Autorizācija

Veikala kategorijas

Kontakti

Latvija, Ķeguma novads, Rembates pagasts
Rembate, Dārza iela 1
tel.: 29430912

Grāmatas Veikals VVM.LV

symbol

VIŅA VĀRDS MANĪ kalpošana

Viņa Vārds Manī ir kristīgas kalpošanas veids uz SIA statūtu bāzes, pašreizējā laika posmā par pamatu liekot grāmatu un dažādu izdevumu publicēšanu latviešu valodā - ar mērķi celt lasītāju garīgumu un veicināt Svētā Gara vadītas atmodas iestāšanos mūsu zemē.

Mēs esam kristīgās atmodas izdevniecība, kas piedāvā plaša satura aktuālu informāciju un pārdomu materiālu par cilvēka garīgajai eksistencei svarīgām tēmām un mūžības jautājumiem. Iedziļinieties mūsu piedāvāto grāmatu un rakstu tematos un smeliet sev visvajadzīgāko!

Jūsu Miervaldis Zeltiņš, direktors,
Viņa Vārds Manī

on-line.lv

 

Kategorijas/GRĀMATAS mīkstajos vākos (MV)/A-5 (standarta)/Bībeles, Bībeles vārdnīcas, Bībeles lietošana, Bībeles jautājumi, Bībeles teoloģija, veltījumi
 
