Autorizācija

Veikala kategorijas

Kontakti

Latvija, Ķeguma novads, Rembates pagasts
Rembate, Dārza iela 1
tel.: 29430912

Grāmatas Veikals VVM.LV

symbol

VIŅA VĀRDS MANĪ kalpošana

Viņa Vārds Manī ir kristīgas kalpošanas veids uz SIA statūtu bāzes, pašreizējā laika posmā par pamatu liekot grāmatu un dažādu izdevumu publicēšanu latviešu valodā - ar mērķi celt lasītāju garīgumu un veicināt Svētā Gara vadītas atmodas iestāšanos mūsu zemē.

Mēs esam kristīgās atmodas izdevniecība, kas piedāvā plaša satura aktuālu informāciju un pārdomu materiālu par cilvēka garīgajai eksistencei svarīgām tēmām un mūžības jautājumiem. Iedziļinieties mūsu piedāvāto grāmatu un rakstu tematos un smeliet sev visvajadzīgāko!

Jūsu Miervaldis Zeltiņš, direktors,
Viņa Vārds Manī

on-line.lv

 

 
Jēzus dziedina

Diemžēl, šī prece interneta veikalā šobrīd nav pieejama.

Jēzus dziedina
Cena (eur):4.70 4.20
Autors:Andrejs Marejs
Temats:dziedināšana, liecības
ISBN:978-9984-857-69-5
Izdevniecība:Viņa Vārds Manī
Valoda:latviešu
Lpp. skaits:118
Formāts:14x20
Svars:192
Apraksts : Priekšvārds Šis darbs radās, kad Andrejs Marejs, pateicoties ticīgu brāļu lūgšanai, tika dziedināts no kādas divus gadus ilgušas slimības. Lai gan tas uzrakstīts gandrīz pirms simts gadiem, viņa vēsts nav zaudējusi savu aktualitāti. Šodien tā liekas aktuālāka nekā jebkad! Andrejs Marejs raksta savā priekšvārdā: „Šī ticībā saņemtā dziedināšana man kļuva par bagātīgu svētību avotu. Es to tagad skaidri sapratu, ka draudzei Jēzū, mūsu dievišķajā Glābējā, pieder neizsmeļamas bagātības, ko tā nemaz neprot cienīt. Es saņēmu jaunu, stingru pārliecību par to, ko Dieva Vārds mums māca, ko Kungs no mums sagaida. Es esmu arī pārliecināts: ja kristieši to iemācītos un dzīvotu ar ticību, ka Kungs ir mūsu Ārsts, tad pieaugtu viņu iekšējais dzīve un notiktu dziedināšana. Tādēļ es nevarēju vairs ilgāk klusēt un nopublicēju šeit virkni domu, kas ļaus saprast, ka saskaņā ar Dieva Vārdu ticīgā lūgšana ir paša Dieva norādīts līdzeklis slimo dziedināšanai un ka šī mācība pilnībā saskan ar Rakstiem.” Lai šī grāmata daudziem kristiešiem no jauna dod pārliecību, ka „Jēzus Kristus ir vakar un šodien tas pats un mūžīgi.” Ievads Mūs sasniedz pavisam laba vēsts! Tāpat kā agrākos laikos arī tagad Kungs saka savai tautai: „Es esmu Tas Kungs, jūsu ārsts.” (2.Mozus 15:26) Katru dienu pieaug to skaits, kas ir sapratuši šo vārdu patiesīgumu: „Un ticīga lūgšana izglābs slimo, un Tas Kungs viņu uzcels.” (Jēkaba 5:15) Arvien vairāk izplatās iepriecinošā pārliecība, ka tieši šis ir neapstrīdamais apstiprinājums Kunga klātbūtnei, Viņa gribas ķīla, proti: piepildīt savus bērnus ar žēlastības un gara dāvanām. Diemžēl baznīca ir beigusi ticēt Svētā Gara spēkam miesas dziedināšanā; tā teic, ka šī dāvana ir zudusi saskaņā ar Dieva gribu. Bet tās drīzāk ir neticības un neuzticības sekas. Baznīca to, ko Svētie Raksti māca par šo dievišķo patiesību, vai nu ir pavisam ir atstājusi novārtā vai arī to skaidro atbilstoši savai pašreizējai deģenerētajai situācijai. Līdz ar to