā Mēs esam viens» (Jāņa 17:21-22)

Darbs, kas nenes godu Dievam: tāds darbs, kur jāzog, jāmelo, lai gūtu veiksmi; kur jāizplata cigaretes, narkotikas u.tml. Darbs, kas pastāvīgi jādara laikā, kad notiek dievkalpojums, ir jāatstāj.

Ja darba vietā sajūti kontroli, arī tāda vieta jāatstaj. Pakļaušanās vadītajam - tas ir normāli, bet kontrole, kas nospiež tevi kā personību un bremzē tavu garīgo izaugsmi, nav normāla - steigšus dodies prom no turienes. Ja tevi kolektīvā neciena un nepelnīti tur ne par ko - tev nav pamata tur palikt.

3. Draudze

Ja tu esi draudzē, kas nesludina pilnu Evaņģēliju, bet koncentrējas uz atlasītām Rakstu vietām un tajā neļauj darboties Svētajam Garam kā Viņš grib, bet tieši pretēji - piedēvē Svētā Gara darbību cilvēkiem vai velnam, ja tajā kaut kas savs tiek pielikts klāt Dieva Vārdam (lūgšanas, adresētas svētajiem, to pielūgšana), tad ej prom no tādas draudzes! Ja tu paliksi šādā draudzē, pēc kāda laika tu nonāksi viņu atkarībā.

Ja draudzē nav brīnumu un zīmju, kas aprakstīti Marka evaņģēlijā 16:17-18, tad ņem kājas pār pleciem un dodies prom no tās,- tā nav Jēzus Kristus Baznīca!

«Bet šis zīmes ticīgiem ies līdzi: Manā Vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās, tie ar rokām pacels čūskas, un, kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli.». (Marka 16:17-18)

4. Ikdienas lūgšana, Vārda lasīšana un gavēņi

Mateja evaņģēlijā 4:4 Jēzus sacīja, ka katram cilvēkam ir jādzīvo «no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes ».

Lai Bībele kļūst par tavu galda grāmatu un dienišķo maizi!

No visas sirds pieņemiet norādījumus, kas tika doti Jozua, kad viņam bija jādodas ieņemt apsolīto zemi:

«Lai tava mute nepamet šo bauslibas grāmatu, bet apdomā dienām un naktim, ka tu vari turēt un dant visu, kas tur ir rakstits, tad tavi ceļi tev labi izdosies un tad tev laimēsies.». (Joz. 1:8)

Lai jūsu lūgšanas būtu spēcīgas un veiksmīgas, tās nepieciešams pastiprināt ar gavēni un pazemošanos Dieva un cilvēku priekšā, īpaši gavēņa laikā.

«Un, kad jūs gavējat, tad neesiet saīguši kā liekuļi; jo tie dara savus vaigus nejaukus, lai rādītos ļaudīm kā gavētāji..» (Mat. 6:16)

Nelielieties ar saviem gavēņiem un pazemīgu cilvēka stāju. Esiet pazemīgi Dieva priekšā un dariet to slepenībā.

«...ka tu neradies ļaudīm kā gavētājs, bet savam Tēvam, kas redz slepenībā. Un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās.». (Mat. 6:18)

Nepārvērtiet gavēni par reliģiju, nepadariet to par savu elku!

«Tad nu es pamācu tevi vispirms turēt lūgšanas, pielūgšanas, aizlūgšanas, pateicības lūgšanas par visiem cilvēkiem.» (l.Timotejam 2:1)

«Esiet pastāvīgi lugšanās, esiet ar tām nomodā ar pateicību... » (Kol. 4:2)

Lūdziet skaļi, balsī, lai garu pasaule redz jūsu pozīciju un jūsu ticību. Mēs esam radīti pēc Dieva tēla un līdzības, un Viņam sākumā bija vārds. Tavai lūgšanai jāatbrīvojas garīgajā pasaulē. Ja nepieciešama izlaušanās, var arī kliegt.

«Pacel savu balsi ar spēku, Jeruzāleme, tu, labās vēsts nesēja, un nebīsties!» (Jes. 40:9)

«Mana sirds turas pie Tava vārda: "Meklējiet Manu vaigu!" Es meklēju, Kungs, Tavu vaigu.» (Psalmi 27:8)

5. Liecinieka dzīve

«Ir gāzts mūsu brāļu apsūdzētājs, kas tos apsūdzēja mūsu Dieva priekšā dienām un naktīm. Viņi to uzvarējuši ar Tā Jēra asinīm un ar savas liecības vārdu». (Atkl. 12:10-11)

«Jūs esat mūsu vēstule, rakstīta mūsu sirdīs, saprotama un lasāma visiem cilvēkiem. Ir skaidri redzams, ka esat Kristus vēstule, ko esam sastādījuši, rakstīta ne ar tinti, bet ar dzīvā Dieva Garu, ne uz akmens, bet uz sirds plāksnēm.» (2. Kor. 3:2-3)

6. Vienmēr dzīvo pozitīvas apliecības dzīvi

Lūdzu, nejauciet pozitīvu apliecību ar pozitīvu apliecināšanu. Neaplieciniet to, kā nav jūsu sirdī. Aplieciniet un izsakiet tikai to, ko jūs patiesi vēlaties. Un tikai tad, kad garā saņemsiet apstiprinājumu tam, ka jūs to saņemsiet.

Nekad neko neaplieciniet nepamatoti, iepriekš to nesaņemot savā garā.

Apliecinot to, kas nav jūsu sirdī un jūsu dzīvē, jūs mānāt pats sevi un citus cilvēkus.

Pārstājiet runāt un izsacīt negatīvo un slikto savā dzīvē un to cilvēku dzīvēs, kas ir ap jums.

­