91.psalms; Mans patvērums

91.psalms; Mans patvērums
Cena (eur):3.00 2.70
Autors:Mihaels un Brenda Pinki
Sērija:Stiprinājuma vārds ikdienā
Temats:Stiprinājuma vārds ikdienā
ISBN:9984-659-83-6
Izdevniecība:Viņa Vārds Manī
Valoda:latviešu
Lpp. skaits:56
Formāts:13x20
Svars:120
Apraksts : Pārskats- 91. Psalms Kam šis apsolījums tiek dots Tava apliecība Apsolījums par GLĀBŠANU Apsolījums par APSARDZĪBU Apsolījums par DROSMI Apsolījums par DROŠĪBU Apsolījums par PASARGĀŠANU Apsolījums par PALĪDZĪBU Apsolījums par UZVARU Apsolījums par PAGODINĀŠANU Apsolījums par MŪŽĪGO DZĪVĪBU Kā iegūt dzīvību Lūgšana 91.PSALMS MANS PATVĒRUMS PĀRSKATS Kam šis apsolījums tiek dots: "Kas dzīvo Visaugstākā patvērumā un mīt Visuvarenā ēnā." 1.pants Tava apliecība: Es sacīšu uz to Kungu: "Mans patvērums un mana pils, mans Dievs, uz ko es paļaujos!" 2.pants Apsolījums par GLĀBŠANU: "Jo Viņš tevi glābj kā putnu no ķērēja cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra." 3.pants Apsolījums par APSARDZĪBU: "Viņš tevi sedz ar saviem spārniem, zem Viņa spārniem tu esi paglābts; Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas." 4.pants Apsolījums par DROSMI: "Tu nebīsies nakts briesmu nedz arī bultu, kas dienu skraida, nedz mēra, kas tumsā lien, nedz sērgu, kas pusdienā nomaitā." 5.un 6.pants Apsolījums par DROŠĪBU: "Jebšu tūkstoši krīt tev blakus un desmit tūkstoši tev pa labo roku, taču tevi tas neskars. Tiešām, tu vēl skatīsi ar savām acīm un redzēsi, kā bezdievjiem tiek atmaksāts." 7.un 8.pants Apsolījums par PASARGĀŠANU: "Tāpēc, ka Tu, ak Kungs, esi mans patvērums un visaugstāko es esmu izraudzījis sev par aizsargu, nekāds ļaunums man nenotiks, nedz kāda nediena tuvosies tavai teltij." 9.un 10.pants Apsolījums par PALĪDZĪBU: "Jo Viņš sūtīs tev savus eņģeļus tevi pasargāt visos tavos ceļos. Viņi tevi uz rokām nesīs, lai tava kāja nepieduras pie akmens." 11.un 12.pants Apsolījums par UZVARU: "Pār lauvām un odzēm tu varēsi staigāt, tu samīsi jaunos lauvas un čūskas!" 13.pants Apsolījums par PAGODINĀŠANU: "Tādēļ, ka tu Man stipri pieķēries, Es tevi izglābšu; Es tevi paaugstināšu, jo tu pazīsti Manu vārdu. Kad tu Mani piesauksi, Es tevi paklausīšu; Es tev esmu klāt bēdās, Es tevi izraušu no tām un celšu godā." 14.un 15.pants Apsolījums par MŪŽĪGO DZĪVĪBU: "Es tev došu ilgu mūžu un parādīšu tev savu pestīšanu!" 16.pants 1 Kam šis apsolījums tiek dots: "Kas dzīvo Visaugstākā patvērumā un mīt Visuvarenā ēnā." 1.pants KAM ŠIS APSOLĪJUMS TIEK DOTS KUNGS, kas mājos Tavā mājoklī? Kas dzīvos Tavā svētajā kalnā? Kas staigā nenoziedzībā un dara taisnību un patiesību glabā savā sirdī. Kas cits citu neaprunā ar savu mēli, savam tuvākajam ļauna nedara un nelaupa viņam viņa godu. Kas neieredz ļaundari, bet tur cieņā tos, kas bīstas To KUNGU. Kas negroza zvērestu, ja tas viņam par nastu. Kas neņem netaisnus augļus par aizdoto naudu vai dāvanas, lai kaitētu nevainīgajam. Kas tā turēsies, tas pastāvēs mūžīgi! (1) Tu esi mans Patvērums un Vairogs: es gaidu uz Tavu Vārdu (2). Ļaunā dienā Tu mani apslēp savā mājoklī, Tu mani sargā savas telts pavēnī; Tu cel mani augstu uz Klintskalna (3) un Tu mani pasargi sava vaiga svētumā ļaunu cilvēku priekšā un mani paglāb savā namā no nesaticīgām mēlēm.(4) TĀ KUNGA draudzība ir ar tiem, kas tevi bīstas; Tu viņiem rādīsi savu derību.(5) O, cik liela ir Tava žēlastība, ko Tu glabā tiem, kas Tevi bīstas, ko Tu parādi cilvēku bērniem, tiem, kas uz Tevi cerē! (6) Esi man par Klinti, kur patverties, par stipro Pili, kas mani pasargātu, Tu, kas esi solījies man palīdzēt, jo mana Pils esi Tu. (7) Tā KUNGA acis vēro taisnos, un Viņa ausis uzklausa viņu palīdzības saucienus. (8) Ziniet, ka Tas KUNGS mani brīnišķi vadījis. Viņš uzklausa visas manas lūgšanas. (9) Tāpēc pavēli Tam KUNGAM savu ceļu un cerē uz Viņu, gan jau Viņš tad darīs. (10) Kas tic uz Jēzu Kristu, nedzīvos tumsībā, (11) un, kas apliecina, ka Jēzus ir Dieva Dēls, tanī paliek Dievs un viņš Dievā. (12) Jēzus lūgs Tēvu, un Viņš jums dos citu Aizstāvi, lai Tas būtu pie jums mūžīgi, Patiesības Garu. (13) Jēzus teica: "Palieciet Manī, un Es- jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat Manī. Es esmu vīna koks, jūs tie zari. Kas manī paliek un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt. Ja kas nepaliek Manī, tas kā zars izmetams ārā un sakalst; tos savāc un iemet ugunī, un tie sadeg. Ja jūs paliekat Manī un Mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsit lūgt, ko gribat,- tas jums notiks. (14) Kas Viņa baušļus tur, tas paliek Viņā un Viņš tanī (15) un paliks Viņa mīlestībā, itin kā Viņš ir turējis sava Tēva baušļus un paliek Viņa mīlestībā. (16) Tam, kas paliek Kristus mācībā, ir Tēvs un Dēls. (17) Es turu Tavus vārdus savā sirdī, lai negrēkotu pret Tevi. (18) Svētīgi tie, kas sargā Tavas liecības, kas Tevi meklē no visas sirds. (19) Tu, mans Dievs, esi mana Klints, tajā es glābšos, mans lielais Vairogs un manas pestīšanas rags, mans augstais Sargs, mans Patvērums, mans Pestītājs, kas Tu mani atpestī no varmācībām. (20) Es gribētu mājot Tavā teltī mūžīgi, patverties Tavu spārnu paēnā! (21) Un nu tagad, Israēl, ko Tas KUNGS, tavs Dievs, no tevis prasa? Neko citu kā vienīgi bīties To KUNGU, savu Dievu, staigāt visur Viņa ceļos, Viņu mīlēt un Tam KUNGAM, savam Dievam, kalpot ar visu savu sirdi un visu savu dvēseli. (22) Tagad nu, bērniņi, palieciet Viņā, lai, kad Viņš parādīsies, mums būtu drošs prāts, un mēs, Viņam atnākot, nepaliktu kaunā. (23) Tāpēc atcerieties: kas teicas paliekam Viņā, tam pienākas arī pašam tā dzīvot, kā Viņš ir dzīvojis. (24)

Lai pievienotu komentārus pašiem, ir nepieciešams autorizēties!


Sūtīt draugam