Autorizācija

Veikala kategorijas

Kontakti

Latvija, Ķeguma novads, Rembates pagasts
Rembate, Dārza iela 1
tel.: 29430912

Grāmatas Veikals VVM.LV

symbol

VIŅA VĀRDS MANĪ kalpošana

Viņa Vārds Manī ir kristīgas kalpošanas veids uz SIA statūtu bāzes, pašreizējā laika posmā par pamatu liekot grāmatu un dažādu izdevumu publicēšanu latviešu valodā - ar mērķi celt lasītāju garīgumu un veicināt Svētā Gara vadītas atmodas iestāšanos mūsu zemē.

Mēs esam kristīgās atmodas izdevniecība, kas piedāvā plaša satura aktuālu informāciju un pārdomu materiālu par cilvēka garīgajai eksistencei svarīgām tēmām un mūžības jautājumiem. Iedziļinieties mūsu piedāvāto grāmatu un rakstu tematos un smeliet sev visvajadzīgāko!

Jūsu Miervaldis Zeltiņš, direktors,
Viņa Vārds Manī

on-line.lv

 

Kategorijas/GRĀMATAS mīkstajos vākos (MV)/A-5 (standarta)/Bībeles, Bībeles vārdnīcas, Bībeles lietošana, Bībeles jautājumi, Bībeles teoloģija, veltījumi
 
