Autorizācija

Veikala kategorijas

Kontakti

Latvija, Ķeguma novads, Rembates pagasts
Rembate, Dārza iela 1
tel.: 29430912

Grāmatas Veikals VVM.LV

symbol

VIŅA VĀRDS MANĪ kalpošana

Viņa Vārds Manī ir kristīgas kalpošanas veids uz SIA statūtu bāzes, pašreizējā laika posmā par pamatu liekot grāmatu un dažādu izdevumu publicēšanu latviešu valodā - ar mērķi celt lasītāju garīgumu un veicināt Svētā Gara vadītas atmodas iestāšanos mūsu zemē.

Mēs esam kristīgās atmodas izdevniecība, kas piedāvā plaša satura aktuālu informāciju un pārdomu materiālu par cilvēka garīgajai eksistencei svarīgām tēmām un mūžības jautājumiem. Iedziļinieties mūsu piedāvāto grāmatu un rakstu tematos un smeliet sev visvajadzīgāko!

Jūsu Miervaldis Zeltiņš, direktors,
Viņa Vārds Manī

on-line.lv

 

 
Jezebele - pavedinošā kara dieviete

Diemžēl, šī prece interneta veikalā šobrīd nav pieejama.

Jezebele - pavedinošā kara dieviete
Cena (eur):4.95 4.45
Autors:Jonass Klarks
Sērija:ATBRĪVOTS
Temats:Atbrīvošana, garīgā cīņa, kontrole, manipulācijas
Izdevniecība:Viņa Vārds Manī
Valoda:latviešu
Lpp. skaits:115
Formāts:14X20
Svars:125
Apraksts : Jezebele – pavedinošā kara dieviete Šī grāmata veltīta visiem tiem, kuri nevēlas samierināties ar Jezebeles garu. Es zinu tavus darbus, tavu mîlestîbu, tavu ticîbu un tavu kalpoðanu, un tavu pastâvîbu, un ka tavi pçdçjie darbi ir lielâki nekâ pirmie. Bet Man ir pret tevi tas, ka tu ïauj vaïu sievietei Jezabelei, kas saucas par pravieti, mâcît un pievilt Manus kalpus, piekopt netiklîbu un çst elku upurus. (Atklāsmes 2:19-20) ************ SATURS Ievads 1. nodaļa. Kas ir šī sieviete? Jezebele ir manipulâcijas meistare. Viòa izmanto glaimus, lai savaldzinâtu tavu dvçseli. Jezebele vçlas gût varu, ietekmi, labvçlîbu un autoritâti, kas dod viòai iespçju îstenot kontroli un ïaunus plânus. Vai varçtu bût, ka Jezebeles uzbrukuma mçríis esi tu? 2. nodaļa. Jezebeles pasaule Jezebele vçlas izolçt savus mâcekïus, lai kontrolçtu ðo cilvçku dzîves un padarîtu tos dvçseliski atkarîgus no viòas. Jezebele to panâk, òemot talkâ misticismu un viltus pravietojumus. 3. nodaļa. Jezebeles dievi Izpçtot Jezebeles dievus, varam atsegt maldu plîvuru un ieraudzît Jezebeles rakstura patieso bûtîbu. Iespçjams, ka tevi pârsteigs atklâjumi par ðiem senajiem dieviem un tas, kâ tie joprojâm darbojas mûsdienâs. 4. nodaļa. Jezebele un Lāodiķejas draudze Dziedinâðanas pravieða Viljama Brenhema balss jau 1933. gadâ paredzçja Jezebeles uzplaukumu. Patiesi, mûsu paaudze ir galvenais lielâko maldu uzbrukuma objekts, kâdus pasaule jelkad ir pieredzçjusi, un Lâodiíejas draudze bûs ðo maldu galvenais upuris. 5. nodaļa. Jezebeles nopietnie draudi Jezebeles garu motivç neremdinâmas slâpes pçc varas un kontroles. Konflikts ar Jezebeli sâkas ar draudiem un viòas ziòneða parâdîðanos. Savukârt konflikta gaitu nosaka mûsu reakcija. Jâatzîst, ka Jezebeles draudi ir nopietni. Tev ir izvçle - vai nu ïaut Jezebeles draudu vçstîm kontrolçt tavu dzîvi, vai arî noraidît viòas iebiedçðanas mçìinâjumus. 6. nodaļa. Ahabs – izaicinātājs Ahabam piemīt izaicinātāja gars. Viņš ir ķildīgs, strīdīgs, depresīvs un agresīvs pret Dieva praviešiem. Ahabs nav vājš, tomēr viņam piemīt zināma nedrošība, kas dod vaļu Jezebelei ienākt un nelikumīgi piesavināties Ahaba autoritāti. Ahabs ļauj Jezebelei izmantot tās valdzinošās un karojošās spējas, lai paveiktu netīro darbu Ahaba vietā. 7. nodaïa. Jezebeles liktenis Dievs aicināja un pilnvaroja cīņas apustuli Jehu sakaut kara dievieti Jezebeli un iznīcināt Ahaba namu. 8. nodaïa. Neprâtîga apòçmîba (Shiggaown Tenacity) Lai sakautu Jezebeles garu, ir nepieciešama nežēlīga ticība un kareivīga apņēmība. Jezebele nav visuvarena - viņu ir iespējams sakaut, un Dievs vēlas tevi garīgi apbruņot šim darbam. 