lielākajai daļai teologu un Bībeles skaidrotāju – lai cik svēti un ticīgi viņi arī gribētu būt - nav pazīstama dievišķā dziedināšana. Mēģināsim izprast, ko Dievs par to domā un kas mums ir jāatbild tai personai, kura mūs grib novirzīt no ticības Viņa apsolījumiem. Apskatīsim vietas Svētajos Rakstos, kas ļauj iepazīt Jēzu Kristu kā slimnieku ārstu, kas mums parāda, pa kuru ceļu jāiet, lai saņemtu dziedināšanu no Kunga. Uz ko balstās ticība Jēzum kā slimo Ārstam? 1. Tā balstās uz Jēkaba 5:15 doto apsolījumu: „Un ticīga lūgšana izglābs slimo, un Tas Kungs viņu uzcels.” Un tāpat arī uz citu apsolījumu Marka evaņģēlijā 16:17,18: „Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi: Neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli.” 2. Šī ticība balstās uz to, ka Jēzus kā mūsu galvotājs savā miesā nesa gan mūsu slimības, gan mūsu grēkus. „Taču Viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas un mūsu sāpes Viņš bija uzkrāvis sev. [Viņš sev] uzkrāva visus mūsu grēkus.” (Jesajas 53:4,6,12 un Mat.8:17) 3. Šī ticība balstās uz to, ka Kungam patika gan dziedināt slimības, gan piedot grēkus. Mateja 4:23: „Un Jēzus staigāja pa visu Galileju, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams Valstības evaņģēliju un dziedinādams visas slimības un sērgas.” Mat.9:2 un 6: „Viņš sacīja uz triekas ķerto: ‘Ņemies drošu prātu, dēls, tavi grēki tev piedoti. Celies, ņem savu gultu un ej uz mājām.’” 4. Šī ticība balstās uz to, ka Jēzus deva uzdevumu un varu arī saviem mācekļiem gan dziedināt slimos, gan pasludināt evaņģēliju. Lūkas 9:1 un 6: „Sasaucis savus divpadsmit mācekļus, Viņš tiem deva spēku un varu pār visiem ļaunajiem gariem un dziedināt sērgas.” Lūkas 10:9: „Un dziediniet slimos, kas tur ir, un sakiet viņiem: tuvu pie jums ir nākusi Dieva valstība.”(Salīdz. Marka 16:15,18) 5. Šī ticība balstās uz to, ka slimību dziedināšana noteikti ir Svētā Gara dāvana. 1.Korintiešu 12:4,9: „Ir dažādas dāvanas, bet viens pats Gars ... dāvana dziedināt tai pašā vienā garā.” Ievēro arī: Ap.d.4:30: „Savu roku izstiepdams, ka notiek dziedināšanas un zīmes un brīnumi Tava svētā kalpa Jēzus Vārdā.” Ap.d.5:15,16: „Tā, ka arī neveselos iznesa uz ielām un lika gultās un nestuvēs, lai, Pēterim garām ejot, kaut viņa ēna kādu no tiem apēnotu. Arī no apkārtējām pilsētām pulks ļaužu nāca uz Jeruzalemi, nesdami neveselus un nešķīstu garu apsēstus, kas visi tika dziedināti.” Ap.d.14:10: „[ Pāvils] sacīja skaļā balsī [uz tizlo no mātes miesām]: Celies stāvus uz savām kājām! Un viņš uzcēlās un staigāja.” Ap.d. 19:11,12: „Dievs darīja neparastus brīnumus caur Pāvila rokām tā, ka pat sviedru autus un priekšautus no viņa miesas uzlika neveseliem, un slimība tos atstāja, un ļaunie gari no tiem izgāja.” Ap.d. 28:8,9: „Publija tēvs gulēja drudzī, slims ar asinssērgu. Pāvils iegāja pie viņa, pielūdza Dievu un, rokas uzlicis, to dziedināja. Kad tas bija noticis, arī pārējie salas iedzīvotāji, kas bija slimi, atnāca un tika dziedināti.” 