Galds tuksnesī

Galds tuksnesī
Cena (eur):8.10 7.30
Autors:Vočmens Nī
Temats:Ikdienas veltījumi, ikdienas lasījumi, meditācijas
ISBN:978-9984-866-31-4
Izdevniecība:Viņa Vārds Manī
Valoda:latviešu
Lpp. skaits:376
Formāts:14x20
Svars:400
Apraksts : Priekšvārds “Es, Jānis, jūsu brālis un dalībnieks, bēdās, valstībā un Jēzus gaidās, biju salā, ko sauc par Patmu, Dieva Vārda un Jēzus liecības dēļ. Tā Kunga dienā es tapu aizrauts garā un dzirdēju aiz manis balsi kā bazūni saucam: ‘To, ko tu redzi, raksti grāmatā…’” Atkl.1,9-11 Dažreiz mēs vēlamies, kaut Dievs atkal šādi uz mums runātu, varbūt caur kādu savu 21.gs. cietuma kamerā ieslodzītu kalpu, lai mums dāvātu jaunu gaismu dzīves ceļam šajā saasinātās garīgās cīņas laikā. Līdzīgi daudziem citiem uzticīgiem Jēzus Kristus kalpiem mūsdienu Ķīnā arī Nee -To sheng jeb Vočmens Nī, kā viņš pats sevi labprāt dēvē, – ir šāds gūsteknis. No tā¬diem cilvēkiem kā viņš pēdējā laikā nekas jauns nav ticis publicēts, tāpēc šī grāmata sniegs būtisku palīdzību pēc Dieva slāpstošajām sirdīm ikdienā. Kas ir daudz svarīgāk, tā satur izvilkumus no svētrunām, kuras viņš runājis agrākajos laikos, kad Dievs viņu pla¬šā mērā lietoja, lai glābtu cilvēkus Ķīnā, celtu Kristus draudzi un izplatītu Dieva valstību. Mums nav nekāda pamata domāt, ka Vočmens Nī dzīves beigās par šiem tematiem domāja citādi nekā toreiz, kad viņš to rakstīja. “Jānis vispirms redzēja nevis notikumus, bet gan pašu Jēzu Kristu. Zināšanas par nākotnes notikumiem mūsos ra¬da tikai ziņkāri. Pat Jānim, māceklim, kuru Jēzus mīlēja, vispirms vajadzēja iegūt sava dievišķā Kunga atklāsmi, kas viņu satrieca pīšļos. Vienīgi šāda atklāsme rada cīnītāju. Tikai tad, kad mēs ieraugām Viņu, mēs kļūstam bruņoti cīņai. Jo Jēzus ir atbilde uz visiem mūsu jautājumiem. Vispirms mums jābūt skaidrībai par Jēzu Kristu un tikai tad – mēs uzzināsim nākošām lietām, kas mums ir jāzina. Viņš ir Augšāmcēlušais, uzvarām vainagotais Ķēniņš pāri visiem ķēniņiem, un visi šodienas un nākotnes notikumi ir Viņa, Ķēniņa pārziņā.” Mēs gribam uzticēties šai vadībai, diendienā sekojot Vočmena Nī pārdomām par Kristus godību. Ja mēs saņemsim no šīm pārdomām spēku sev īstenot mūslaiku prasības, tad viņa dzīves stāsts, kas atrodas šīs grāmatas pamatā, nebūs bijis veltīgs. Bez daudzajiem jaunajiem materiāliem, kas nāk no personīgiem avotiem, šis krājums satur izvilkumus arī no agrāk izdotajām Vočmena Nī grāmatām un brošūrām. Kinear 1. janvāris “Viņš skatījās uz debesīm, pateicās un pārlauza maizes, un deva Saviem mācekļiem, lai tie viņiem liktu priekšā.” Mar.6,41 Vienīgais un noteicošais, kas mums nepieciešams dzīvē un kalpošanā Dievam, ir DIEVA SVĒTĪBA. Nekas cits mums nav vajadzīgs. Ko mēs saprotam ar vārdu “svētība”? Svētība ir ar prātu neaptverama un neizskaidrojama Dieva darbošanās mūsu dzīvē. Tu, piemēram, rēķini, ka par latu var nopirkt lietu ar atbilstošu pretvērtību. Bet ja tu savu latu nemaz neesi maksājis, un Dievs tev tomēr dāvina pretī vērtību desmittūkstoš latu apmērā, tad taviem rēķiniem nav nekāda lo¬ģis¬ka pamata. Ja ar piecām maizēm tiek paēdināti pieci tūkstoši cilvēku un vēl paliek pāri divpadsmit grozu ar maizes druskām, tas nozīmē, ka mūsu kalpošanas augļi nav samērojami ar mūsu spējām un iespējām, tā ir un paliek tikai svētība. Konkrēti: ja mēs ņemam vērā savas kļūdīšanās un vājību faktoru, pat patiesībā mūsu pūles nesola vispār nekādus augļus. Ja tomēr rodas augļi, tad tā ir un paliek klātpieliktā svētība. Svētība ir auglis, kas nav nekādā mērā samērojams ar to, kas esam mēs paši; tie ir panākumi, kas nav izskaidrojami ar cēloņu un seku likumsakarību. Tev svētības tiks piešķirtas tikai tad, kad Dievs radīs lietas, kas pārsniedz cilvēciskos aprēķinus – lietas, kuras Viņš radīs Sava Vārda nekļūdības dēļ. 2. janvāris “Kungs, mūsu Valdniek, cik goda pilns ir Tavs Vārds visā pasaulē!” Ps.8,10 Laikā, kad cilvēki zaimo Tā Kunga vārdu, psalmists nevar citādi kā apbrīnā izsaukties Viņa Vārda lieluma priekšā. Kaut arī viņš ir dzejnieks, viņam trūkst vārdu, lai izteiktu šo lielumu. Viņš var tikai izsaukties: “Cik goda pilns!” Un šis neizsakāmais lielums izpaužas “visā pasaulē.” Šeit atskan Radīšanas vēsts – vārds no 1. Mozus 1.nodaļas, kur viss, ko Dievs uzlūkoja, bija “ļoti labs.” Dzejnieks iesāk Psalmu, slavējot Dieva augsti godājamo Vārdu, un tāpat slavējot to noslēdz, nemaz nepieminot cilvēka grēkā krišanu. Ja mēs būtu rakstījuši šo Psalmu, mēs būtu uzskatījuši par savu pienākumu pieminēt grēkā krišanas gadījumu. Bet Dievs vienmēr paliek tas pats. Pēc psalmista domām pat Ādama grēks nespēja iz¬jaukt Dieva plānu, kurā bija paredzēts, ka beigās CILVĒKAM jātop par “valdnieku.” Tāpēc šeit parādās Jēzus, Tas Kungs. 8. psalma izskaidrojumu atrodam Vēstules ebrejiem 2.nodaļā. Jēzus Kristus ir tas “Cilvēks,” un Viņš jau grēku ir izdeldējis. Viņā ir īstenoti visi Dieva nodomi, un Viņš nekaunas mūs saukt par saviem BRĀĻIEM.” (Ebr. 2,11) Dieva ceļos nav nekādas novirzes no kursa, tie vienmēr aizved pie mērķa. “Kungs, cik augsti godājams!” 