9. nodaïa. Jezebeles einuhi Svētais Gars saka: „Ir pienācis laiks Jezebeles einuhiem pārdomāt savus ceļus”. Uzzini, kā izskatās 21. gadsimta einuhi un kāpēc tev būtu jāsargās, lai nekļūtu par vienu no Jezebeles ļaunajiem asistentiem. 10. nodaïa. Dieva abolicionistu kustîba Verdzība Jezebeles garam ir ļauns jūgs. Katram ticīgajam būtu agresīvi jānostājas pret šo brīvības atņēmēju un jāpievienojas Dieva abolicionistu kustībai. Epilogs ****************** IEVADS Pirms vairâkiem gadiem es sastapos ar Jezebeli un âtri vien iepazinos ar viòas ïauno taktiku. Drîz pçc mûsu sastapðanâs es saskâros ar pretestîbu visâs frontçs, tomçr nespçju konkrçti nodefinçt ðo pretestîbu. Redziet, Jezebele tolaik vçl bija neidentificçts ienaidnieks. Viòa bija noslçpumains pretinieks, kurð kâ likâs, mani ïoti labi pazina. Radâs iespaids, ka pirms visaptveroðâ kara uzsâkðanas pret mani tas ir rûpîgi studçjis manas stiprâs un vâjâs puses. Tolaik jau biju ieguvis atklāsmi par garīgo cīņu, saistīšanu un atraisīšanu, tomēr šis garīgais karš šķita pavisam citāds. Uzvara nenāca ātri. Pretestības sakne bija dziļi dēstīta garīgajā sfērā. Lai kas arī nebūtu šis neredzamais pretinieks, tas nepadevās viegli. Tas pat negrasījās atkāpties! Vçl ðodien atceros to, kâ soïoju pa savas mâjas pagalmu un stundâm ilgi lûdzu Dievu. Bieþi izjutu spçcîgas mokas un tâdos brîþos spçju vienîgi saukt uz Dievu, lûdzot atklât ðo noslçpumu. Mokas kïuva intensîvâkas un es sapratu, ka esmu iesaistîts garîgâ cîòa, kas bija daudz nopietnâka par jebko, ko lîdz ðim biju piedzîvojis. Tâ bija garîga sadursme ar nezinâmu ienaidnieku. Ar vârdiem nav iespçjams aprakstît manas emocijas. Zinâju, ka pret mani tiek vçrsts ïauns garîgs uzbrukums. „Ïauns” pat bûtu pârâk maigi teikts. Sapratu to, ka esmu iesaistîts garîgâ cîòâ pret îpaði negantu ienaidnieku. Cīņa ilga vairākus mēnešus, līdz kamēr kādu dienu es izdzirdēju kādu kalpotāju runājam par notikumiem, kas ļoti atgādināja manu situāciju. Šis kalpotājs aprakstīja savas emocijas un pat fiziskos simptomus sadursmē ar šo konkrēto garu, ko tas nosauca par Jezebeles garu. Viņš paskaidroja, ka pirms uzsākt savu kalpošanu, viņam bija jāiemācās cīņas paņēmieni pret Jezebeli. Kad izdzirdçju ðî vîra sacîto, kaut kas manî atsaucâs (iekðçja liecîba), un es nodomâju: „Es jûtu to paðu savâ garâ, kad lûdzu, soïojot pa mâjas pagalmu.” Tiklîdz uzzinâju pret ko cînos, sâku Dieva Vârdâ meklçt atklâsmi par Jezebeles gara viltîbâm. Ja Tavās rokās ir nonākusi šī grāmata, tad iespējams, ka arī tu jūti tādu pašu garīgu sadursmi. Varbūt Jezebele vērš uzbrukumu pret tevi, bet varbūt Dieva Gars tevī pretojas apkārt valdošajam garīgajam klimatam. Dažkārt mēs garā jūtam diskomfortu, ja tas cīnās ar neredzamām lietām (2 Kor. 4:18). Kad Dievs mani gatavoja kalpoðanai, Viòð iemâcîja man ðo cîòu jau toreiz mâjas pagalmâ, lai tad, kad tiku sûtîts pie tautâm, es atpazîtu velna darbus (2. Kor 2:11). Ir svarîgi saprast, kas ir tavs ienaidnieks. Mûsu paðu droðîbas dçï Dievs nesûta mûs karâ nesagatavotus. Svçtais Gars lûgðanâ man iemâcîja cînîties un sakaut Jezebeles garu. Kad biju to sakâvis, Dievs ielika manî vçlçðanos sarakstît ðo grâmatu, lai palîdzçtu arî citiem izlauzties no verdzîbas ðai kara dievietei. Brāļi un māsas, mums jābūt labi sagatavotiem cīņai pret Jezebeli. Dievs vēlas apbruņot visus savus bērnus. Ceru, ka tu iegūsi garīgas patiesības un praktiskus padomus, kas palīdzēs tev sakaut Jezebeli tavā dzīvē un palīdzēt arī citiem atmaskot šī gara izsmalcināto savaldzināšanas taktiku.

Lai pievienotu komentārus pašiem, ir nepieciešams autorizēties!


Sūtīt draugam