6. Ticība Kristum balstās uz apustuļu sludināšanu, kas apliecināja slimo dziedināšanu, kas ir iegūtās pestīšanas neatņemama sastāvdaļa. Ap.d. 4:10,12: „Tad lai jums visiem un visai Izraēla tautai ir zināms, ka šis stāv vesels jūsu priekšā nacarieša Jēzus Kristus Vārdā. Nav pestīšanas nevienā citā, jo nav neviens cits vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana.” Ap.d.3:16: „Un tāpēc, ka šis, ko jūs redzat un pazīstat, ir ticējis Viņa Vārdam, Viņa Vārds to ir dziedinājis, un ticība, kas ar To nāk, tam devusi veselību jūsu visu priekšā.” 7. Šī ticība balstās uz mācību, ka miesa tieši tāpat kā dvēsele ir atbrīvota no sātana varas un ka Svētais Gars atklāj savu spēku gan miesā, gan dvēselē. 1.Korintiešu 6:19: „Jeb vai jūs neziniet, ka jūsu miesa ir Svētā Gara mājoklis, kas ir jūsos?” Rom. 8:11: „Un ja jūsos mājo Tā Gars, kas Jēzu uzmodinājis no miroņiem, tad Viņš, kas Kristu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīvas ar Savu Garu, kas ir jūsos.” 8. Miesas dziedināšana ir cieši saistīta ar dvēseles dziedināšanu: abas ir tikpat nepieciešamas, ja grib pilnībā iepazīt Jēzu. 2.Mozus 15:26: „Ja jūs klausīsit Tā Kunga, sava Dieva, balsij un darīsit, kas taisns Viņa acīs, un ievērosit Viņa baušļus, un turēsit Viņa likumus, tad Es pār jums nelikšu nākt tām slimībām, kādām Es esmu licis nākt pār ēģiptiešiem, jo Es esmu Tas Kungs, jūsu ārsts.” Salīdzini arī Ps.103:3 un Jāņa 9:31. 9. Arī šodien draudze, t.i., Kristus miesa, drīkst sagaidīt no Svētā Gara lielas dāvanas, arī slimo dziedināšanas dāvanu. Sal.pam. 1:23: „Es gribu jums izpaust sava gara centienus un darīt zināmus savus vārdus.” Jesajas 44:3: „Es izliešu Savu Garu uz tavu dzimumu.” Dievs ir apsolījis izliet Svēto Garu pār visu miesu. (Joēla 3:1) Vasarsvētkos Kungs iesāka pildīt šo apsolījumu. Tiklīdz Viņš sūtīs savu Svēto Garu no jauna, mēs atkal redzēsim jaunus Viņa visspēcības brīnumus. Šī doma var būt dažam lasītājam sveša, bet viņš atradīs tai apstiprinājumu, salīdzinot šo izklāstu ar Bībeles vēsti. Pielikumā daži vārdi sniegti slimajiem, kas meklē Kunga apsolījuma piepildīšanos un vēlas iepazīt ceļu, pa kuru nonākt līdz dziedināšanai. Daži pamatprincipi dievišķās dziedināšanas iegūšanai 1. Dieva Vārdam jābūt mūsu vadonim; ticība nevar un nedrīkst balstīties ne uz ko citu. Ir savs labums arī ticīgo pamācībām, tomēr, ja balstās tikai uz cilvēku vārdiem, atšķirīgas miesīgās uztveres dēļ nevar nonākt pie skaidras pārliecības. Dieva Vārds mums dod skaidrus norādījumus rīcībā pret slimajiem, proti: izmantot roku uzlikšanu, svaidīšanu ar eļļu un aizlūgšanu; ar to mums tiek atvērts bagātīgu svētību avots. Bet ticībai ir nesatricināmi jābalstās uz Dieva Vārda apsolījumiem. Ja šeit tuvumā nav neviena ticīgā, kas varētu veikt vēlamo roku uzlikšanu, mums ir jāgriežas nepastarpināti pie Kunga. Ar Viņu pašu mums ir darīšana saskaņā ar Viņa vārdu „Es esmu Tas Kungs, jūsu ārsts.” (2.Mozus 15:26) 2. Mums ir labi jāiegaumē, ka slimība ir grēka sekas un nepieciešamais audzināšanas līdzeklis cīņai pret to. Dievam ir vajadzīga slimība kā žagari, lai mūs darītu uzmanīgus