3. janvāris “Izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas.” Efez.5,16 Laika nogrieznī, kurā Dievs tevi ir ievedis, šī diena varbūt bija tavas dzīves vissvarīgākā diena, tomēr tu ļāvi tai paiet, it kā tā būtu kaut kāda parasta diena. Tas, kam “šodiena” un “vakardiena” ir līdzī¬gas viena otrai, pat nenojauš, ka Dievs viņam ir piešķīris Savu laiku. Neviens Tā Kunga kalps nedrīkst apmierināties ar līdz šim aizsniegto, jo tad viņš kļūst viens no tiem, kas Dieva dotās izdevības palaiž garām neizmantotas. Pieņemsim, ka Tas Kungs liek manā sirdī 3.janvārī apmeklēt kādu noteiktu cilvēku, kuru Viņš kopš laika iesākuma ir izredzējis, lai šis cilvēks pēc pieciem gadiem kļūtu par varenu dvēseļu glābšanas darbarīku. Šādu uzdevumu izpildīt varbūt ir vissvarīgākais darbs, ko Dievs paredzējis manā dzīvē. Bet es šajā dienā baidos no sala vai vēl no kaut kā mazsvarīgāka un neizeju ārā no mājas. Šajā gadījumā es esmu palaidis garām izdevību un varbūt ļāvis tikt neizmantotam vai pat pazust spēcīgam Dieva darbarīkam. Traģiskākais šajā lietā ir tas, ka šādas izdevības negaida uz mums. Tās ātri paiet… Ja nu Dievs sper soli, tad lai mēs ejam Viņam līdz! Dieva sūtīto izdevību mēs nekad nedrīkstam palaist garām neizmantotu. 4. janvāris “Mēs kā līdzstrādnieki jūs pamācam, lai jūs Dieva žēlastību nebūtu velti saņēmuši.” 2.Kor.6,1 Dievs mūs ir izglābis sev. Apustulis Pāvils saka: “Es dzenos, lai Viņu satvertu tāpat kā arī mani satvēris Kristus Jēzus.” (Filip.3,12) Mēs esam satverti ne tikai mūsu pestīšanai mūžībā, bet gan noteiktam mērķim tieši tagad, šeit: mums ir jābūt Dieva līdzstrādniekiem. Bet kas tad ir Dieva darbs šajā laikmetā? Visas lietas kopā savienot, visā Visumā neko neatstājot nenokārtotu tā, lai visas lietas nonāktu saskaņā ar Viņa paaugstināto Dēlu. Bet kā es varu strādāt kopā ar Dievu kā Viņa līdzstrādnieks? Kā lai es pieeju, kā lai es ņemu dalību, kā lai es piekļūstu tik lielam darbam? To es nezinu, bet tāpat kā Pāvilam tas ir arī mans visaugstākais mērķis. 5. janvāris “Bet no Dieva žēlastības es esmu, kas es esmu.” 1.Kor.15,10 Vai tev ir saprotams tas veids, kā Dievs ir darbojies tavā dzīvē? Vai Viņa rīcība nav tevi samulsinājusi – tāpat kā no daudzajiem cilvēkiem ap tevi. Viņš izredzējis Savam darbam tieši tevi un darījis tevi par Savu īpašumu. Es biju students, ieguvu izglītību. Man bija vairāk nekā 400 studiju biedru – liels skaitlis, bet Dievs izredzēja tieši mani. Kāds tam bija iemesls? Es piederu lielai dzimtai, un no šiem daudzajiem radiniekiem Dievs izredzēja tieši mani. Kā tas varēja notikt? Ja mēs pārdomājām, kādā brīnišķīgā veidā mūs ir aizsniegusi Dieva žēlastība, vai pielūgsmē nelocīsim ceļus Viņa priekšā un neatzīsim, ka Viņš ir Dievs, vienīgi Viņš ir Kungs? Tu jautā, kāpēc Viņš izglāba tieši tevi? Gribu tev to pasacīt: Dievs tevi ir izglābis tāpēc, ka tas Viņam sagādāja prieku. Dievs gribēja tevi Sev. Viņš izredzēja tevi un vilka pie Sevis. Un tā, tev nekas nav jāsaka, tev nekas nav jādara, itin nekas, tikai Viņu jāpielūdz. 6. janvāris “Tu klāj man galdu, maniem ienaidniekiem redzot. Tu svaidi ar eļļu manu galvu, mans kauss ir piepildīts līdz malai.” Ps.23,5 Mūsu brālis Pāvils savā Vēstulē filipiešiem ir devis augstsirdīgu un plaša vēriena liecību. Vienīgi filipiešiem, kuri bija gandrīz vienīgie, kas Pāvilu materiāli atbalstīja, viņš uzdrošinājās teikt: “Man ir viss papilnam.” Nebija nekāda mājiena no viņa puses, ka viņam kaut ko vajadzētu. Nē, viņš izturējās kā bagāta tēva bērns, kas ar visu ir labi apgādāts. Viņš nekādā ziņā nebaidījās, ka ar to varētu filipiešus atturēt no turpmākās palīdzības sniegšanas. Ja mums būs dzīva ticība uz Dievu, mēs vienmēr lielīsimies ar savu Dievu. 7. janvāris “Jo ja mēs, kas bijām ienaidā ar Dievu, tiekam salīdzināti ar Viņu Viņa Dēla nāvē, cik daudz vairāk, salīdzināti būdami, tiksim izglābti Viņa dzīvībā.” Rom. 5,10 Dievs mums Savā Vārdā saka pavisam skaidri, ka Viņam katrā cilvēciskajā vajadzībā ir tikai viena atbilde: Viņa Dēls Jēzus Kristus. Visā Savā rīcībā ar mums Dievs izturas tā, ka Viņš mūs noliek sāņus un KRISTU noliek mūsu vietā. Dieva Dēls nomira mūsu vietā mūsu grēku piedošanai, un Viņš tagad ir dzīvs mūsu vietā mūsu pestīšanai. Mēs varam runāt par divkāršu vietniecību: Kristus mira, nostādamies mūsu vietā pie krusta, un ieguva mums grēku piedošanu. Tagad Viņš dzīvo, mūs aizstāvēdams un nodrošinot mums uzvaru. Mums arvien ļoti palīdz un aiztaupa daudz maldu un sarežģījumu tas, ka Dievs uz mūsu jautājumiem atbild tikai vienā veidā, proti, ar to, ka Viņš mums aizvien vai¬rāk atklāj un rāda Savu Dēlu. Pie kam tas notiek tikai tad, ja mēs to pastāvīgi paturam prātā.

Lai pievienotu komentārus pašiem, ir nepieciešams autorizēties!


Sūtīt draugam