uz šo grēku un vestu mūs pie sevis atpakaļ. „Tādēļ jūsu starpā ir daudz vāju un neveselu .. Ja mēs paši sevi pārbaudītu, tad netiktu sodīti.” (1.Korintiešiem 11:30, 31) Slimība vedina atvērt mūsu sirdis Dieva Garam, lai Tas mūs pārbauda un atklāj mūsu grēkus, kā arī tos atzīt un atstāt. Līdzko mēs savus grēkus patiesi atpazīsim, atzīsim un atstāsim, Kungs var apstādināt sodu, jo ir aizsniedzis mērķi. Grēku piedošana un miesas dziedināšana bieži iet kopā. 3. Dieva Vārds mums apstiprina, ka Dievs grib mūs darīt veselus. Kā gan bez šīs pārliecības varētu meklēt patvērumu ticības lūgšanā? Tas būtu neiespējami. Mums vajadzētu aprobežoties ar to, ka klusā padevībā mēs teiktu: „Dievs dara to, ko uzskata par vajadzīgu.” Tādēļ, ka mums tik ilgi nebija skaidrs Dieva prāts attiecībā uz slimībām, ir grūti pieņemt atbilstošos apsolījumus. Tādēļ pamatīgi izpēti Rakstus, ko tie grib mums pateikt par Jēzus darbu un aicinājumu būt par Ārstu slimajiem. Pamatīgi izpēti, ko tie māca par jauno dzīvi, ko Svētais Gars mums piedāvā, un kā tā ietekmē mūsu miesu un dvēseli. Tad tu tūlīt iepazīsi Jēzus vareno dziedinošo spēku. 4. Caur ticību Jēzum iepazīsti debešķīgo Ārstu. Nodod Viņam rūpes par savu miesu un piemēro sev dziedināšanu, balstoties uz Viņa apsolījumiem. Tāpat kā panākot grēku piedošanu, arī šeit visu ir jāsatver un jāpieņem ticībā. Tāpat kā grēcinieks pienes visus savus grēkus Jēzum un saņem piedošanu ticībā, arī slimajam ir jāgriežas pie Viņa ar savu slimību, ja viņš grib tikt dziedināts. Ja arī apžēlotais grēcinieks nesajūt tūlītējas izmaiņas, momentālu atvieglojumu savā sirdī, tad tomēr, pamatojoties ar Bībeli, viņš var teikt: Es zinu, ka man ir piedoti mani grēki Viņa Vārda dēļ. (1.Jāņa 2:12) Līdzīgi arī slimais var teikt: Es esmu atzinies savos grēkos, es gribu atstāt grēkus. Jēzus man ir piedevis. Tā kā Viņš dziedina arī miesu, man vajag tikai Viņa apsolīto dziedināšanu satvert ticībā un kopā ar psalmistu izsaukties: „Teici To Kungu, mana dvēsele! Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas.” (Ps.103:2 un 3) 5. To, ko tu ticībā esi satvēris, tev uzreiz ir jāīsteno. „Izstiep savu roku!”(Mat.12:13) un „Celies, ņem savu gultu un ej mājās!” (Marka 2:11), Jēzus pavēlēja slimajiem. Kas ir saņēmis ticībā savu dziedināšanu, tam atbilstoši ir jārīkojas, lai arī cik tas būtu nespēcīgs. Tādā veidā viņš īsteno savu pārliecību, ka dziedināšana jau ir sākusies. Balsties droši uz Kunga apsolījumiem un skaties cieši uz viņu, un tu nepaliksi kaunā. 6. Nezaudē dūšu, ja ticībai ir jāiztur pārbaudījumi. Ticībā atjaunotā veselība ir daļa no ticības dzīves un kā tādu to ir jānostiprina, ļaujot tai iet cauri pārbaudījumiem. Tādēļ lai tev nav pārsteigums, ka slimība tūlīt neatkāpjas. Nebaidies arī tad, ja pēc tam, kad sākusies atlabšana, tavs veselības stāvoklis atkal pasliktinās. Nezaudē arī dūšu, ja atveseļošanās notiek lēnāk nekā tu iedomājies. Šie pārbaudījumi tev tikai norāda, ka sātans nelabprāt atlaiž savā varā uz laiku nodotos upurus (Marka 9:25) un ka Dievs grib tieši šādā veidā stiprināt tavu ticību. VIŅŠ grib tev pašam parādīt, ka no šī brīža tava veselība ir pilnīgi atkarīga no ticības Jēzum. 7. Iesāc sava Pestītāja varenajā spēkā pavisam jaunu dzīvi, Svētā Gara dzīvi sevī. No jauna atgūtā veselība, no jauna dāvinātie spēki ir svētas lietas. Tava miesa vairs nepieder tev pašam; tu vairs nevari ar to rīkoties pēc saviem ieskatiem, bet no šodienas tev ir jāsāk klausīt Svētā Gara balsij. Svētums un dziedināšana iet roku rokā. Katru dienu tev ir jāmācās labāk saprast vārdus: „Miesa Tam Kungam, un Tas Kungs miesai.” (1.Korintiešiem 6:13) 8. Esi tā spēka liecinieks, kas tevi ir dziedinājis. Bet ar cilvēkiem, kas tevi droši vien nesapratīs, labāk vispār par to nerunā. Neapspriedies ar tādiem, kas negrib uzņemt Jēzu kā savu Ārstu, toties ļauj Kungam sevi lietot, ja Viņš caur tevi grib kādā sirdī sagatavot ceļu, lai tai atvērtu šo brīnišķīgo patiesību. Nekaunies bieži atzīt, ko Dievs pie tevis ir darījis. Runā par to kā uzticams liecinieks, kas zina, ko saka. Veltī savus jauniegūtos spēkus vispirms kalpošanā Kungam, vedot pazudušos pie Pestītāja. Tu taču esi dziedināts, lai sekotu Jēzum un pagodinātu Dievu. Tie ir vissvarīgākie dievišķās dziedināšanas pamatlikumi. Mēs esam centušies tos uzrādīt atbilstoši Rakstiem. Lai Dievs atver acis ticīgajiem, lai viņi beidzot ierauga Dieva godību un iepazīst Viņu kā To, kas par sevi saka: „Es esmu Tas Kungs, jūsu Ārsts.” (2.Mozus 15:26) 1. Jēzus ir šodien vēl tas pats „Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mūžīgi.” (Ebr.13:8) Ir viegli noticēt pagātnes Kristum - Kristum no vakardienas, pat Kristum no nākotnes - mūžīgajam Kristum - nekā Kristum, kas dzīvo šodien. Daudzi kristieši labprāt tic visiem Dieva brīnumiem senajos laikos, par kuriem stāstīts Bībelē, kā arī visu, ko tā pasludina par Kristus nākotnes darbiem, kad Viņš atkal atnāks savā godībā. Bet līdzko tas saistās ar Viņa brīnišķīgās iejaukšanās iespēju viņa paša personiskajā dzīvē, tas prasa bezgalīgi daudz pūļu noticēt, ka Kristus vēl šodien ir tas pats kas toreiz. Bet tieši to vajadzētu iemācīties pieņemt ticībā. Visos laikos Dieva klātbūtnes apziņa bija Viņa tautas spēks un mierinājums. Pieņemot šo dievišķo klātbūtni un nesatricināmi balstoties uz Viņa savlaicīgu iejaukšanos, Dieva tauta varēja uzvarēt savus ienaidniekus, brīnišķīgi izkļūt ārā no grūtām situācijām un vienmēr saņemt cerēto palīdzību. Taču kas tas par prieku, ka tev ir Dievs, kura „labā roka dara varenus darbus!”(Ps.118:15) Laikus, kuros grēki aizturēja Dieva brīnumainās varas iejaukšanos, Raksti atzīmē kā tumsību. (Salīdz. Soģu 6:13, Jozuas 7:12, Jesajas 50:1 un 59:1) Šodien ir ļoti vajadzīgs, ka Jēzus draudze atkal apzinās tieši šo sava Kunga klātbūtnes dimensiju. Tādēļ, ka trūkst šīs izpratnes, sprediķi bieži kļūst tik neauglīgi, darbs Kungam tik veltīgs, cīņā pret grēku neatklājas uzvarošais spēks un garīgajā dzīvē bieži iztrūkst prieka. Turpretī kāds spēks, kāda sajūsma, kāds prieks tiem, kas tic un piedzīvo, ka Dievs ir viņu vidū! Kopš vissenākajiem laikiem Dievs savu varu ir atklājis ar saviem brīnumiem. Gan Vecajā Derībā, gan Jēzus dzīves laikā un Vasarsvētkos Dievs savu tautu ir uzmundrinājis un atspirdzinājis ar brīnumiem, apstiprinot savu klātbūtni. Protams, nekas labs nevar sanākt, meklējot tikai brīnumus un dzenoties tikai pēc ārējām izpausmēm, tādēļ arī Jēzus neatbildēja šīm Viņa ļaužu vēlmēm. Patiesa ticība Dieva brīnumiem ir spēka un prieka avots. Tādēļ Viņš vēl šodien dod tos saviem bērniem un apsola tos mums savā Vārdā kā atbildi mūsu ticībai. Viņš tos mums dod kā redzamu zīmi savai neredzamajai klātbūtnei. Tieši šī iemesla dēļ Jēzus zemes dzīve bija tik pilna ar brīnumiem. Pie svarīgākajiem un biežākajiem mūsu Kunga Jēzus brīnumiem pieder slimo dziedināšana. Ar to Viņš apliecina savu apžēlošanos un padara sirdis spējīgas Viņu uzņemt. Atbrīvojot miesu no grēka un sātana varas, Viņš padara dvēseli jūtīgāku žēlastības dāvanas saņemšanai. Šī dziedināšana visskaidrāk norāda uz to, ka Dievs vēlreiz ir apmeklējis savu tautu, ka Jēzus bija Mesija, apsolītais Glābējs. Pirms Jēzus atstāja šo pasauli, Viņš dalījās ar saviem mācekļiem par šī brīnuma spēku. Viņš savienoja slimo dziedināšanu ar evaņģēlija sludināšanu, uzticot viņiem gan vienu, gan otru. Kad apustuļi bija saņēmuši Svēto Garu, viņi izlūdzās un arī saņēma dziedināšanas dāvanu. Savās vēstulēs viņi to apzīmē kā brīnišķīgu apliecinājumu Svētā Gara dzīvošanai viņos. Mēs Rakstos neatrodam nevienu norādījumu, ka šī priekšrocība būtu bijusi paredzēta tikai viņiem viņu dzīves laikā. Tā domāta ticīgajiem visos laikos. Ir vietas un kristīgā sabiedrība, kur Kungs vēl tagad šādi atklāj savu varu. Kāds prieks piepilda šo ticīgo sirdis. Kādas svētības straumes plūst no ticīgo gaidīšanas uz Kungu, kas vienmēr no jauna īstenojas tik pateicīgā veidā! Tur Dievs ir jūtams svētajā klātbūtnē, mūžīgajā visspēcībā sagatavodams savu glābšanas ceļu miesai un dvēselei. Jā, atgriezīsimies pie Kunga un Viņa Vārdiem un nopietni meklēsim, kā var saņemt šo žēlastības dāvanu. Mēs to gribam darīt mīlestībā uz visiem ticīgajiem slimajiem un cietējiem. Mēs centīsimies šādā veidā viņiem padarīt saprotamu Dieva mīlestības pilnību un tos vēl ciešāk savienot ar Viņu. Mēs to gribam darīt, lai parādītu pasaulei un neticīgajiem, ka Jēzus vēl arvien var un grib glābt un svētīt. Mēs to gribam darīt, lai no jauna atdzīvinātu slimos un mirstošos, lai viņi atzīst, ka Dievs patiešām klausa lūgšanas. Mēs to gribam darīt par godu mūsu Meistaram, lai ļaudis Viņā atpazītu „Izraēla spēku.,” Viņa tautas spēku. Jo Viņš ir Tas, kas sniedz atbildi ticīgo lūgšanām, kas dara brīnumus, kura iedarbība nav virzīta ne uz pagātni vai nākotni, bet tieši šodien - dienu no dienas šodien Viņš ir Tas pats un proti – vienmēr gatavs dziedināt savus slimos. Mēs gribam saukt uz Dievu un Viņu lūgt parādīt katram ticīgajam, kas Jēzus viņam ir, lai katrs var slavēt Kungu un skaļi likt atskanēt Viņa vārdam: „Es esmu [vēl šodien] Tas Kungs, tavs Ārsts!”

Lai pievienotu komentārus pašiem, ir nepieciešams autorizēties!


Sūtīt draugam